1 1 1 1 1 Rating 4.75 (4 Votes)

Wszystkim pasjonatom dronów polecamy nową pozycję czytelniczą, która oprócz wprowadzenia do historii samolotów bezzałogowych, zawiera praktyczne informacje związane z ich użytkowaniem. 

343142.jpg

Książka Rafała Puchały, socjologa, z zamiłowania licencjonowanego operatora dronów, to swoiste novum na polskim rynku wydawniczym, jeśli chodzi o rzetelną analizę i popularyzację problematyki dronów. Sam autor wskazuje na potrzebę pisania na ten temat w związku z małą liczbą publikacji, które ułatwiałyby czytelnikom orientowanie się w prawno-praktycznych meandrach latania dronami. Autor wypełnia swoistą lukę poznawczą, jeśli chodzi o poruszanie problematyki latania dronami wielowirnikowymi (inaczej: dronami MR o masie maksymalnej do 25 kg).

Recenzowana książka składa się ze wstępu i siedmiu rozdziałów tematycznych. We wstępie autor wskazuje na grupę docelową, do której kieruje praktyczne informacje na temat latania dronami, wylicza zagrożenia związane z brakiem wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia w pilotowaniu dronów wielowirnikowych, a także precyzuje cele, dla których powstała wskazana publikacja. Rozdział pierwszy dotyczy historii latania dronami, ze szczególnym uwzględnieniem dronów wielowirnikowych. Rozdział drugi odnosi się natomiast do przepisów oraz zagadnień prawnych, z kolei w trzecim autor podejmuje problematykę budowy, jak również zasad działania dronów wielowirnikowyh. Czwarty rozdział skupia się na problematyce bezpieczeństwa w lataniu dronami MR, a w piątym autor podaje wiele wskazówek na temat praktycznej nauki latania tymi bezzałogowymi statkami powietrznymi, uczulając czytelników, jak należy prawidłowo manewrować dronami MR w powietrzu. Rozdział szósty w całości poświęcony jest wykonywaniu lotów metodą Arrow, z uwzględnieniem rozplanowania, wywiadu, obserwacji, analizy i raportowania. Loty Arrow dotyczą – jak zauważył sam R. Puchała – innowacyjnej metody, „której potencjał i możliwości dają każdemu operatorowi drona możliwość wykonywania lotów oraz innych czynności związanych z lotami dronów w sposób profesjonalny, ustandaryzowany i efektywny” (s. 121). Wreszcie, w ostatnim rozdziale recenzowanej publikacji pojawiają się informacje na temat egzaminu na VLOS, czyli egzaminu potwierdzającego zdobycie świadectwa kwalifikacji operatora drona wykonującego lot z widocznością (Visual Line of Sight – VLOS).

Autor wskazuje, że jego książka jest skierowana przede wszystkim do osób, które interesują się nauką latania dronami zarówno na poziomie początkującym, jak i do tych, którzy mają już drony i chcą dodatkowo zgłębić tajniki latania, mając pewność, że wykonują loty zgodnie z prawem i bezpiecznie dla wszystkich użytkowników na ziemi oraz w powietrzu. Książka służy jako praktyczny podręcznik dla wszystkich osób, które chcą wykonywać loty dronami wielowirnikowymi w Polsce. Jest summą wiedzy teoretycznej, prawnej i praktycznej w zakresie latania dronami typu MR, która nie była dotychczas ujęta w jednej publikacji wydanej w języku polskim. Autor poświęca sporo miejsca z jednej strony kwestii bezpieczeństwa w lotach dronami MR, z drugiej natomiast uwypukleniu najważniejszych elementów w praktycznej nauce latania takimi bezzałogowymi statkami powietrznymi. Czytelnik może dowiedzieć się wartościowych informacji, jak manewrować dronem MR w powietrzu, aby lot był bezpieczny, a także pozwalał operatorowi wyćwiczyć pewne racjonalne odruchy czy też zachowania przy sterowaniu statkiem bezzałogowym. Istotne znaczenie ma fakt, iż autor recenzowanej książki sam jest licencjonowanym operatorem dronów, w związku z czym może dzielić się wieloletnim doświadczeniem, a nie jedynie odtwarzać wiedzę z innych poradników, głównie ze stron internetowych.

Jednocześnie autor doskonale zdaje sobie sprawę z ograniczeń poznawczych i trudności w ujęciu całej, złożonej problematyki dronów w jednym podręczniku. Już we wstępie, gdzie jasno precyzuje cel książki, pisze, że jej „celem jest również zachęcenie Czytelnika do jeszcze większego zgłębienia zagadnień dotyczących dronów, które zostały tu jedynie nakreślone” (s. 9). Autor nie rości sobie pretensji do prezentacji całości wiedzy na temat dronów MR, doskonale wiedząc, jak dynamicznie zmienia się ta problematyka i wzbogaca o nowe treści. Imponuje przy tym dobre wyważenie treści książki pod kątem jej znaczenia dla praktyki latania dronami MR przez operatorów dronów w Polsce. Dla przykładu, rozdziały na temat historii dronów czy egzaminu na VLOS są stosunkowo krótkie w porównaniu do rozdziałów tratujących o praktycznej nauce latania, z uwzględnieniem treści w zakresie stosowania innowacyjnej metody Arrow.

Przechodząc do słabszych stron recenzowanej publikacji, niewątpliwie za taką należy traktować brak umieszczenia – choćby w formie szczątkowej – bibliografii przedmiotowej. Zwłaszcza w części teoretycznej rozważań, głównie na temat historii dronów MR oraz zmian przepisów prawnych w Polsce i Niemczech, autor rezygnuje z podania wykorzystanych publikacji anglojęzycznych i dzienników urzędowych dla aktów prawnych. Wielu czytelników zainteresowanych tymi tematami miałoby trudność ze znalezieniem dodatkowych książek i artykułów z czasopism naukowych. Książka bez wątpienia mogłaby zyskać w przypadku podania przypisów oraz bibliografii. Co więcej, w niektórych miejscach rażą błędy ortograficzne i składniowe. Zdania, takie jak: „robiąc małą dygresją, należałoby by wskazać” (s. 24) lub „z drugiej strony Niemieckie firmy są bardzo aktywne w tym sektorze” (s. 41) uwypuklają pewne mankamenty na poziomie korekty tekstu książki przed publikacją. Wreszcie, w prezentowanej książce zabrakło spójnego zakończenia prezentowanych rozważań, a takowe powinno być standardem przy tak złożonej i nierzadko niełatwej problematyce dronów. Niezależnie od tych zarzutów, książka autorstwa R. Puchały jest niezwykle interesującą, jak również wartościową pozycją dla wszystkich tych, którzy interesują się wykonywaniem lotów dronami MR w Polsce. Wykorzystany język jest zrozumiały, spójny i logiczny, a przy tym pozwala czytelnikom uzyskać wiele rzetelnych i przydatnych informacji dla praktyki latania takimi bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Puchała Rafał, Drony - praktyczna nauka latania. Lataj bezpiecznie, nakład autorski, 2019, s. 147

 

Opracowanie: M. Mandela