Zdjęcie dnia

  • Jacek Grześkowiak

    Jacek Grześkowiak

Newsletter

Cotygodniowa porcja informacji lotniczych

JOOMEXT_TERMS

STREFA LOTNICZA

Pogoda

 


Dołącz do nas !

FB TW google-plus-ikona-2012 YT 

 


Szansa dla GA w Polsce

Konferencja pt. „Kryzys SZANSĄ rozwoju małego lotnictwa w Polsce" zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE odbyła się 16 lutego w Warszawie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z lotnictwem w Polsce: ULC, Instytutu Lotnictwa, ale przedstawiciele uczelni i firm lotniczych oraz branżowych mediów.
(fot. Jacek Waszczuk)
Na poniedziałkowym spotkaniu uzgodniono, iż branża małego lotnictwa w Polsce powinna mieć swoją organizację, do której powinny należeć nie tylko producenci statków powietrznych i części, ale też i inne podmioty jak: ośrodki szkoleniowe (w tym aerokluby), zarządcy lotnisk i lądowisk, porty lotnicze, służby ruchu lotniczego, szkoły lotnicze, firmy świadczące usługi transportu powietrznego, przedstawiciele mediów dotyczących lotnictwa, banki, firmy leasingowe, firmy ubezpieczeniowe. Naturalnym członkiem takiego stowarzyszenia powinni być też jednostki naukowo-badawcze (Uniwersytety, Politechniki, JBR-y), które zajmują się problemami branży, a także Urząd Lotnictwa Cywilnego bardzo istotny partner odpowiedzialny za tworzenie przyjaznego rozwojowi branży prawa lotniczego w Polsce i mający wpływ na kształt takiego prawa w całej Europie. Stowarzyszenie powinno być otwarte dla wszystkich innych organizacji chcących działać na rzecz rozwoju małego lotnictwa w różnej formie.

Konferencję otworzył prof. Krzysztof Kurzydłowski, członek grupy plenarnej Europejskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa ACARE oraz Zbigniew Turek, delegat rządowy Komitetu Transport Unii Europejskiej.
- Przemysł lotniczy może mieć znaczący głos w kreowaniu kierunków badań naukowych w Polsce, jednakże aby było to możliwe to przemysł musi wyjść z propozycjami tematów badawczych do MniSW – powiedział prof. Kurzydłowski. Podkreślił także znaczenie zintegrowanego działania wszystkich podmiotów w interesie całej branży. - W Polsce realizuje się duży program badawczy dotyczący badań materiałowych dla branży lotniczej w laboratorium, które kosztowało ok. 30 mln. Złotych zaznaczył. Wg Prof. Kurzydłowskiego małe lotnictwo ma ogromne szanse rozwoju w związku z przyjaznym klimatem prawnym w Europie dotyczącym tej branży.
Zbigniew Turek, kolejny prelegent zaprezentował historię rozwoju tematyki General Aviation w kontekście Europejskim i krajowym oraz przedstawił względy stanu faktyczno – prawnego, które będą miały wpływ na rozwój GA w Europie. Przekazał także informacje przedstawione przez Parlament Europejski w rezolucji w sprawie planu działań na rzecz stabilnej przyszłości lotnictwa ogólnego i korporacyjnego.
Sektor GA jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów lotnictwa cywilnego w Europie. Poprzez rezolucję, PE zobowiązuje Państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do inwestowania w modernizację i tworzenie małych i średnich portów lotniczych w tym wojskowych. Również program SESAR musi w pełni uwzględniać specyficzne cechy LOiK i przynosić sektorowi rzeczywiste korzyści, nie nakładając na niego niepotrzebnych obciążeń.
Wspólna przestrzeń powietrzna powinna być dostępna nie tylko dla wszystkich krajów członkowskich, ale i także dla wszystkich typów samolotów i helikopterów. Komisja Europejska udzieli większego wsparcia badaniom, rozwojowi oraz innowacjom lotniczym, szczególnie tym realizowanym przez MŚP, które opracowują i budują statki powietrzne dla LOiK. Konieczne jest jednak ograniczenie emisji spalin, poprzez wykorzystanie czystszych paliw oraz wspieranie badań, rozwoju technologicznego i innowacji. KE podejmie odpowiednie działania w celu ułatwienia unijnemu przemysłowi wytwórczemu z zakresu lotnictwa ogólnego i korporacyjnego dostępu do rynków światowych.
Krzysztof Piwek z Instytutu Lotnictwa zaprezentował aktualną agendę badawczą europejskiej platformy lotnictwa ACARE, wraz z uaktualnieniami zaproponowanymi w 2008 roku, wskazującymi m.in. na wysokie zainteresowanie kluczowych graczy europejskich rozwojem zagadnień związanych z małym lotnictwem.
Prezes Avio Polska, Krzysztof Krystowski, zaprezentował profil firmy, podkreślając kilka znaczących osiągnięć i inicjatyw uruchomionych w ostatnich miesiącach, m.in. otwarcie Bielskiego Klastra Lotniczego, udział w powstaniu i wdrożeniu najnowocześniejszego silnika lotniczego GEnx-2B oraz otwarcie lotniska i Park Techniki Lotniczej w Czechowicach-Dziedzicach oraz projekt laboratorium materiałów kompozytowych, którego budowa ma ruszyć jeszcze w 2009. Prezes Krystowski podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami w pozyskiwaniu krajowych funduszy (m.in. PO Innowacyjna Gospodarka) na rozwój nowoczesnych zagadnień z dziedziny lotnictwa. Wskazał na duże trudności jakie można napotkać w uzyskaniu tego typu funduszy, jeśli występuję się o nie w „pojedynkę” i bez planu rozwoju branży lotniczej w Polsce.

