ATIS - służba automatycznej informacji lotniskowej
Barometryczna wysokość bezwzględna - ciśnienie atmosferyczne wyrażone w jednostkach wysokości wg. Międzynarodowej Atmosfery Wzorcowej
Bieżacy plan lotu - plan lotu z ewentualnymi zmianami wynikającymi z kolejnych zezwoleń
Biuro odpraw załóg - organ ustanowiony w celu przyjmowania meldunków dotyczących służby ruchu lotniczego oraz planów lotu przedstawianych przed odlotem, jak również w celu pełnienia służby informacji lotniczej. Uwaga! Biuro odpraw załóg może być ustanowione jako organ samodzielny lub może być połączone z istniejącym organem służby ruchu lotniczego lub organem informacji lotniczych.
Całkowity przewidywany czas przelotu -

  • dla lotów IFR - przewidywany czas, potrzebny od startu do przybycia nad wyznaczony punkt, określony w odniesieniu do pomocy nawigacyjnych, od którego jest zamierzone rozpoczęcie procedury podejścia wg. wskazań przyrządów lub gdy nie ma pomocy nawigacyjnej związanej z lotniskiem docelowym
  • dla lotów VFR - przewidywany czas niezbędny od startu do przybycia nad lotnisko docelowe.

CCKRL - Cywilne Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego.
COKRL - Centralny Ośrodek Koordynacji Ruchu Lotniczego.
Czas lotu -

- samolotu - od chwili gdy samolot rozpoczyna poruszac sie przy pomocy wlasnego napedu w celu wykonania lotu az do chwili wylaczenia napedu 

                      po zakonczeniu lotu

 - smiglowca - od chwili uruchomienia wirnika nosnego w celu wykonania lotu, do wylaczenia wirnika po zakonczonym locie

 - pozostalych statkow powietrznych - od chwili gdy statek powietrzny rozpocznie start, do chwili pelnego zatrzymania po ladowaniu .
Czas lotu śmigłowca - czas liczony od chwili uruchomienia wirnika nośnego, aż do chwili jego zatrzymania.
Czas ogólny wykonywania czynności lotniczych - rozumie się przez to czas lotu i czas wykonywania czynności lotniczych na ziemi, w tym:
- organizowania lotu, nie mniej jednak niż I godzinę przed stadem statku powietrznego;
- oczekiwania na lot;
- wykonywania czynności po wylądowaniu lub zakończeniu lotu, nie mniej jednak niż (?) godziny od chwili wyłączenia silników;
- pełnienia dyżurów i wykonywania innych czynności na ziemi, do których członek personelu latającego został wyznaczony;
- lotu statkiem powietrznym w charakterze pasażera podczas podróży służbowej.
Członek personelu latającego - osoba posiadająca ważną wydaną przez Inspektora Personelu Lotniczego licencję o odpowiedniej specjalności.
Członek załogi - osoba wyznaczona przez użytkownika do pełnienia określonych obowiązków na pokładzie statku powietrznego.
Członek załogi lotniczej - członek personelu latającego pełniący na pokładzie w czasie lotu czynności związane z prowadzeniem statku powietrznego.
Dowódca statku powietrznego (l pilot) - pilot wyznaczony zgodnie z przepisami dopełnienia czynności dowódcy statku powietrznego, zgodnie z zadaniem lotu.
Dowódca grupy statków powietrznych (leader) - pilot dowódca statku powietrznego, pełniący jednocześnie powierzoną mu przez użytkownika funkcję zwierzchnika wszystkich członków załóg lotniczych dowodzonej przez niego grupy statków powietrznych, w celu bezpiecznego, sprawnego i zgodnego z przepisami lotniczymi lotu grupy.
Droga kołowania - określona trasa na lotnisku lądowym przeznaczona do kołowania statków powietrznych i zapewniająca połączenie między określonymi częściami lotniska.
Droga lotnicza - część obszaru kontrolowanego wydzielona w postaci korytarza do przelotów statków powietrznych, w której działają urządzenia radionawigacyjne.
Droga startowa - prostokątna powierzchnia ustalona na lotnisku naziemnym, przygotowana do kołowania, rozbiegu, startów i lądowań statków powietrznych.
Eksploatacja statków powietrznych - całość działań organizacyjnych i technicznych, których celem jest użytkowanie statków powietrznych zgodnie z ich przeznaczeniem.
