1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Chwi­le grozy prze­ży­li pa­sa­że­ro­wie sa­mo­lo­tu, amerykańskich regionalnych lini lotniczych Re­pu­blic Air­li­nes, le­cą­ce­go z De­nver do Ka­qn­sas City, kiedy w trakcie star­tu wy­bu­chła opona na jed­nym z kół pod­wo­zia ma­szy­ny.

Pilot na szczęście zdo­łał po­wró­cić do De­nver i bez­piecz­nie wy­lą­do­wać.

Sa­mo­lot krą­żył nad lot­ni­skiem, aby spa­lić bo­wiem lą­do­wa­nie z peł­ny­mi zbior­ni­ka­mi by­ło­by zbyt nie­bez­piecz­ne.

Rzecz­nik lot­ni­ska w De­nver Scott Thien po­in­for­mo­wał, że na po­kła­dzie sa­mo­lo­tu Bom­bar­dier Q400 było 71 pa­sa­że­rów i 4 człon­ków za­ło­gi.

 

 

na podst PAP