NIEZBEDNIK PILOTA


Jest taki język, którym posługują się piloci oraz kontrolerzy ruchu lotniczego. To specjalna frazeologia, w której podstawą jest używanie języka angielskiego. W przestrzeni powietrznej danego państwa bowiem znajdują się samoloty linii lotniczych różnych krajów. Każde środowisko posiada swój charakterystyczny język, tak samo lotnictwo ma specjalny alfabet, którym porozumiewa się między sobą. Oto on:


A - Alpha
B - Bravo
C - Charlie
D - Delta
E - Echo
F - Foxtrot
G - Golf
H - Hotel
I - India
J - Juliet
K - Kilo
L - Lima
M - Mike
N - November
O - Oscar
P - Papa
Q - Quebec
R - Romeo
S - Sierra
T - Tango
U - Uniform
V - Victor
W - Whiskey
X - X-ray
Y - Yankee
Z - Zulu

Obowiązujące przepisy i wymagania w zakresie orzecznictwa lotniczo-lekarskiego

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego oraz wydawania określonych certyfikatów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

 • Rozporządzenie (WE) NR 290/2012 z dnia 30 marca 2012 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

Powyższe przepisy nie dotyczą w całości orzecznictwa lotniczo-lekarskiego a jedynie w pewnym zakresie.

Tekst powyższych aktów prawnych dostępny jest na stronach ULC: www.ulc.gov.pl w zakładce Prawo – Prawo UE.

 • Zał. 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Licencjonowanie personelu (Dz. Urz. ULC z dnia 19 marca 2012 r., poz. 21);

 • AMC i GM do PART MED – Zał. Nr 2 do Wytycznych Nr 3 Prezesa ULC z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (Dz. Urz. z dnia 16.07.2012 r. poz. 67);

 • AMC i GM do PART ORA, ARA i CC – Wytyczne Nr 5 Prezesa ULC z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (Dz. Urz. ULC z dnia 20.09.2012 r. poz. 89);

 • Wymagania dotyczące Europejskiego Orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego/EUROCONTROL (Dz. Urz. ULC z dnia 19.02.2013 r., poz. 32)

Dzienniki Urzędowe wraz z załącznikami znajdują się na stronach ULC: www.ulc.gov.pl w zakładce Prawo – Dzienniki Urzędowe ULC.

Przepisy krajowe: ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) oraz akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej (Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1331);

 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania zakładów opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z niej (Dz.U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1332);

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 371);

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego(Dz. U. z 2013 r., poz. 372);

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego(Dz. U. z 2013 r., poz. 373)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich(Dz.U. z 2013 r. , poz. 637)

Powyższe akty prawne znajdują się na stronach ULC: www.ulc.gov.pl w zakładce Prawo – Prawo krajowe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICAO wydało nowa edycję Manual of Civil Aviation Medicine (Doc 8984). Wersja elektroniczna podręcznika dostępna jest na stronach ICAO: http://www.icao.int/publications/Documents/8984_cons_en.pdf oraz w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego.

Gdy mówimy o obronie nieba nad Polską w pamiętnym wrześniu 1939 r. Prawie każdy ( interesujący się lotnictwem ) wymieni że działała na tym Brygady Pościgowa. Ktoś inny doda ( zapomnianą ? ) Brygadę Bombową. Tylko czy ktoś pamięta o tym że istniały bazy lotnicze. Wypada coś o nich wiedzieć.

