lgpLotnicza Giełda Pracy

 

 

 

 

Nazwa uczelniAdresTel./faxWWW

Wojskowa Akademia Techniczna

m. Jarosława Dąbrowskiego

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

 

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 – 908 Warszawa 46

 

tel. centrala WAT: +48 261 839 000

faks: +48 261 839 901

e-mail:

dziekanat.wml@wat.edu.pl

https://www.wat.edu.pl/

Wydział tworzą:

 • Katedra Mechatroniki;
 • Instytut Techniki Lotniczej;
 • Instytut Techniki Uzbrojenia.

Wydział oferuje interdyscyplinarne wykształcenie techniczne z naciskiem na umiejętności absolwentów w zakresie wszechstronnego wykorzystania metod komputerowych w działalności inżynierskiej. Wydział posiada wysoko kwalifikowaną kadrę naukową. Zatrudnia między innymi 14 profesorów, 7 doktorów habilitowanych oraz 52 doktorów nauk technicznych. Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie dyscypliny mechanika oraz wnioskowania o nadanie tytułu profesora.
Zakres badań naukowych wydziału ukierunkowany jest głównie na potrzeby obronności i obejmuje problemy, które są obiektem zainteresowania zarówno Sił Zbrojnych RP, jak i terenowych organów samorządowych oraz podmiotów gospodarczych. Działalność naukowo - badawcza obejmuje realizację programów i prac badawczych w niżej wymienionych kierunkach naukowych:

 • technika uzbrojenia (inteligenta amunicja, materiały wybuchowe, balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i końcowa, technologie wytwarzania i remontu uzbrojenia),
 • technika lotnicza,
 • bezpieczeństwo w systemach techniki lotniczej, technika rakietowa (konstrukcja i modernizacja urządzeń radiolokacyjnych, systemów sterowania,
 • układów określania współrzędnych),
 • technika mikrofalowa,
 • systemy antropotechniczne (diagnostyka techniczna),
 • inteligentne systemy mechatroniczne.

W ramach sformułowanych wyżej podstawowych dziedzin zainteresowań, pracownicy Wydziału i studenci zajmują się badaniami podstawowymi i stosowanymi w zakresie mechaniki, elektroniki oraz budowy i eksploatacji maszyn, a także wykonują szereg prac naukowo - badawczych i usługowych na potrzeby wojska i przemysłu obronnego - współpracując z wieloma cywilnymi i wojskowymi uczelniami i instytutami naukowo - badawczymi. Pracownicy naukowi wydziału prowadzący te badania to jednocześnie nauczyciele akademiccy prowadzący przedmioty w ramach dwóch kierunków studiów. Wydział dysponuje dobrze wyposażonymi salami wykładowymi, nowoczesnymi laboratoriami, pracowniami dydaktycznymi i naukowymi wyposażonymi w unikalną aparaturę i urządzenia badawcze.
Na dorobek Wydziału składa się wiele osiągnięć naukowych w postaci wdrożeń nowych kierunków, metod, technologii, patentów i zgłoszeń mających zastosowanie w przemyśle cywilnym i wojsku. Działalność naukowa pracowników Wydziału jest prezentowana w formie publikacji naukowych i na konferencjach. W każdym roku wydawanych jest średnio 160 publikacji, w tym: oryginalnych ok. 80, monografii 1-2, przeglądowych 30 i około 50 referatów (wygłoszonych) publikowanych w materiałach konferencyjnych.

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukaszewicza
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 RZESZÓW

Tel: (17) 865 1755
Fax: (17) 854 3116
email: rm@prz.edu.pl
https://wbmil.prz.edu.pl/

Studenci wszystkich kierunków otrzymują gruntowne przygotowanie ogólnotechniczne oraz zawodowe słuchając wykładów np. z mechaniki lotu, wytrzymałości konstrukcji lotniczych, konstrukcji samolotu, dynamiki gazów, silników lotniczych, teorii sterowania, wyposażenia samolotów, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik projektowania z wykorzystaniem metod komputerowych.

Kierunek - Lotnictwo i Kosmonautyka - studia I i II stopnia

 

wbmil

Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

e-mail:
dziekanat@meil.pw.edu.pl

Tel. +48 22 234 57 79 
fax: +48 22 625 73 51

www.meil.pw.edu.pl/

Wydział MEiL jest najstarszą i największą instytucją edukacyjną w Polsce oferującą wyższe wykształcenie z zakresu lotnictwa i energetyki. Jego początki sięgają roku 1926, kiedy to powstał Instytut Aerodynamiczny. Przed II Wojną Światową ów instytut stworzył doświadczalne i teoretyczne podstawy dla późniejszych osiągnięć polskiego przemysłu lotniczego. Polscy inżynierowie mieli wówczas do dyspozycji 10 tuneli aerodynamicznych, a badania prowadzone w Instytucie Aerodynamicznym tworzyły zaplecze projektów i słynnych konstrukcji polskich samolotów uznawanych za nieustępujące najlepszym konstrukcjom światowym.


Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa powstał jesienią 1960 roku z połączenia Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego i Wydziału Lotniczego. Celem tej fuzji było stworzenie jednostki oferującej pełne wykształcenie na potrzeby jednej z ważniejszych wówczas gałęzi przemysłu – przemysłu lotniczego.

Obecnie Wydział składa się z dwóch Instytutów: Instytutu Techniki Cieplnej (ITC) oraz Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (ITLiMS). ITLiMS założony w 1975 roku, przejął rolę dawnego Instytutu Aerodynamicznego. Zakres jego działalności naukowej i badawczej obejmuje aerodynamikę, systemy lotnicze, mechanikę, projektowanie maszyn, budowę i eksploatację samolotów i śmigłowców, teorię maszyn i robotów, problemy wytrzymałości materiałów i inżynierię materiałowa, a także biomechanikę, zagadnienia bezpieczeństwa maszyn i urządzeń i inne pokrewne dziedziny.

Siedem katedr związanych z termodynamiką i energetyką oraz jeden zakład Polskiej Akademii Nauk utworzyło w 1961 roku Instytut Techniki Cieplnej. Do najważniejszych kierunków jego działalności naukowo-badawczej należą m.in. chłodnictwo i klimatyzacja, gospodarka energetyczna, inżynieria jądrowa, badania procesów spalania i wybuchów, wymiana ciepła, źródła i przetwarzanie energii, oraz fizyka plazmy.

Działalność naukowo–badawcza na Wydziale MEiL

Do najważniejszych kierunków działalności naukowo–badawczej realizowanej na Wydziale należą:

* aerodynamika wiropłatów,
* analiza ryzyka,
* awionika,
* biomechanika i bionika ruchu;
* budowa i eksploatacja statków powietrznych,
* doświadczalne i obliczeniowe metody aerodynamiki poddźwiękowej,
* dynamika maszyn,
* komputerowe metody wspomagania projektowania i wytwarzania,
* konstrukcja i badanie kotłów, turbin i pomp,
* mechanika i projektowanie konstrukcji lekkich i cienkościennych,
* mechanika konstrukcji kompozytowych,
* mechanika lotu,
* metody doświadczalne w mechanice konstrukcji,
* metody numeryczne w mechanice płynów i wymianie ciepła,
* miernictwo parametrów mechanicznych maszyn,
* modelowanie elektrowni konwencjonalnych i jądrowych,
* modelowanie procesów w instalacjach przemysłowych,
* niezawodność i bezpieczeństwo w systemach człowiek–technika–środowisko,
* ochrona środowiska w energetyce,
* odnawialne źródła energii,
* procesy zachodzące w silnikach spalinowych oraz komorach spalania i paleniskach,
* pomiary właściwości cieplnych,
* robotyka,
* sterowanie i automatyzacja układów mechanicznych,
* symulatory lotu,
* techniczno–ekonomiczne problemy gospodarki energetycznej,
* technika chłodnicza,
* technika jądrowa,
* teoria spalania,
* termodynamika,
* trwałość i bezpieczeństwo w konstrukcjach maszynowych,
* układy pomiarowo–kontrolne,
* wymiana ciepła i masy,
* wytrzymałość konstrukcji maszyn i układów cienkościennych,
* zastosowania termowizji.

Wyższa Szkoła Służb Lotniczych

ul. Fordońska 120
85-739 BYDGOSZCZ

tel. 052 328 40 31
tel. 052 342 92 90

www.wssl.edu.pl

Atutem programu nauczania WSSL jest zgodność z uznawaną na całym świecie licencją PART-66.
Aktualny poziom kształcenia najlepiej potwierdza RAPORT UZNANIA WIEDZY opublikowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego z którego wynika, że nasza Uczelnia w sposób kształci w sposób możliwie najpełniejszy. Dokładny zakres modułów uznanych za zaliczone zawiera Dziennik Urzędowy Dziennik Urzędowy ULC z dnia 11 września 2012 r. poz. 86.
Raport Uznania Wiedzy ma na celu zminimalizowanie obszaru uznaniowości w procesie licencjonowania personelu technicznego. W oparciu o ten Raport, Inspektorzy Inspektoratu Licencjonowania Personelu Technicznego Urzędu Lotnictwa Cywilnego mogą w sposób jednolity przejrzysty dokonywać uznania wiedzy w większości przypadków wniosków o wydanie licencji.
 