Faza alarmu - sytuacja, w której istnieje obawa, co do bezpieczeństwa statku powietrznego i osób na jego pokładzie.
Faza niebezpieczeństwa - sytuacja, w której istnieje uzasadniona pewność, że statek powietrzny i osoby na jego pokładzie są zagrożone bezpośrednio poważnym niebezpieczeństwem lub potrzebują natychmiastowej pomocy.
Faza niepewności - sytuacja, w której istnieje niepewność, co do bezpieczeństwa statku powietrznego i osób znajdujących się na jego pokładzie.
Faza zagrożenia - wyrażenie ogólne oznaczające, że może zachodzić przypadek fazy niepewności, alarmu lub niebezpieczeństwa.
Granica ważności zezwolenia - punkt, do którego ważne jest zezwolenie kontroli ruchu lotniczego, udzielone dowódcy statku powietrznego.
IFR / Instmment Flight Rules / - skrót oznaczający przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów.
W 4444-skrót oznaczający Instrukcję o ruchu kontrolowanym.
IMC / Instmment Meteorological Conditions / - skrót oznaczający warunki meteorologiczne dla lotów wg. wskazań przyrządów.
Informacja o ruchu - informacja podana przez organ służby ruchu lotniczego dla ostrzeżenia pilota o innym znanym lub zaobserwowanym ruchu lotniczym, który może występować w pobliżu jego pozycji lub zamierzonej trasy lotu i udzielenia pilotowi pomocy dla zapobieżenia kolizji.
lnformacja SIGMET / Signiftcant Meteoroloical Report / - informacja wydana przez dyżurne biuro meteorologiczne o istniejących lub przewidywanych, określonych zjawiskach meteorologicznych na trasie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów statków powietrznych.
Kierownik lotów (KL) - osoba wyznaczona przez użytkownika statku powietrznego do kierowania lotami, posiadająca wymagane uprawnienia.
Kołowanie - ruch statku powietrznego po powierzchni lotniska przy użyciu mocy własnej, wyłączając start i lądowanie.
Kurs - kierunek osi podłużnej statku powietrznego, wyrażony zwykle w stopniach, w odniesieniu do północy geograficznej, magnetycznej, busoli lub siatki kartograficznej.
Lądowanie przymusowe - lądowanie niezamierzone, dokonane z przyczyn technicznych, meteorologicznych lub innych na lotnisku lub poza lotniskiem.
Lądowisko - wybrana nie urządzona powierzchnia, nie posiadająca obiektów budowlanych o charakterze trwałym, przeznaczona w całości lub w części do przylotów, odlotów i kołowania statków powietrznych. Uwaga: Lądowisko może być stałe lub tymczasowe; lądowiskiem stałym jest lądowisko przeznaczone do użytkowania na okres dłuższy niż jeden rok.
Lot akrobacyjny - lot, w którym statek powietrzny wykonuje manewry, powodujące nagłą zmianę jego położenia, nienormalne położenie lub nienormalną zmianę prędkości.
Lot dzienny - lot wykonywany w okresie między wschodem a zachodem słońca.
Lot grupowy - lot dwóch lub więcej statków powietrznych pod jednym dowództwem.
Lot holowany - lot, w którym jeden lub więcej statków powietrznych jest ciągnionych przez inny statek powietrzny lub pojazd naziemny.
Lot IFR - lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów wg. wskazań przyrządów.
Lot kontrolowany - każdy lot, na który wymaga się zezwolenia kontroli ruchu lotniczego.
Lot nadlotniskowy - lot wykonywany po kręgu nadlotniskowym i w strefach położonych nad lotniskiem lub w jego pobliżu.
Lot nadzorowany - lot, w odniesieniu do którego zapewniona jest służba nadzoru ruchu lotniczego.
Lot VFR - lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością.
Lotnisko - powierzchnia określona na ziemi lub wodzie (ewentualnie z budynkami, urządzeniami i instalacjami), przeznaczona w całości lub w części do przylotów, odlotów i naziemnego ruchu statków powietrznych.
Lotnisko docelowe - lotnisko, które może być podane w planie lotu jako lotnisko zamierzonego lądowania.
Lotnisko kontrolowane - lotnisko, na którym zapewniona jest służba kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do ruchu lotniskowego.
