Zobacz w przeglądarce

Kolejny etap przybliżający rozpoczęcie budowy Portu Solidarność. Spółka Centralny Port Komunikacyjny wyłoniła ośmiu wykonawców prac budowlanych na terenie przyszłego lotniska, z którymi w najbliższych dniach podpisze umowę.

 

Celem przetargu było wyłonienie firm, które będą realizowały budowlane prace przygotowawcze dotyczące Portu Solidarność w formie umowy ramowej. W szczegółowy zakres zamówienia wchodzą m.in. niwelacja i zagospodarowanie terenu, realizacja obiektów tymczasowych, rozbiórki, przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji i inne prace niewymagające sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego. Szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 mld zł. 

Spółka finalizuje ostatni element postępowania, czyli podpisanie umowy ramowej z ośmioma wykonawcami, wśród których znaleźli się: Budimex, Doraco, Mostostal Warszawa, NDI, Polimex Infrastruktura, PORR, Strabag i Trakcja.

- To postępowanie przetargowe spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony kluczowych firm z branży budowlanej. Wszystkie posiadają wymagane doświadczenie w dużych projektach infrastrukturalnych. Podpisujemy umowy z najlepszymi, co gwarantuje  dobrą współpracę i sprawną realizację prac budowlanych związanych z Portem Solidarność – mówi prezes spółki CPK Mikołaj Wild.  

Zamówienie obejmuje również liczne prace i usługi towarzyszące, m.in. opracowywanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także pozyskiwanie decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji, dokonywanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych oraz prace geodezyjne i opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

fot. PPL

- Firmy, z którymi podpisujemy umowę to mocni gracze w branży, co jest dobrym prognostykiem na dalsze działania. Następnym krokiem jest rozpoczęcie budowlanych prac przygotowawczych. Ich terminy i zakresy będą dostosowane do procesów pozyskiwania decyzji administracyjnych i nabywania przez CPK kolejnych nieruchomości – mówi Krzysztof Owczarczyk, dyrektor Biura Realizacji Programu Lotniskowego CPK. 

Formuła umowy ramowej pozwala spółce CPK na sprawny wybór wykonawców. Poszczególne zamówienia będą zlecane w ramach uproszczonych postępowań wykonawczych. W przetargu brano pod uwagę przede wszystkim warunki i kryteria jakościowe, np. doświadczenie oferentów oraz możliwości pozyskania maszyn budowlanych. W kolejnym kroku, przy procedowaniu zamówień wykonawczych, dużą rolę odegra m.in. proponowana cena i czas realizacji. 

Jednocześnie spółka CPK prowadzi kilka istotnych przetargów dotyczących procesu inwestycyjnego. Bardzo zaawansowane są przetargi m.in. na projektowanie i na tzw. inżyniera kontraktu dla linii kolejowych CPK. W postępowaniu na  projektanta generalnego terminalu i dworca kolejowego (tzw. Master Architekta) spółka zaprosiła do złożenia ofert pięć międzynarodowych biur architektonicznych, które brały udział w dialogu konkurencyjnym.

 
 

Dodatkowych informacji udziela:

Konrad Majszyk, rzecznik prasowy

tel.: 882 350 378

e-mail: media@cpk.pl

 

Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

facebook

twitter

linkedin

youtube

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r., „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-305 Warszawa), Aleje
Jerozolimskie 134, zwana dalej „Administratorem”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@cpk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) bieżącego kontaktu niezwiązanego z usługami świadczonymi na rzecz Pana /Pani będących nadawcami korespondencji, ani nie związanego z realizacją innej umowy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
b) prowadzenia korespondencji e-mailowej, korespondencji tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
c) w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub w których Administrator uczestniczy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Administrator przetwarzać będzie Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 5 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Możesz anulować subskrypcję lub zmienić dane kontaktowe w dowolnym czasie.