Ważnym elementem było wystapienie Tomasza Kądziołki, vice prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który przedstawił punkt widzenia ULC na aspekty związane z General Aviation na poziomie krajowym i europejskim. - W Ministerstwie Infrastruktury istnieje specjalna komisja ds. polskiej przestrzeni kosmicznej. Niestety w jej składzie brak jest stałego przedstawiciela polskiego sektora GA. Wprowadzenie takiego przedstawiciela umożliwiłoby uruchomienie inicjatyw mających na celu odpowiednie dopasowanie istniejących krajowych przepisów ruchu lotniczego do wymagań stawianych przez polski sektor GA – powiedział p. Kądziołka. Nadmienił również o ścisłej współpracy ULC z EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Lotniczego). - ULC w trybie bieżącym konsultuje i przesyła do EASA propozycje zmian w przepisach dot. Europejskiego ruchu lotniczego i również w tej kwestii jest otwarte na współpracę z przedstawicielami polskiego przemysłu lotniczego (zarówno dużego jak i GA), mającą na celu kreowanie norm pod kątem potrzeb zgłaszanych przez polski przemysł – poinformował przybyłych.

W konferencji głos zabrali także przedstawiciele małych przedsiębiorstw GA. Były to głównie prezentacje polskich przedsiębiorstw, świadczących usługi i wytwarzających produkty na rzecz małego lotnictwa.


AT3 - samolot z firmy p. Tomasza Antoniewskiego, źródło: www.aero.com.pl

Tomasz Antoniewski, właściciel firmy Aero AT opowiedział o historii firmy oraz pokrótce przedstawił swój punkt widzenia na sektor GA, z perspektywy producenta małych samolotów. Pan Antoniewski większość swoich samolotów eksportuje i sprzedaje poza granicami kraju. W kraju zainteresowanie odbiorców (prywatnych, aeroklubów, innych)jest niskie, bowiem spowodowane przeszkodami finansowymi, nie pozwalającymi na zakup nowych samolotów. Stwierdził, iż polskie przepisy i certyfikacje lotnicze do tej pory generują wiele utrudnień dla rodzimych producentów samolotów.
Swoje produkty przedstawił także. Roman Sadowski, właściciel firmy Franklin Engines. Zaprezentował on historię firmy oraz aktualny profil działalności. Podkreślił, że większość usług firmy świadczona jest na rzecz zagranicznych odbiorców (szczególnie USA). Firma Franklin Engines, oprócz świadczenia usług dot. m.in. napraw i modernizacji silników, prowadzi również działania badawczo – rozwojowe (na poziomie krajowym i europejskim), mające na celu opracowanie nowych rozwiązań dla silników lotniczych do małych samolotów, jak również helikopterów.
Głos zabrała także Agnieszka Skotarczyk, reprezentująca firmę Microtech International. Po prezentacji swojej firmy przedstawiła propozycje współpracy w obszarach elektroniki, automatyki i systemów multimedialnych.

W czasie dyskusji moderowanej przez p. Krystowskiego uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swojego punktu widzenia na obecny stan faktyczny dla General Aviation, związany z możliwościami rozwoju sektora na poziomie krajowym i europejskim. Przedstawiciel ULC po raz kolejny zaprosił uczestników spotkania do wzięcia aktywnej roli w kształtowaniu przepisów ruchu powietrznego, poprzez redagowanie i nadsyłanie uwag i propozycji do zmian w przepisach.

(MP, JW)