Lotnisko nadzorowane - lotnisko, na którym zapewniona jest służba nadzoru ruchu lotniczego w odniesieniu do ruchu lotniskowego.
Lotnisko zapasowe - lotnisko wymienione w planie lotu, do którego lot może nastąpić w przypadku, gdy lądowanie na lotnisku zamierzonego lądowania jest niewskazane; lotniskiem zapasowym może być lotnisko, z którego nastąpił odlot.
Lot nocny - lot wykonywany w okresie między zachodem a wschodem słońca.
Lot nocny VFR - lot VFR odbywający się między zachodem a wschodem słońca zgodnie z ograniczeniami ustalonymi dla danego rodzaju lotu.
Lot pozalotniskowy - lot, w którym część trasy wykracza poza granice rejonu nadzorowanego lotniska (lądowiska) lub strefy (rejonu) kontrolowanego lotniska, z lądowaniem na lotnisku (lądowisku) startu.
Lot propagandowy - lot związany z przewozem osób w celach propagandowych.
Lot próbny - lot wykonywany w celach kontroli, związany ze stwierdzeniem zdatności statku powietrznego lub lot wykonywany w celach doświadczalnych, mogących wykraczać poza zakres [warunków użytkowania, określonych w świadectwie sprawności technicznej.
Lot reklamowy - lot związany z reklamowaniem imprez, uroczystości, zawodów, usług, towarów i innych przedsięwzięć poprzez holowanie transparentów, flag i reklam, zrzut ulotek itp.
Lot ratowniczy - lot wykonywany w celu jak najszybszego udzielenia pomocy osobom, którym grozi niebezpieczeństwo lub też w celu niesienia pomocy w przypadku klęsk żywiołowych katastrof przemysłowych i komunikacyjnych.
Lot sanitarny - lot związany z przewozem chorych lub ładunku sanitarnego oraz z przewozem lekarzy konsultantów i innych specjalistów w celu udzielenia pomocy lekarskiej.
Lot specjalny VFR - lot VFR, wykonywany na podstawie zezwolenia organu kontroli ruchu lotniczego w strefie kontrolowanej lotniska w warunkach meteorologicznych gorszych niż VMC.
Lot w rejonie lotniska - lot wykonywany w granicach rejonu nadzorowanego lotniska lub strefy (rejonu) kontrolowanego lotniska, z lądowaniem na lotnisku startu.
Lot w szyku luźnym - lot w szyku, w którym statki powietrzne są na tyle odległe od siebie, że dla bezpieczeństwa wykonania takiego lotu nie są konieczne dodatkowe kwalifikacje pilotów.
Lot w szyku zwartym - lot w szyku, w którym statki powietrzne są usytuowane na tyle blisko siebie, że dla bezpieczeństwa wykonania takiego lotu konieczne są dodatkowe kwalifikacje pilotów.
Loty (skoki) treningowe - loty (skoki) wykonywane w celu doskonalenia posiadanych umiejętności lub nabycia kwalifikacji pilotażowych i sportowych.
Loty (skoki) pokazowe - loty lub skoki wykraczające poza zadania przewidziane w programie lub instrukcji, wykonywane w celu zademonstrowania poziomu wyszkolenia pilotów tub skoczków albo zademonstrowania walorów technicznych i pilotażowych sprzętu.
Loty (skoki) szkolne - loty (skoki) szkolne wykonywane pod nadzorem instruktora w celu uzyskania licencji tub loty wykonywane w celu uzyskania uprawnień wpisywanych do licencji lub do dokumentacji wyszkoleniowej albo też inne loty przewidziane w programie szkolenia.
Meldunek pozycyjny - meldunek dowódcy statku powietrznego przekazany podczas lotu do właściwego organu kontroli ruchu lotniczego, podający pozycję statku powietrznego w odniesieniu do ziemi, czas określania tej pozycji, wysokość lotu i przewidywany czas przelotu nad następnym punktem meldowania.
NOTAM/ Notice to Airman I - informacje o zmianach urządzeń lotniczych, służb, procedur lub też istnieniu niebezpieczeństwa dla żeglugi powietrznej, których podanie we właściwym czasie personelowi zainteresowanemu operacjami lotniczymi jest niezbędne. Zależnie od treści informacji rozróżnia się:
NOTAM klasy I - rozpowszechniany za pomocą środków telekomunikacyjnych;
NOTAM klasy !