Z chwilą ogłoszenia mobilizacji na miesiąc przed wybuchem wojny pułki lotnicze przestały istnieć. Zastąpiły je bazy lotnicze. Rodziły się one znacznie wcześniej bo w pułkach lotniczych już z początkiem lat trzydziestych minionego wieku. W miarę sił i środków były rozbudowywane. Powstawały z myślą o mającej nastąpić wcześniej czy później wojnie. Tworzyli je ludzie którzy wcześniej służyli w pułkach lotniczych. Po ogłoszeniu mobilizacji dołączyli do nich rezerwiści. Tak więc w sierpniu 1939 roku zostały powołane następujące bazy lotnicze:

 
CENTRUM MEDYCYNY LOTNICZEJ GOBLL WE WROCŁAWIU
 
WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 108-110
50-348 WROCŁAW
Link do strony

Telefony:

Rejestracja i sekretariat (71) 328 28 92
Księgowość (71) 792 40 93
Fax: (71) 792 40 91
 
GODZINY OTWARCIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH:
7:30 - 20:00

REJESTRACJA TELEFONICZNA
(71) 328 28 92

 

 
 
***
DOJAZD DO CML GOBLL AP

Linie tramwajowe z Dworca PKP i PKS 0L i 9

(czas dojazdu - ok. 15-25 min.)

z Portu Lotniczego Wrocław
autobus 406 do Dworca Głównego PKP

 
Aeroklub - organizacja skupiająca osoby uprawiające sporty, a także rekreacja w różnych dziedzinach lotnictwa. Pozwala ona prowadzić swoim członkom działalność lotniczą w zakresie m.in: modelarstwa, sportu samolotowego, szybownictwa, baloniarstwa, akrobacji lotniczej, spadochroniarstwa, paralotniarstwa.
Wiele ośrodków oferuje również szkolenia dla pilotów, zaopatrzenie pilotażowe, czy też organizuje różnego typu zawody, pokazy lotnicze. Mimo, że kojarzy się on głównie z lataniem hobbystycznym, to wielu pilotów dużych samolotów zaczyna właśnie w takich aeroklubach.

Ośrodki tego typu powstają zazwyczaj przy mniejszych lotniskach podmiejskich lub obszarach wiejskich, z dala od miejskiego ruch ulicznego. Członkowie klubowi zazwyczaj opłacają comiesięczne składki, które pozwalają pokryć koszty działalności (hangary, samoloty, itp.). Organizacje te utrzymują się głównie z opłat za szkolenia, organizowanie imprez, przelotów i wiele innych.
Pierwsze starania w założeniu klubu zrzeszającego lotników poczyniono w 1911 r. w zaborze Rosyjskim przez Konstantego i Sławomira Lubomirskich.
W lutym 1920 r. zrzeszenie weszło w skład FIA (Międzynarodowa Federacja Lotnicza). Natomiast w czerwcu 1920 r. powstał Warszawski Aeroklub Polski. Oba wyżej wymienione aerokluby 18 stycznia 1921 roku połączyły się w jedną ogólnopolską organizacje ARP (Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej). Przed 1939 r. założono wiele stowarzyszeń tj. Liga Lotnicza i Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Nawiązano liczne kontakty z zagranicznymi zrzeszeniami. Polscy piloci odnosili też wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. Największymi sukcesami było zajęcie dwukrotnie pierwszego miejsca przez Franciszka Żwirkę i Stanisława Wigurę w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge 1932 (Challenge International de Tourisme) i zwycięstwo w zawodach organizowanych w dniach 28 sierpnia - 19 września 1934 w Warszawie przez Jerzego Bajana i Gustawa Pokrzywkę.
Od 1950 r. ARP przekształcono na Aeroklub PRL i tak istniało ono aż do roku 1990. W 1990 r. na XIV Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Aeroklubów Regionalnych Aeroklubu PRL postanowiono zmienić nazwę na Aeroklub Polski, która nawiązuje tym samym do historycznego pierwszego polskiego Aeroklubu powstałego w Poznaniu.
Obecnie w naszym kraju znajdują się 64 regionalne Aerokluby wchodzących w skład Aeroklubu Polskiego.
broker lotniczy
 