Program studiów przewiduje zajęcia związane z budową i eksploatacją statków powietrznych, zabezpieczeniem logistycznym, jak również zabezpieczeniem portów lotniczych. Zagadnienia związane z kierowaniem i zarządzaniem zespołami ludzkimi stanowić będą istotne dopełnienie sylwetki absolwenta kierunku lotnictwo i kosmonautyka.

Znacząca część programu realizowana w formie zajęć praktycznych i laboratoriów odbywać się będzie w:

 •     lotniczych zakładach remontowych,
 •     aeroklubach,
 •     zakładach lotniczych,
 •     biurach projektowych,
 •     instytucjach zajmujących się problematyką lotniczą,
 •     portach lotniczych
 •     pododdziałach remontowych jednostek lotniczych,
 •     Wojskowych Zakładach Lotniczych.

Uczelnia posiada następujące specjalności na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka:

 •     Mechanik lotniczy (zgodność ksztacenia z programem PART-66)
 •     Zarządzanie obsługą naziemną

Zgodnie z wybraną specjalnością studenci będą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Zajęcia prowadzone są przez kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym i gruntowną wiedzą teoretyczną.

 

e-mail: dziekanat@wssl.edu.pl

Politechnika Lubelska
Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych

ul. Nadbystrzycka 36
20-618 LUBLIN

tel. (0-81) 538 42 82

fax: 081 525 08 08

www.wm.pollub.p

 

Opis
Wydział Mechaniczny jest placówką dydaktyczną prowadzącą studia dzienne oraz zaoczne na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.
Tytuł magistra przyznawany jest po 5 letnich studiach zakończonych obroną pracy dyplomowej. Natomiast 3,5 letnie studia pozwalają na uzyskanie tytułu inżyniera. Prowadzone są także studia w systemie zaocznym.

 

Katedra Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych

 

e-mail:
wm.ktmp@pollub.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ul. Pocztowa 54
22-100 CHEŁM

tel.: (082) 565-88-95

tel./fax 0-82 564 00 80

www.pwsz.chelm.pl
Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn - specjalizacje:


Absolwent specjalności mechanika lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy w przemyśle lotniczym oraz ośrodkach obsługi technicznej samolotów. Podstawową umiejętnością absolwentów tej specjalności jest obsługa techniczna wszystkich rodzajów statków powietrznych. W związku z tym studenci zapoznają się gruntownie z wyposażeniem samolotów, a w szczególności z systemami pokładowymi oraz systemami diagnostyki. Poznają również technologie stosowane w wytwarzaniu elementów konstrukcji lotniczych oraz wykorzystywane maszyny i urządzenia. Studenci specjalności mechanika lotnicza poznają konstrukcje silników gazowych, turbinowych oraz tłokowych stosowanych w lotnictwie, budowę śmigieł, elementy aerodynamiki i struktury samolotów turbinowych, tłokowych jak również śmigłowców. Zdobywają wiedzę z zakresu obsługi naziemnej oraz zasad i technik wykonywania przeglądów w oparciu o tzw. badanie nieniszczące. Studenci podczas studiów w PWSZ w Chełmie dodatkowo zapoznają się z przepisami prawa dotyczącymi różnych dziedzin lotnictwa jak również najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi pomocnymi w obsłudze samolotów.

 Absolwent specjalności inżynieria lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy na lotniskach i w portach lotniczych, co umożliwia mu gruntowna wiedza z zakresu m.in.: prawa i przepisów lotniczych, pokładowych systemów sterowania, urządzeń nawigacyjnych znajdujących się w samolotach i na lotniskach, obowiązujących procedur, planowania lotu. Studenci specjalności inżynieria lotnicza zdobywają wiedzę z zakresu podstaw geodezji i nawigacji w oparciu o metody klasyczne (rachunkowe), a po ich opanowaniu zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami opartymi na systemach GPS oraz GIS (geograficznej informacji o terenie). PWSZ w Chełmie, jako jedyna wyższa uczelnia w Polsce, w tak szerokim zakresie kształci studentów w obsłudze i w korzystaniu z tych systemów. Ponadto studenci zdobywają wiedzę z zakresu aerodynamiki, meteorologii i wyposażenia pokładowego samolotów jak również uczestniczą w dodatkowym, rozbudowanym kursie angielskiej terminologii lotniczej. Studia na specjalizacji pilotaż samolotowy w PWSZ w Chełmie w pełni przygotowują do podjęcia pracy w organizacjach lotniczych. Najlepszym dowodem na słuszność powyższego stwierdzenia jest fakt, że część z ubiegłorocznych absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę. Obecnie wykonują oni swoje obowiązki zawodowe na stanowiskach pilotów. W ramach specjalizacji pilotaż samolotowy, studenci przechodzą program szkolenia teoretycznego do licencji zawodowej, który realizowany jest w oparciu o certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Ponadto podczas studiów uczestniczą w programie szkolenia językowego z zakresu „Aviation English”, który przygotowuje studentów do osiągnięcia znajomości języka angielskiego na poziomie czwartym – określonym przez standardy ICAO. Studenci przyjęci na specjalizację przechodzą dodatkowo specjalne szkolenie w zakresie pilotażu samolotów, zgodnie z harmonogramem praktyk lotniczych. W ramach szkolenia praktycznego do licencji zawodowej, zdobywają nalot rzędu 200 godzin, który jest finansowany ze środków uzyskiwanych corocznie z budżetu państwa.

