Fakt posiadania Książki ultralekkiego statku powietrznego z aktualnym Pozwoleniem

na wykonywanie lotów nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania w dniu lotów przeglądu zasadniczego (który pokrywa się z zakresem przeglądu przed dniem lotnym wykonywany przez mechanika poświadczenia obsługi ultralekkich statków powietrznych mający na celu przygotowanie statku powietrznego do lotu) oraz bezpośrednio przed lotem przeglądu przedlotowego (pdf pobierz plik pdf 15.17 Kb). Użytkownik ma obowiązek używać do lotu statek powietrzny w wymaganym dla niego stanie technicznym, zgodnie z Instrukcją Obsługi Technicznej sprzętu oraz z zachowaniem wszystkich określonych przez Instrukcję Użytkowania w Locie ograniczeń.
Działalność techniczna – zgłoszenie do ewidencji – profilaktyka


Wieloosobowe podmioty, a także mechanicy indywidualnie podejmujący działalność techniczną w zakresie obsługi ultralekkich statków powietrznych są obowiąz ani zgłosić Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego zamiar podjęcia takiej działalności na 14 dni przed jej planowanym rozpoczęciem.

Prowadzenie działalności zarówno w zakresie ultralekkich statków powietrznych i spadochronów używanych w tych statkach wymaga zgłoszenia i uzyskania wpisów do odrębnych ewidencji (USP oraz P).

W oparciu o zgłoszenia Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi ewidencję podmiotów i osób zajmujących się działalnością techniczną w zakresie ultralekkich statków powietrznych oraz przesyła zestaw dokumentów obowiązujących w prowadzonej działalnoś ci. Podstawowy wpis do ewidencji nie upoważnia do prowadzenia działalności w pełnym zakresie.

W ramach nadzoru i bieżącej działalności profilaktycznej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przekazuje podmiotom wpisanym do ewidencji zalecenia związane z obsługą i eksploatacją ultralekkich statków powietrznych oraz informacje dotyczące ograniczeń wynikające z analizy zdarzeń lotniczych, a także przeprowadza kontrole podmiotów.


Obsługa Ultralekkich Statków Powietrznych


Podmioty chcące uzyskać kompetencje do przedłużania pozwoleń na wykonywanie lotów, a także do wykonywania poważnych napraw i obsługi sprzętu z ingerencją w strukturę podzespołów, powinny wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie procesu certyfikacji, potwierdzającego spełnienie dodatkowych warunków określonych w rozporządzeniu. Wraz z wydaniem certyfikatu dokonywany jest z urzędu wpis do ewidencji podmiotów prowadzących działalność techniczną bez konieczności składania odrębnego wniosku (zgłoszenia).

***

Projektowanie, produkcja i obsługa Ultralekkich Statków Powietrznych

Podjęcie działań związanych z projektowaniem, produkcją i obsługą ultralekkich statków powietrznych wymaga uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań w/w rozporządzenia przewidzianych dla zakresu projektowania, produkcji i obsługi. Proces certyfikacji prowadzony jest na wniosek zainteresowanego. Wraz z wydaniem Certyfikatu dokonywany jest z urzędu wpis do ewidencji podmiotów prowadzących działalność techniczną bez konieczności składania odrębnego wniosku (zgłoszenia). W załączeniu do Certyfikatu, wystawiana jest specyfikacja określająca szczegółowy zakres uprawnień podmiotu.

Pojedyncze egzemplarze ultralekkich statków powietrznych mogą być produkowane pod nadzorem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przez podmioty nie posiadające certyfikatu, po uprzednim każdorazowym zgłoszeniu budowy w trybie indywidualnym.


Skreślenie podmiotu z ewidencji
W przypadku prowadzenia działalności niezgodnie z przepisami w/w rozporządzenia , Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może dokonać skreślenia podmiotu z prowadzonej ewidencji, skutkującego zakazem prowadzenia przedmiotowej działalności do czasu usunięcia uchybień i uzyskania ponownego wpisu.


Dokładne informacje oraz pliki do pobrania na stronie źródłowej www.ulc.gov.pl