 
CF_logo_2010
wynajem i czartery samolotów, przeloty typu air taxi - na całym świecie.
AvBuyer
Zagraniczna platforma do sprzedaży samolotów.
Aeroklub Polski jest stowarzyszeniem lotniczym o bogatych tradycjach i wielkim dorobku sportowym, szkoleniowym i wychowawczym. Swoją działalnością obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Aeroklub Polski wyszkolił i wychował wieluset mistrzów Polski, Europy i świata, wielokrotnych medalistów i zdobywców rekordów międzynarodowych i krajowych, uhonorowanych tytułami Mistrzów Sportu i zasłużonych Mistrzów Sportu. Polscy lotnicy sportowi rokrocznie odnoszą liczne sukcesy w sporcie szybowcowym, samolotowym, spadochronowym, balonowym, lotniowym, mikrolotowym i paralotniowym, a także w modelarstwie lotniczym i kosmicznym. W tych wszystkich dyscyplinach zdobyli oni znacznie ponad 860 medali, w tym ponad 700 tytułów mistrzowskich i wicemistrzowskich indywidualnych i drużynowych.

Aeroklub Polski jest organizacją sołeczną o wysokiej użyteczności, kultywującą najpiękniejsze tradycje wielu lotniczych pokoleń Polaków. Niemal od zarania swego istnienia działa na rzecz obronności kraju i uczestniczy w świadczeniu pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych.

W skład struktury organizacyjnej Aeroklubu Polskiego wchodzi 61 Aeroklubów Regionalnych, dwie Centralne Szkoły - Szybowcowa w Lesznie i Górska Szybowcowa na Żarze, a także Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu i Biuro Zarządu AP w Warszawie. Ważnym ogniwem stowarzyszenia są Kluby Seniorów Lotnictwa na czele z Radą Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego.

***

Szukaj:

Aeroklub                                                                          Miasto i adres                                              Sekcje                                      Kontakt i strona www

Białostocki
Lotnisko KRYWLANY
15-602 Białystok,
ul. Ciołkowskiego 2
modelarska
samolotowa
spadochronowa
szybowcowa

http://epbk.pl/

Dyrektor Aeroklubu Białostockiego
Jarosław Obuchowski
e-mail: dyrektor@epbk.pl
tel. kom. +48 517 666 116
tel. 85 742 65 27

Bielsko Bialski
Lotnisko ALEKSANDROWICE
43-300 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 321
modelarska
samolotowa
spadochronowa
szybowcowa

tel.: 571 313 379 (w godzinach 8:00-15:00)

www: http://www.epba.pl/

e-mail: prezes@epba.pl

Bieszczadzki 38-600 Lesko
ul. Smolki 2
 

http://www.aeroklubbieszczadzki.pl/

info@aeroklubbieszczadzki.pl

Bydgoski
Lotnisko BYDGOSZCZ
85-157 Bydgoszcz
ul. Biedaszkowo 30
szybowcowa
paralotniowa
mikrolotowa
samolotowa
modelarska
balonowa

tel. 52 373 26 68

fax. 52 373 01 62

www: http://aeroklubbydgoski.pl/

Częstochowski
Lotnisko RUDNIKI

42-200 Częstochowa
ul. Polskiej Org. Wojsk. 4,
skr. poczt. 601

szybowcowa
spadochronowa
modelarska
paralotniowa
samolotowa
mikrolotowa

tel. 34 327-97-55
e-mail:acz@aeroklub-czestochowa.org.pl
www: www.aeroklub-czestochowa.org.pl

 

Dolnośląski
Lotnisko MIROSŁAWICE
ul. Lotnicza 14 Mirosławice
55-050 Sobótka
spadochronowa
paralotniowa
samolotowa

tel. +48 604 617 218 

www: www.aeroklubdolnoslaski.pl

e-mail: kontakt@aeroklubdolnoslaski.pl

 

Elbląski
Lotnisko ELBLĄG
82-300 Elbląg
ul. Lotnicza 8b
szybowcowa
spadochronowa
samolotowa

tel. +48 668 049 683, fax. 55 233 52 91
e-mail: biuro@aeroklubelblaski.pl

www: www.aeroklubelblaski.pl

 