Absolwent specjalności inżynieria lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera oraz ma zapewnione szkolenie do uzyskani licencji pilota zawodowego. Jest przygotowany do pracy na lotniskach i w portach lotniczych, co umożliwia mu gruntowna wiedza z zakresu m.in.: prawa i przepisów lotniczych, pokładowych systemów sterowania, urządzeń nawigacyjnych znajdujących się w samolotach i na lotniskach, obowiązujących procedur oraz planowania operacji lotniczych. Studenci specjalności inżynieria lotnicza zdobywają również wiedzę z zakresu podstaw geodezji i nawigacji w oparciu o metody klasyczne (rachunkowe), a po ich opanowaniu zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami opartymi na systemach GPS oraz GIS (geograficznej informacji o terenie). PWSZ w Chełmie, jako jedyna wyższa uczelnia w Polsce, w tak szerokim zakresie kształci studentów w obsłudze i w korzystaniu z tych systemów. Studia w zakresie pilotażu śmigłowcowego, realizowane w tak szerokim zakresie w PWSZ w Chełmie, w pełni przygotowują do podjęcia pracy jako pilot w lotnictwie cywilnym jak również w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy oraz zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego. W ramach specjalizacji pilotaż śmigłowcowy, studenci przechodzą program obejmujący szkolenie do uzyskania licencji pilota śmigłowcowego zawodowego z uprawnieniami do wykonywania lotów wg przyrządów CPL(H)/IR. Program obejmuje:

 •     szkolenie teoretyczne do licencji pilota zawodowego śmigłowcowego,
 •     szkolenie praktyczne w systemie zintegrowanym do licencji pilota zawodowego śmigłowcowego,
 •     szkolenie do uprawnień „VFR Noc”,
 •     szkolenie praktyczne do uprawnienia wykonywania lotów według przyrządów,
 •     szkolenie teoretyczne i praktyczne do uprawnień wymaganych do eksploatacji śmigłowców turbinowych,
 •     szkolenie do uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów na śmigłowcach wielosilnikowych.

 Absolwent specjalności inżynieria lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy w przemyśle lotniczym w zakresie konstruowania, technologii i eksploatacji wyrobów lotniczych. Studenci specjalności Inżynieria lotnicza zdobywają wiedzę z zakresu konstrukcji lotniczych, ich wytrzymałości oraz niezawodności. Poznają też technologie stosowane w wytwarzaniu elementów konstrukcji lotniczych oraz wykorzystywane maszyny i urządzenia. Studenci poszerzają wcześniej zdobytą wiedzę z zakresu materiałoznawstwa o informacje o materiałach stosowanych w przemyśle lotniczym. W trakcie studiów studenci poznają budowę statków powietrznych, ze szczególnym naciskiem na budowę silników lotniczych oraz zasadami eksploatacji samolotów. Cześć zajęć dydaktycznych odbywa się w laboratoriach wiodących ośrodków naukowo-badawczych. Podczas tych zajęć studenci mają zweryfikować i porównać zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką. We współczesnej technice komputery i techniki informatyczne są coraz szerzej i chętnie stosowane. W związku z tym studenci tej specjalności kształceni są w szerokim ich zakresie, obejmującym m.in.: komputerowe systemy konstruowania części samolotów i silników, projektowanie z zastosowaniem MES (metody elementów skończonych).


 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303

nr 12

08-521 DĘBLIN
tel. 081 5517733 Studia wojskowe
tel. 081 5518811 Studia cywilne
www.wsosp.deblin.pl

Wydział Lotniczy WSOSP jest podstawową jednostką organizacyjną procesu kształcenia podchorążych oraz szkolenia kursowego kadry zawodowej dla lotnictwa wojskowego. Organizuje się tu i koordynuje działalność dydaktyczno-wychowawczą odnoszącą się do przygotowania kadr w specjalnościach pilotażu i nawigacji lotniczej.

Działalność naukowo-badawcza wydziału polega na rozwiązywaniu problemów zastosowania nawigacji lotniczej i eksploatacji techniki lotniczej oraz jej wykorzystania na współczesnym polu walki.