- rozpowszechniany za pomocą środków innych niż telekomunikacyjne.
OCL / Obstacle Clearance Limit / - pionowe zabezpieczenie przelotu nad przeszkodami - wysokość ponad wzniesienie lotniska, poniżej której określone minimalne zabezpieczenie nad przeszkodami nie może być utrzymywane ani wczasie podejścia do lądowania, ani w czasie wykonywania nieudanego podejścia do lądowania.
Obszar kontrolowany - przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się w górę od określonej granicy nad ziemią
Uwaga! Obszar kontrolowany obejmuje drogi lotnicze, rejony kontrolowane lotnisk i rejony kontrolowane węzłów lotnisk. Obszar ten nie obejmuje stref kontrolowanych lotnisk.
Operacia lotnicza - czynności związane z wykonywaniem lotów statków powietrznych. Organ kontroli lotniska - organ ustanowiony dla zapewnienia służby kontroli mchu lotniczego i służby alarmowej dla ruchu lotniskowego.
Uwaga! Organ kontroli lotniska może ponadto zapewnić służbę informacji powietrznej i służbę koordynacji ruchu lotniczego w odniesieniu do określonych lotów.
Organ kontroli obszaru - organ ustanowiony do zapewnienia służby kontroli ruchu lotniczego i służby alarmowej w odniesieniu do lotów kontrolowanych w podległym mu obszarze kontrolowanym.
Uwaga! Organ kontroli obszaru może ponadto zapewnić służbę informacji powietrznej i służbę koordynacji ruchu lotniczego w odniesieniu do określonych lotów.
Organ kontroli ruchu lotniczego - wyrażenie ogólne oznaczające zarówno organ kontroli obszaru i organ kontroli zbliżania, jak i organ kontroli lotniska.
Poziom lotu - powierzchnia o stałym ciśnieniu atmosferycznym odniesionym do szczególnej wartości ciśnienia atmosferycznego 1013,2 hPa i oddzielona od innych takich powierzchni określonymi różnicami ciśnienia.
Poziom przejściowy - najniższy poziom lotu, jaki można wykorzystać powyżej wysokości przejściowej.
Poziom przelotu - poziom utrzymywany podczas znacznej części przelotu.
Procedura podejścia według wskazań przyrządów - manewry uprzednio ustalone w celu umożliwienia uporządkowanego poruszania się statku powietrznego w warunkach lotu według wskazań przyrządów, od rozpoczęcia podejścia początkowego do lądowania lub do punktu z, nad którego lądowanie może być wykonane z widocznością.
Prognoza pogody - informacja o warunkach meteorologicznych przewidzianych na określony czas dla określonego rejonu lub części przestrzeni powietrznej.
Przelot - lot, w którym lądowanie odbywa się na innym lotnisku (lądowisku) niż lotnisko (lądowisko) startu.
Przestrzenie powietrzne służb ruchu lotniczego - przestrzenie powietrzne o określonych wymiarach, oznaczone alfabetycznie, wewnątrz których mogą być wykonywane określone rodzaje lotów i dla których są ustalone służby ruchu lotniczego i przepisy o operacjach.
Uwaga! Przestrzenie powietrzne ATS są sklasyfikowane jako klasy od A do G.
Przestrzeń lotów koordynowanych - część przestrzeni powietrznej operacyjnej, nie obejmująca przestrzeni lotów swobodnych i innych określonych przestrzeni, w której loty cywilnych statków powietrznych przed rozpoczęciem podlegają koordynacji.
Przestrzeń lotów swobodnych - część przestrzeni powietrznej operacyjnej do wysokości 400 m od powierzchni ziemi lub wody, nie obejmująca przestrzeni lotów koordynowanych i innych określonych przestrzeni, w której cywilne statki powietrzne mogą wykonywać loty VFR ograniczone określonymi warunkami i loty te, przed ich rozpoczęciem, nie podlegają koordynacji.
Przed rozpoczęciem lotów w przestrzeni lotów swobodnych wymagane jest upewnienie się, czy w tej przestrzeni nie obowiązują ograniczenia.
