Logowanie

Partnerzy

 

Kontakt

Stanowisko

Naczelnik inspektoratu

Nazwa firmy

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Informacje o firmie

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- obsługa klientów zewnętrznych;
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Kierowanie pracą Inspektoratu w celu zapewnienia terminowej i prawidłowej realizacji zadań.
 • Koordynowanie i nadzorowanie realizacji procesów certyfikacji lotnisk w celu zapewnienia zgodności ze standardami dotyczącymi bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotniskach.
 • Koordynowanie i nadzorowanie realizacji procesów kontroli i bieżącego nadzoru nad zarządzającymi lotni-skami w celu sprawdzenia spełniania wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania ope-racji lotniczych na lotniskach.
 • Koordynowanie i nadzorowanie realizacji procesów zatwierdzania instrukcji operacyjnych lotnisk i planów działania w sytuacji zagrożenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa operacji lotni-czych na lotnisku.
 • Koordynowanie i nadzorowanie procesu wydawania decyzji w sprawach wprowadzenia ograniczeń lub za-mknięcia lotniska dla ruchu w przypadku niespełnienia wymagań technicznych lub eksploatacyjnych w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku.
 • Koordynowanie i nadzorowanie opracowywania i aktualizacji dokumentów istotnych dla prawidłowego funk-cjonowania Inspektoratu, w tym m.in. podręczników i procedur dotyczących procesu certyfikacji i sprawowa-nia bieżącego nadzoru w celu zapewnienia standaryzacji realizacji zadań oraz zachowania zgodności z międzynarodowymi i krajowymi standardami.
 • Zgłaszanie i opiniowanie projektów zmian przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w obszarze bu-dowy i eksploatacji lotnisk oraz uczestnictwo w pracach zespołów problemowych organizacji międzynarodo-wych.
 • Współpraca z wydziałami Departamentu Lotnisk oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wskaza-nym w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym Departamentu Lotnisk.

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lotnictwa lub budownictwa lub geodezji i kartografii lub transportu lub ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa lotniczego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa

 • Przeszkolenie z technik audytowania – audytor wiodący
 • Prawo jazdy kat. B
 • • Bardzo dobra znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu bu-dowy i eksploatacji lotnisk.
 • • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo lotnicze i rozporządzeń wy-konawczych do ustawy w części dotyczącej lotnisk i lądowisk.
 • Dobra znajomość KPA.
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu: budowa lub eksploatacja lotnisk lub sterowanie lub zarządzenie ruchem lotniczym
 • Szkolenia specjalistyczne z zakresu: Au-dytor wiodący (QMS, SMS), Rozporzą-dzenia UE 73/2010 ADQ, ochrony prze-ciwpożarowej lotnisk.
 • Uprawnienia zawodowe w zakresie budownictwa lub geodezji
 • Znajomośc języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Wiedza z zakresu Prawa budowlanego oraz Ustawy o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym w zakresie zagad-nień dotyczących lotnisk.
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją kartograficzną i techniczną.

Data wygaśnięcia oferty pracy

2020-08-24 00:00:00

Kontakt

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/naczelnik-inspektoratu_3580856.html


Nazwa firmy: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Miejscowość: Warszawa
Naczelnik Inspektoratu
FaLang translation system by Faboba