___

 

W ramach cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia realizowane są specjalności:

 •     bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,
 •     zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie,
 •     ochrona osób i mienia,
 •     zarządzanie kryzysowe.

W ramach cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia realizowane są specjalności:

 •     bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,
 •     zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych.

Kierunek oferuje kształcenie w zakresie społeczno-prawnych podstaw bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa, w tym bezpieczeństwa i ochrony lotnisk oraz zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych. Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w sektorze bezpieczeństwa powietrznego państwa. Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe oparty jest głównie na przedmiotach związanych z bezpieczeństwem i ochroną lotnictwa, w tym m.in.:

 • portów lotniczych – procedury bezpieczeństwa, bezpieczeństwo lotów i ochrona lotnictwa, funkcjonowanie lotnictwa cywilnego i państwowego,
 • ruchu lotniczego – zarządzanie i bezpieczeństwo w ruchu lotniczym, służby lotnicze i lotniskowe, ratownictwo lotnicze i lotniskowe.

Katedry i zakłady wchodzące w skład Wydziału Lotnictwa WSOSP:

 •     Katedra Taktyki i Uzbrojenia,
 •     Katedra Nawigacji Lotniczej,
 •     Katedra Awioniki i Systemów Sterowania,
 •     Katedra Płatowca i Silnika,
 •     Zakład Wychowania Fizycznego.

 

e-mail:

sekretariatdziekana@wsosp.deblin.pl

    

Politechnika Wrocławska
Wydział mechaniczno-energetyczny

Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych, Zakład Inżynierii Lotniczej

Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50 -370 WROCŁAW

tel.: (071) 320 37 72
tel.: (071) 320 44 50
tel.: (071) 320 44 51
fax.: (071) 341 77 08

www.instytut22.pwr.wroc.pl

Zakład Inżynierii Lotniczej powstał w 2003 roku i kształci studentów Wydziału Mechaniczno-Energetycznego na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w specjalności Inżynieria Lotnicza. Aktualnie system kształcenia obejmuje siedmiosemestralne studia inżynierskie.

W związku z wdrażaniem tzw. bolońskiego systemu kształcenia studia realizowane są w systemie dwustopniowym, tj. jako siedmiosemestralne studia inżynierskie oraz trzysemestralne uzupełniające studia magisterskie więcej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną oraz skierowaną do przemysłu. Poniżej, w dołączonym dokumencie, znajduje się prezentacja Zakładu Inżynierii Lotniczej w formacie PDF.

Specjalność Inżynieria Lotnicza funkcjonuje w Zakładzie Inżynierii Lotniczej od 2003 roku i została stworzona w związku z zapotrzebowaniem rynku na wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy przy eksploatacji sprzętu lotniczego (planowanie, organizacja i kontrola procesu obsługiwania statków powietrznych, przechowywanie, naprawa, remont).

Zdobyta wiedza pozwala osobom kończącym ten kierunek na podjęcie zatrudnienia przede wszystkim w zakładach produkcyjno-remontowych branży lotniczej, w dziedzinach związanych z technologią, kontrolą jakości oraz diagnostyką, w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, w instytucjach naukowo-badawczych i biurach konstrukcyjnych. Wielu absolwentów podejmuje również pracę w zakładach poza branżą lotniczą, gdyż ich wykształcenie predysponuje ich do pracy w rozmaitych dziedzinach związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i najnowszymi technologiami.

Kadrę dydaktyczną Zakładu stanowią doświadczeni wykładowcy i cenieni w branży praktycy, od wielu lat zajmujący się zagadnieniami inżynierii lotniczej.

 

Dołączone pliki

 

e-mail:

lotnicy@pwr.wroc.pl

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej ul. Krasińskiego 8
40-019 KATOWICE
+48 32 603 4058 www.lotnictwo.polsl.pl
Centrum koordynuje i organizuje kursy, szkolenia, studia, zgodnie z międzynarodowymi stan­dardami lotnictwa cywilnego, wskutek ścisłej współpracy z certyfikowanymi ośrodkami. Natomiast przygotowanie merytoryczne umożliwia uruchomienie nowej specjalności – nawigacji powietrznej na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej i podjęcie realizacji zintegrowanego programu kształcenia lotniczego w systemie studiów dwustopniowych. Weryfikację wiedzy umożliwiają praktyki odbywane w MPL Katowice – Pyrzowice oraz w innych ośrodkach certyfikowanych. Kształcenie i praktyczne szkolenie lotnicze realizują wysokiej klasy specjaliści etatowi certyfikowanych ośrodków. Nad poprawnością funkcjonowania Centrum czuwa Rada Naukowo - Programowa, w której zasiadają przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Politechniki Śląskiej, Prezes Zarzą­du Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. – właściciel MPL Katowice – Pyrzowice.
 