Przestrzeń Powietrzna kontrolowana - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, wydzielona w rejonie informacji powietrznej, w której służba kontroli mchu lotniczego jest zapewniona dla lotów IFR i lotów VFR zgodnie z klasyfikacją przestrzeni powietrznej.
Przestrzeń powietrzna operacyjna - przestrzeń powietrzna nad obszarem lądowym, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym RP, nie obejmująca przestrzeni powietrznej kontrolowanej.
Przestrzeń powietrzna operacyjna dzieli się na przestrzeń lotów koordynowanych i przestrzeń lotów swobodnych.
Przestrzeń powietrzna strefy nadgranicznej - przestrzeń powietrzna rozciągająca się od granicy państwowej do odległości 6 km w głąb państwa.
Przestrzeń Powietrzna ze służbą doradczą - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach (lub wyznaczona trasa), wewnątrz której (lub, na której) służba doradcza ruchu lotniczego jest dostępna.
Przewidywany czas odblokowania - przewidywany czas, w którym statek powietrzny rozpocznie manewrowanie związane z odlotem.
Przewidywany czas przylotu -

  • dla lotów IFR - przewidywany czas przybycia statku powietrznego nad wyznaczony punkt, określony w odniesieniu do pomocy nawigacyjnych, od którego jest zamierzone rozpoczęcie procedury podejścia wg. wskazań przyrządów lub, gdy nie ma pomocy nawigacyjnej związanej z lotniskiem, czas, w którym statek powietrzny przybędzie nad lotnisko;
  • dla lotów VFR - przewidywany czas przybycia statku powietrznego nad lotnisko.

Pułap chmur - wysokość nad ziemią lub wodą podstawy najniższej warstwy chmur, znajdujących się poniżej 6000 m i pokrywających więcej niż połowę nieba.
Punkt meldowania - określone miejsce geografczne, w odniesieniu, do którego jest podawana pozycja statku powietrznego.
Punkt przekazania kontroli - określony punkt znajdujący się na trasie lotu statku powietrznego, w którym odpowiedzialność za zapewnienie statkowi powietrznemu służby kontroli ruchu lotniczego jest przekazywana z jednego organu kontroli lub stanowiska kontroli do następnego.
Rejon lnformacji Powietrznej / Flight Information Region - FIR / - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa.
Rejon kontrolowany lotniska i/lub węzła lotnisk - obszar kontrolowany ustanowiony zwykle u zbiegu dróg lotniczych, obejmujący ruch lotniczy jednego lub kilku lotnisk.
Rejon nadzorowany lotniska - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, obejmująca lotnisko nadzorowane i jego strefy. Rejon nadzorowany lotniska zawiera zwykle strefy: pilotażu, lotów wg przyrządów, lotów na małych wysokościach, itp.
ROKRL - Rejonowy Ośrodek Koordynacji Ruchu Lotniczego.
Ruch lotniczy - ruch wszystkich statków powietrznych wykonujących loty lub poruszających się na polu manewrowym.
Ruch lotniczy kontrolowany - ruch statków powietrznych objęty działaniem służby kontroli ruchu lotniczego, odbywający się w przestrzeni powietrznej kontrolowanej i na polu manewrowym lotniska kontrolowanego.
Ruch lotniczy nadzorowany - ruch statków powietrznych objęty działaniem nadzoru służby ruchu lotniczego, odbywający się w rejonie nadzorowanym lotniska i na polu manewrowym lotniska nadzorowanego, a także w każdej innej przestrzeni lub na części innego lotniska, wyznaczonych czasowo do tego ruchu.
Ruch lotniskowy - wszelki ruch na polu manewrowym oraz ruch wszystkich statków powietrznych wykonujących loty w pobliżu lotniska.
Uwaga! Uważa się, że statek powietrzny jest w pobliżu lotniska, gdy znajduje się w kręgu nadlotniskowym, wchodzi w ten krąg lub wychodzi z niego.
Służba alarmowa ALS - służba ustanowiona w celu zawiadamiania właściwych organów o statkach powietrznych potrzebujących pomocy w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz w celu współdziałania z tymi organami w razie potrzeby.
Służba doradcza ruchu lotniczego - służba zapewniana w przestrzeni powietrznej ze służbą doradczą w celu utrzymania w miarę możliwości separacji między statkami powietrznymi wykonującymi loty wg. planów lotów IFR.
