Do lotu może być użyty jedynie taki ultralekki statek powietrzny, który jest sprawny technicznie i posiada ważne Pozwolenie na wykonywanie lotów wpisane przez osobę upoważnioną przez Prezesa ULC do Książki ultralekkiego statku powietrznego.

Ewidencję podmiotów prowadzących działalność techniczną w zakresie ultralekkich statków powietrznych prowadzi w imieniu Prezesa ULC Inspektorat Certyfikacji Wyrobów Lotniczych (LTT-3).

Nie wszystkie podmioty posiadają kompetencje do wydawania lub przedłużania pozwoleń na wykonywanie lotów, a także do wykonywania złożonych napraw i obsługi sprzętu z ingerencją w strukturę podzespołów. Do powyższych działań wymagane jest poza wpisem do ewidencji posiadanie odpowiedniego Certyfikatu wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań rozporządzenia.

Obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do wymiany lub naprawy uszkodzonych części, ale bez ingerencji w strukturę podzespołów, może być wykonywana przez podmioty nie posiadające certyfikatu, a jedynie wpisane do ewidencji.

W przypadku wykonywania napraw poważnych, wymagających ingerencji w strukturę zasadniczą ultralekkiego statku powietrznego (np. uszkodzenia struktury kadłuba, podwozia lub skrzydła itp.) konieczne jest zgłoszenie naprawy do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na Wniosku, a następnie wykonanie naprawy w certyfikowanym ośrodku lub pod nadzorem Prezesa ULC i wykonanie lotów próbnych kontrolnych na podstawie Pozwolenia na wykonywanie prób w locie.

Wykaz podmiotów umieszczonych w ewidencji (USP) zajmujących się działalnością techniczną w zakresie ultralekkich statków powietrznych oraz zakres ich działalności: pdf pobierz plik pdf 53.78 Kb

UWAGA!!!
- Zarówno w procesie kwalifikowania jak i w procesie amatorskiej budowy ultralekkiego statku powietrznego stosowane są wymagania techniczne, które określa Prezes ULC, każdorazowo na wniosek zainteresowanego. W przypadku braku tłumaczenia obcych wymagań technicznych na język polski, wnioskujący zobowiązany jest dostarczyć ich tłumaczenie do ULC.

- Dla samolotów ultralekkich mogą zostać zastosowane Tymczasowe Wymagania Zdatności Samolotów Ultralekkich, opublikowane w Załączniku nr 1 Wytycznych nr 3 Prezesa ULC z dnia 20 kwietnia 2005 r. wraz z Wytycznymi nr 2 Prezesa ULC z dnia 18 maja 2006 r., opublikowanymi w Dz. Urz. ULC Nr 5 z dnia 26 czerwca 2006 r.

Amatorska budowa USP

- Amatorską budowę ultralekkiego statku powietrznego prowadzi się pod nadzorem Prezesa ULC na wniosek (doc pobierz plik doc 50.00 Kb) zainteresowanego złożony przed rozpoczęciem budowy, przy zastosowaniu odpowiednich wymagań Rozdział 7 – „Dopuszczenie sprzętu do lotów”, Załącznika nr 5 Rozporządzenia MI.

Lista typów zakwalifikowanych

- Na wniosek zainteresowanego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisuje ultralekki statek powietrzny na Listę typów zakwalifikowanych po spełnieniu wymagań Rozdział 7 – „Dopuszczenie sprzętu do lotów”, Załącznika nr 5 Rozporządzenia MI.

- Typ ultralekkiego statku powietrznego, wpisanego na Listę typów zakwalifikowanych definiują niżej wymienione podstawowe dokumenty:
- Świadectwo spełnienia wymagań technicznych (dla konstrukcji polskiej – wystawione przez Prezesa ULC), Certyfikat Typu lub dokument równoważny (dla konstrukcji zagranicznych – wystawione przez obcy nadzór lotniczy)
- Arkusz danych technicznych (wystawiony przez Prezesa ULC na podstawie danych przekazanych przez wnioskującego)

Proces kwalifikowania kończy się wpisaniem typu statku powietrznego na Listę typów zakwalifikowanych.


Dokładne informacje oraz pliki do pobrania na stronie źródłowej www.ulc.gov.pl