W roku akademickim 2013/2014 na Politechnice Śląskiej uruchomione zostaną następujące kierunki studiów podyplomowych:
 • "Zarządzanie i bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym" - więcej...
 • "Teleinformatyka w transporcie lotniczym " - więcej informacji na temat kierunku na stronie http://lotnictwo.aei.polsl.pl
 • "Audytor organizacji lotniczych w Unii Europejskiej" - więcej...
 • "Organizacja lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej" -
 • "Planowanie i projektowanie cywilnych portów lotniczych"

Specjalizacje:

NAWGACJA POWIETRZNA (Wydzial Transportu)
studia II stopniowe.
W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w MPL Katowice- Pyrzowice, na lotnisku w Mielcu oraz innych organizacjach i instytucjach lotniczych. Absolwenci specjalności ”Nawigacja powietrzna” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie:     

 •         eksploatacji statków powietrznych
 •         zarządzania ruchem lotniczym
 •         podstaw organizacji i zarządzania firmami lotniczymi
 •         eksploatacji naziemnych i pokładowych systemów nawigacyjnych
 •         prowadzenia prac badawczych w zakresie wyznaczania procedur lotniczych
 •         inżynierii ruchu statków powietrznych
 •         badania i planowania niezbędnej infrastruktury lotniczej

    
Specjalnoć ukierunkowana jest zarówno na ksztacenie personelu naziemnego, jak i w kierunku pilotażu.
Więcej informacji na temat zasad rekrutacji:
Dziekanat : tel. 32 603 4352 lub na stronie Rekrutacja

 

MECHANIK LOTNICZY
Intencją Wydziału jest doprowadzenie studentów – absolwentów do najwyższej kategorii  - C „inżynier obsługi hangarowej” z upoważnieniem do poświadczania obsługi hangarowej dużych statków powietrznych (minimalny wiek 21 lat). Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej, mechanik lotniczy powinien udowodnić odpowiednie dla kategorii  C licencji, doświadczenie w obsłudze technicznej statku powietrznego. Praktykę może zdobyć tylko  w certyfikowanych organizacjach obsługowych jako tzw. praktykant, jednak każda czynność wykonana przez studenta musi być poświadczona przez mechanika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Stąd też w trakcie studiów, przewidziane są praktyki w certyfikowanych ośrodkach lotniczych, stacjach obsługowych.

Absolwenci specjalności ”Mechanika lotnicza” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie obsługi hangarowej statków powietrznych:
uzyskanie z przedmiotów specjalistycznych oceny od 4 wzwyż, umożliwia ich uznanie (zaliczenie) podczas egzaminu teoretycznego na licencję mechanika w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC);
rzetelne odbywanie, zaplanowanych praktyk w certyfikowanych ośrodkach i stacjach obsługowych, stanowi podstawę do ubiegania się o licencję w  Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC);
w zależności od zainteresowań, możliwe jest wcześniejsze uzyskiwanie licencji w niższych kategoriach i podkategoriach: A – mechanik obsługi (A1 - samoloty z silnikami turbinowymi, A2 - samoloty z silnikami tłokowymi, A3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, A4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi),   B: B1 – technik mechanik (B1.1 - samoloty z silnikami turbinowymi, B1.2 - Samoloty z silnikami tłokowymi, B1.3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, B1.4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi) B2 – technik awionik.
Możliwe jest rozszerzanie licencji o dodatkową kategorię lub podkategorię, zgodnie z PART-66 .

 

Dyrektor Centrum : Prof. dr hab. inż. nawig. Andrzej FELLNER

 
Akademia Obrony Narodowej - Wydział Zarządzania i dowodzenia al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
tel. (fax) 022 6-813-189 www.aon.edu.pl
Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE
Specjalność: ZARZĄDZANIE LOTNICTWEM

Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów), prowadzone są dla absolwentów szkół średnich, posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe i prowadzą do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

 

Specjalności:

 •     organizacje lotnicze
 •     zarządzanie ruchem lotniczym

 

Politechnika Poznańska

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Ul.Piotrowo 3

60-965 Poznań

tel. (fax) 022 6-813-189 www.put.poznan.pl

Studia podyplomowe:

 

LOGO IWIR KOLOR

 

 

Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 224 w tym: wykłady - 117 godz., ćwiczenia - 38 godz., laboratoria - 76 godz., projekty - 6 godz.

Koszt: 2.000zł za całość studiów.

Studia podyplomowe Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych stanowią element projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju, numer projektu: POKL.04.03.00-00-131/12.