Służba informacii powietrznei FIS /Flight Information Service / - służba ustanowiona w celu udzielania informacji i wskazówek użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów.
Służba kontroli lotniska - służba ustanowiona w celu sprawowania kontroli ruchu lotniczego w mchu lotniskowym.
Służba kontroli obszaru - służba ustanowiona w celu sprawowania kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do lotów kontrolowanych wykonywanych w obszarze kontrolowanym.
Służba kontroli ruchu lotniczego ATC /Air Traffic Controll/ - służba ustanowiona w celu:
1. zapobiegania zderzeniom się:
a) statków powietrznych podczas lotów;
b) statków powietrznych ze sobą na polu manewrowym oraz z przeszkodami na tym polu;
2. usprawnienia i utrzymywania uporządkowanego przepływy ruchu lotniczego.
Służba kontroli zbliżania APP / Approach Controll- służba ustanowiona w celu sprawowania kontroli ruchu lotniczego w zakresie przylotów i odlotów statków powietrznych wykonujących loty kontrolowane.
Służba koordynacji ruchu lotniczego - służba ustanowiona w celu koordynowania cywilnego ruchu lotniczego z ruchem innych statków powietrznych.
Służba nadzoru ruchu lotniczego - służba ustanowiona w celu:
1. zapobiegania zderzeniom się statków powietrznych z przeszkodami na polu manewrowym;
2. sprawowania nadzoru nad ruchem lotniczym w rejonie nadzorowanym lotniska, a także w każdej innej przestrzeni wyznaczonej czasowo dla ruchu nadzorowanego.
Służba ruchu lotniczego /Air Traffic Service - ATS/ - wyrażenie ogólne oznaczające zarówno służbę informacji powietrznej, służbę alarmową służbę kontroli ruchu lotniczego, służbę nadzoru ruchu lotniczego, jak i służbę koordynacji ruchu lotniczego.
Spadochron - urządzenie bez napędu, które poprzez rozłożenie powierzchni odpowiedniego kształtu pozwala zmniejszać prędkość ruchu na skutek działania sił aerodynamicznych na tę powierzchnię po oddzieleniu się osoby ze spadochronem od pokładu statku powietrznego wlocie.
Spadochron typu latające skrzydło - urządzenie bez napędu, które poprzez rozłożenie powierzchni odpowiednich kształtów tworzących aerodynamicznie usztywniony płat nośny, pozwala zmniejszyć prędkość ruchu i wykonywać lot szybowy, na skutek działania sił aerodynamicznych na ten płat, po oddzieleniu się osoby ze spadochronem od pokładu statku powietrznego w locie.
Status lotu - wskazówka informująca o tym, że dany statek powietrzny wymaga specjalnego traktowania przez organy służby ruchu lotniczego.
STO - skrót oznaczający wysokość mierzoną wysokościomierzem barometrycznym nastawionym na wartość ciśnienia atmosferycznego 1013,2 hPa (760 mm Hg).
Strefa kontrolowana lotniska / Control zone - CTR / - przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się od powierzchni ziemi do określonej górnej granicy.
Strefa niebezpieczna - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której mogą odbywać się, w opublikowanych okresach czasu, działania niebezpieczne dla lotów statków powietrznych.
Strefa ograniczona - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi państwa, w której loty statków powietrznych są oznaczone pewnymi określonymi warunkami.
Strefa ruchu lotniskowego - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, wyznaczona wokół lotniska dla ochrony ruchu lotniskowego.
Strefa zakazana - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi państwa, w której loty statków powietrznych są zabronione.
Teren przygodny - teren inny niż lotnisko lub lądowisko, wybrany podczas lotu przez dowódcę statku powietrznego w czasie lotu w celu lądowania.
Teren równinny - teren bez stromych wzniesień i spadków przekraczających 100 m.
Teren pagórkowaty - teren o stromych wzniesieniach i spadkach, których różnica wysokości nie przekracza 500 m.
Teren górzysty - teren o stromych wzniesieniach i spadkach, których różnica wysokości przekracza 500 m lub teren o innej rzeźbie, lecz wznoszący się wyżej niż 2000 m nad poziomem morza.
Trasa lotu - rzut na powierzchnię ziemi drogi statku powietrznego, której kierunek w każdym jej punkcie jest zwykle określony w stopniach w stosunku do północy geograficznej lub magnetycznej.
