Logowanie

Partnerzy

 
Regulamin
 
 

Regulamin Serwisu

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, okresla zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu Lotnicza

Giełda Pracy oraz okresla zakres praw i obowiazków użytkowników Serwisu, zwanych dalej Użytkownikami,

którymi moga być osoby fizyczne i inne jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci prawnej,

majace siedzibę lub pełnomocnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Usługodawca swiadczy usługi droga elektroniczna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Usługobiorca zobowiazuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu od momentu

rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu Lotnicza Giełda Pracy, aż do zakończenia korzystania

z owych usług.

 

II. Rejestracja w serwisie dla Pracodawcy

1. Warunkiem korzystania z Usług swiadczonych przez Serwis Lotnicza Giełda Pracy jest

dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego

umieszczonego w Serwisie Lotnicza Giełda Pracy.

2. Usługobiorca zobowiazuje się:

- do podania prawidłowych danych osobowych/firmowych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego,

- uiscić opłatę za wykonywana usługę w wyznaczonym terminie,

- do przestrzegania niniejszego Regulaminu,

 

III. Konto

1. Po prawidłowym wypełnieniu danych osobowych/firmowych w formularzu rejestracyjnym

w Serwisie Lotnicza Giełda Pracy jest tworzone unikalne konto dostępowe.

2. Dane do konta dostępowego sa wysyłane na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy

po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego. Od momentu uaktywnienia konta firma może

zamieszczać ogłoszenia o pracę.

3. Ogłoszenie Usługobiorcy ukaże w serwisie Lotnicza Giełda Pracy po akceptacji przez administratora

która zostanie dokonana w momecie uiszczenia opłaty na usługę.

 

IV. Płatnosci w serwisie

1. Publikacja ofert pracy jest odpołatna.

2. Pełna oferta usług wraz z opłatami przesyłana będzie na adres firmy

po wczesniejszym wysłaniu zapytania na adres {redakcja@samoloty.pl}

 

V. Odpowiedzialnosć i publikowanie ogłoszeń – informacja dla wszystich użytkowników portalu

1. Publikacja ogłoszenia na łamach Serwisu Lotnicza Giełda Pracy może zostać wstrzymana

w przypadku budzenia watpliwosci do podanych przez Usługobiorcę danych osobowych/firmowych.

2. Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach i we wszelkich miejscach dostępnych

na łamach Lotniczej Giełday Pracy tresci niezgodnych z prawem, nawołujacych do dyskryminacji

ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, tresci o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów,

nieprzyzwoitosci, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych, tresci naruszajacych dobra osobiste

lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, tresci stanowiace formę karalnego przestępstwa

lub wykroczenia przeciwko porzadkowi publicznemu albo naruszajace prawa prywatne,

jak i zawierajacych tresci promujace, zachęcajace lub oferujace instrukcje dotyczace

działalnosci niezgodnej z prawem.

3. Usługodawca może zaprzestać wyswietlania oferty Usługobiorcy bez podania przyczyny,

jeżeli ogłoszenie narusza przepisy prawa.

4. Usługodawca nie ponosi w szczególnosci odpowiedzialnosci za:

- jakiekolwiek szkody osób trzecich wynikłe z korzystania z Serwisu Lotnicza Giełda Pracy

przez Usługobiorców nieprzestrzegajacych przepisow prawa i niniejszego Regulaminu,

- wszelkie tresci i informacje umieszczane w ogłoszeniach przez Usługobiorców,

- utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych

lub też innymi okolicznosciami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),

- szkody wynikłe z nieciagłosci wyswietlania ofert, które powstały na skutek sił wyższych

np. lub też wynikłe z działalnosci osób trzecich itp.,

 

VI. Ochrona danych osobowych i polityka prywatnosci

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe umieszczone dobrowolnie przez

Usługobiorców w formularzu rejestracyjnym ustawienie konta. Dane gromadzone

sa wyłacznie w celu prawidłowej realizacji Usług okresonych niniejszym Regulaminem,

zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług droga elektroniczna

(Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane sa z zachowaniem

zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

FaLang translation system by Faboba