 

Profil Kształcenia: Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych Słuchaczy z zakresu mechatroniki i diagnostyki silników lotniczych. Absolwenci zdobędą szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarach: - aerodynamiki i mechaniki lotu, - zespołów napędowych statków powietrznych, - sensoryki lotniczej na potrzeby określania parametrów ruchu statku powietrznego, - mechatroniki w języku angielskim, - zarządzania flotą silników lotniczych statków powietrznych z podstawami przedsiębiorczości.

 

Program Studiów

• Aerodynamika i mechanika lotu

• Wybrane zagadnienia mechatroniki lotniczej

• Zespoły napędowe statków powietrznych

• Diagnostyka silników lotniczych

• Mechatronika w języku angielskim

• Modelowanie instalacji układów silnikowych

• Osprzęt silników

• Sterowanie mechanizacja skrzydła

• Sterowanie statku powietrznego w zakresie stabilizacji położenia przestrzennego

• Sterowanie instalacją paliwową

• Lotnicze układy wykonawcze i nastawcze

• Zarządzanie modelowaniem instalacji pokładowych z podstawami przedsiębiorczości

• Sensoryka lotnicza na potrzeby określania parametrów ruchu statku powietrznego

• Zarządzanie flotą silników lotniczych statków powietrznych z podstawami przedsiębiorczości

 

Adres www studiów:

http://www.cte.put.poznan.pl

http://www.put.poznan.pl/studia/podyplomowe

http://www.fwmt.put.poznan.pl/

 

PP-PUT logo jasneSekretariat Studiów:

Łukasz Semkło

ul. Piotrowo 3

60-965 Poznań

Telefon: 61 665 2213

e-mail: lukasz.semklo@put.poznan.pl

 

Zasady naboru:

1. Ukończenie studiów wyższych co najmniej I stopnia

2. Złożenie dokumentów aplikacyjnych

3. Rozmowa kwalifikacyjna przed Komisją w składzie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu PP

Terminy zajęć: zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w zjazdach: piątek – godz. 16.30 – 19.40; sobota – 8.00 – 16.30. Do dyspozycji Słuchaczy są sale dydaktyczno-laboratoryjne Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, w tym nowoczesne laboratoria mechatroniki i silników lotniczych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców o dużym dorobku naukowym i dydaktycznym bezpośrednio związanym z wykładanymi przedmiotami. Część zajęć zrealizowana zostanie przez pracowników Wojska Polskiego.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul.Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

tel+48 17 866 14 31

wsiz.rzeszow.pl

 Miedzynarodowe Studia I Stopnia General Aviation (Lotnictwo Ogólne)
 
Marzysz o pracy w najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorze lotnictwa? Czy wiesz, że loty zakwalifikowane jako General Aviation stanowią większość ruchu lotniczego na świecie, a wykonywane są one przez ponad 362 000 statków powietrznych? Do tej kategorii lotów nie zalicza się lotów rejsowych ani czarterowych. W samych Stanach Zjednoczonych jest tylko 500 lotnisk, z których odbywa się ruch lotniczy wedle rozkładu lotów, natomiast ponad 5000 lotnisk obsługuje loty General Aviation. W rozwój którego z tych lotnisk chciałbyś mieć wkład? Czy chciałbyś być jednym z pierwszych wykwalifikowanych pracowników tego sektora w Polsce? Wybierz międzynarodowe studia General Aviation w języku angielskim!


Czym jest General Aviation?

Mało osób zdaje sobie sprawę, że większość światowych operacji lotniczych to właśnie loty zakwalifikowane jako General Aviation. To loty nie pojawiające się w rozkładzie lotów na lotniskach, np. loty prywatnych lub wynajmowanych małych samolotów biznesowych (samoloty biorące na pokład do 20 pasażerów głównie dużych korporacji, klubów sportowych, gwiazd filmowych, itp.) szybowców, samolotów obsługujących skoczków spadochronowych czy w końcu loty osób kształcących się na pilotów. Gabaryty samolotów przeprowadzających te operacje lotnicze pozwalają na ogromną elastyczność, gdyż umożliwiają lądowanie nie tylko w zarejestrowanych portach lotniczych, lecz również na małych (często trawiastych) lądowiskach, których liczba jest dziesięciokrotnie większa od liczby lotnisk w skali globalnej.  
Dzięki studiom General Aviation we WSIiZ dołączysz do elitarnego grona studentów - jesteśmy jedyną uczelnią w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej, która uruchomiła takie studia. 
Od lat prowadzimy badania nad rozwojem rynku lotniczego w Polsce i na świecie, w szczególności rynkiem pracy w tej branży. Odpowiadamy na sygnały z rynku, rozmawiamy z naszymi partnerami biznesowymi, pracownikami branży lotniczej, a także z naszymi absolwentami Aviation Management (Zarządzanie lotnictwem), którzy już pracują w różnych liniach i portach lotniczych oraz firmach z branży lotniczej. Nasi absolwenci osiągają sukcesy. Bądź jednym z nich!