Uczeń pilot - osoba, szkoląca się praktycznie w czynnościach pilota według obowiązującego programu szkolenia do czasu uzyskania kwalifikacji pilota.
Utrata orientacji geograficznej - sytuacja, w której załoga statku powietrznego nie potrafi ustalić pozycji statku powietrznego i dalszego kierunku z dokładnośdą niezbędną do wykonania zadania lub dolotu do lotniska zapasowego.
Użytkownik statku powietrznego - osoba; organizacja lub przedsiębiorstwo zajmujące się eksploatacją statków powietrznych dla własnych potrzeb lub oferujących swoje usługi w tym zakresie.
VFR / Visual Flight Rules / - skrót oznaczający przepisy wykonywania lotów z widocznością.
VMC /Visual Mateorolooical Conditions/ - skrót oznaczający warunki meteorologiczne lotów z widocznością.
Warunki meteorologiczne dla lotów wg. wskazań przyrzadów /IMC/ - warunki meteorologiczne wyrażone widzialnością odległością od chmur i pulapem chmur, mniejsze niż minima warunków meteorologicznych ustalone dla lotów z widocznością
Warunki meteorologiczne lotów z widocznościp /VMC/ - warunki meteorologiczne wyrażone widzialnością odległością od chmur i pułapem chmur, równe lub większe od ustalonych minimów.
Widzialność - możliwość widzenia i rozpoznawania znacznych nieoświetlonych obiektów - w dzień lub znacznych oświetlonych obiektów w nocy, uzależniona od warunków atmosferycznych i wyrażona w jednostkach odległości.
Widzialność przy ziemi - widzialność na lotnisku, podawana przez obserwatora.
Widzialność wlocie - widzialność do przodu z kabiny pilota w czasie lotu.
Wojskowy lotniskowy organ kierowania lotami - wojskowy kierownik lotów i dyżurny kierownik lotniska.
Wysokość - pionowa odległość poziomu, punktu lub przedmiotu rozpatrywanego jako punkt, mierzona od określonego poziomu odniesienia.
Wysokość bezwzgledna - pionowa odległość poziomu, punktu lub przedmiotu rozpatrywanego jako punkt, mierzona od średniego poziomu morza.
Wysokość wzgledna - pionowa odległość poziomu, punktu lub przedmiotu rozpatrywanego jako punkt, mierzona od określonego poziomu odniesienia.
Względna wysokość przejściowa - ustalona wysokość względna, na której lub, poniżej której pozycja statku powietrznego w płaszczyźnie pionowej jest określana w stosunku do poziomu lotniska.
Zawiadowca lotniska - osoba powołana do zapewnienia służby nadzoru ruchu lotniczego, służby alarmowej i (w miarę możliwości) służby informacji powietrznej oraz do wykonywania w imieniu państwowego organu ruchu lotniczego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu lotniczego.
Zbiór lnformacii Lotniczych - Polska /Aeronautical Information Publication - Poland/ - publikacje wydawane przez państwowy cywilny organ ruchu lotniczego, zawierające informacje o charakterze trwałym, istotne dla żeglugi powietrznej, a dotyczące polskiego rejonu informacji powietrznej.
Zezwolenie kontroli ruchu lotniczego - upoważnienie dowódcy statku powietrznego do postępowania zgodnie z warunkami określonymi przez organ kontroli ruchu lotniczego.
Zezwolenie nadzoru ruchu lotniczego - upoważnienie dowódcy statku powietrznego do postępowania zgodnie z warunkami określonymi przez organ pełniący służbę nadzoru ruchu lotniczego.
Zgłoszenie lotu i wstępny plan lotu - określone informacje dotyczące zamierzonego lotu lub części lotu statku powietrznego, składane organom służby ruchu lotniczego z odpowiednim wyprzedzeniem w czasie, w celu umożliwienia im odpowiedniego zaplanowania przebiegu lotu.
Znaczący punkt nawigacyiny - określone miejsce geograficzne wykorzystywane do określania przebiegu trasy lotniczej lub toru lotu statku powietrznego albo do innych celów nawigacyjnych i służby ruchu lotniczego.

 

UWAGA: ostatnia aktualizacja  rok 2010


Źrodło: Aeroklub Polski