Studiuj General Aviation, bo:

 • Studia prowadzone są w całości języku angielskim, a ich ukończenie zapewni Ci płynność w posługiwaniu się językiem angielskim w biznesie 

 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistów-praktyków z zagranicy. Uczyć Cię będą m.in. prof. dr inż. Ulrich Desel, profesor z International University of Applied Science Bad Honnef-Bonn, właściciel firmy consultingowej Desel Consulting, swoje bogate doświadczenie zdobywał w Lufthansa AG, Servisair, Menzies Aviation Ltd. Oraz GlobeGroud Berlin, prof. Heinz Mellaman – profesor z International University of Applied Science w Bad Honnef-Bonn, specjalista ds. planowania i rozbudowy portów lotniczych oraz operacji powietrznych w dziedzinie General Aviation, dr Klaus-Jurgen Schwan – dyrektor operacyjny ds. Obsługi i Planowania General Aviation na lotnisku Schoenhagen, mgr Michael Kohler -  wieloletni pracownik rynku General Aviation i konsultant z firmy WINGX Advance, oraz mgr Serhiy Hontaruk,  praktyk z międzynarodowym doświadczeniem w branży lotniczej m.in. w AECOM National Security Programs dla wojsk NATO w Afganistanie, firmy Ukrainian Helicopters czy linii lotniczej AEROSVIT Ukrainian. Posiadacz certyfikatów organizacji lotniczej IATA. 

 • To unikalny kierunek – jedyny w Polsce i jeden z kilku w całej Europie 

 • To studia w międzynarodowym gronie (ponad połowa słuchaczy to studenci z zagranicy), co tworzy wartość dodaną w postaci budowaniu międzynarodowej sieci kontaktów oraz poznawania innych kultur 

 • Masz możliwość realizacji praktyk w firmach związanych z segmentem General Aviation w Polsce i Europie, w tym m.in. BorgWarner i Pratt&Whitney

 • Zdobędziesz wiedzę i kompetencje potrzebne do podjęcia pracy w jednym z najciekawszych sektorów światowej gospodarki 

 • Studia mają charakter praktyczny – podczas zajęć będziesz realizować studia przypadków oraz pracować w międzynarodowych zespołach nad wspólnymi projektami 

 • Masz możliwość rocznej wymiany studenckiej w Wielkiej Brytanii i powrotu stamtąd z dyplomem ukończenia brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree 

 • WSIiZ posiada wieloletnie i bardzo bogate doświadczenie w kształceniu w języku angielskim 

 • Korzystamy z nowoczesnych form nauczania – to m.in. gry decyzyjne i grupowe projekty lotnicze

 

W programie studiów m.in.:

 • Aircraft Financing

 • MRO in General Aviation

 • Terminal Development for General Aviation

 • International and National Regulations in General Aviation

 • General Aviation Operations

 • General Aviation Business

 • Airline Network Management

 • Airline Sales and Yield Management

 • Aviation Marketing

 • Air Navigation and Aircraft Operation

 • Airport Management

 

Zdobądź prestiżowy certyfikat ARCPort

Certyfikat wydawany jest przez firmę Aviation Research Corporation  z Vancuver w Kanadzie. Otrzymasz go nieodpłatnie po pomyślnym zaliczeniu przedmiotu „Projekt Lotniczy 2”, który będzie realizowany na 4. semestrze studiów. Jego zdobycie potwierdza średnio-zaawansowane kompetencje w zakresie korzystania z programu ARCPort, który jest symulatorem pracy portu lotniczego. Certyfikat da Ci możliwość pracy w jednym z ponad 80 międzynarodowych lotnisk, które na co dzień korzystają z tego oprogramowania. Komercyjny koszt takiego certyfikatu to około 4000 dolarów. 

Studia pod patronatem Lufthansy

Na mocy umowy podpisanej z jednym z największych przewoźników lotniczych w Europie – LUFTHANSĄ, w trakcie studiów będziesz kształcić się pod okiem międzynarodowych ekspertów z branży lotniczej. 
Weźmiesz również udział w organizowanych badaniach dla sektora lotniczego czy specjalistycznych seminariach i konferencjach oraz nawiążesz międzynarodowe kontakty, które pomogą Ci we właściwym kształtowaniu swojej ścieżki kariery.

Praktyki

Praktyki zawodowe będzie realizować w szkołach pilotażu lotniczego, działających na terenie Polski i Podkarpacia (Jasionka, Jarosław, Mielec), na renomowanych międzynarodowych lotniskach obsługujących operacje  General Aviation, w Lufthansa Polska, BorgWarner Polska, Pratt & Whitney Rzeszów i w innych firmach z Doliny Lotniczej