Aeroklub Gdański 83-300 Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 36
szybowcowa
paralotniowa
mikrolotowa
samolotowa
modelarska
balonowa

tel. kom. 511762715

www: www.aeroklub.gda.pl

e-mail: info@aeroklub.gda.pl

Gliwicki
Lotnisko GLIWICE
44-100 Gliwice
Gliwice lotnisko
szybowcowa
mikrolotowa
samolotowa
spadochronowa

sekretariat: 32 230 15 92
sekretariat@aeroklub.gliwice.pl

www: www.aeroklub.gliwice.pl

Nadwiślański 86-302 Grudziądz
Lotnisko Lisie Kąty
szybowcowa
samolotowa

tel. (0-56) 468-18-32

+48 601 670 657

e mail: administracja@lisie.pl

www: www.lisie.pl

Jeleniogórski
Lotnisko JELENIA GÓRA

58-500 Jelenia Góra
skr. poczt. 148

ul. Łomnicka-Lotnisko

 

tel.: (0-75) 752-60-20, 752-37-01
fax: 752-37-01

www: www.aeroklub.jgora.pl

email: aeroklubjg@jg.home.pl

Kielecki
Lotnisko MASŁÓW

26-001 Masłów

ul. Jana Pawła II 9
Lotnisko Masłów

szybowcowa
samolotowa
spadochronowa

tel.: +48 41 3110706,

+48 41 3110893
fax: +48 41 3110706,

+48 41 3110893

www: www.aeroklub.kielce.pl

email: info@aeroklub.kielce.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Koszaliński
Lotnisko ZEGRZE POMORSKIE
75-004 Koszalin
ul. A. Mickiewicza 26 pok. 16
spadochronowa
lotniowo-paralotniowa
szybowcowa
samolotowa
balonowa
modelarska

tel.: +48503770933

tel.: +48600211889

tel:  +48943164548

e-mail: aeroklubkoszalin@wp.pl

www: www.aeroklub.koszalin.pl

Koniński
Lotnisko KAZIMIERZ BISKUPI
62-530 Kazimierz Biskupi
ul. Golińska 16
szybowcowa
samolotowa
spadochronowa
modelarska
mikrolotowa

Tel./Fax: (63) 241 13 79

+48 792 221 033 - dyrektor

www: www.aeroklub.konin.pl

e-mail: aeroklub@o2.pl

Aeroklub Krainy Jezior
Lotnisko KĘTRZYN
11-400 Kętrzyn

tel.+48 89 7524521 lub
+48 89 7523031
+48 503172835

+48 509443316

fax: +48 89 7524049 lub
+48 89 7524521

 

www: www.lotniskoketrzyn.pl

e-mail: wilamowo@lotniskoketrzyn.pl

Krakowski
Lotnisko POBIEDNIK WIELKI

Lotnisko Pobiednik Wielki
32-126 Igołomia

samolotowa
szybowcowa
balonowa
modelarska

Tel./fax: + 48 12 287-04-70

+48 535 549 324

www: www.aeroklubkrakowski.pl

e-mail: biuro@aeroklubkrakowski.pl

Kujawski
Lotnisko INOWROCŁAW
88-100 Inowrocław
ul. Toruńska 160
szybowcowa
paralotniowa
samolotowa
modelarska
spadochronowa

tel./fax: (0-52) 357-32-28

www: www.aeroklubkujawski.pl

e-mail: aeroklub@aeroklub-kujawski.pl

Leszczyński
Lotnisko STRZYŻEWICE
64-100 Leszno Wlkp.
ul. Szybowników 28
samolotowa
szybowcowa
balonowa
modelarska

tel. 065 529 32 19/528 75 09
faks. 065 528 75 10
kom. 0 605 225 407

www: www.aeroleszno.pl

Lubelski
Lotnisko RADAWIEC
24-030 Motycz
lotnisko Radawiec
samolotowa
szybowcowa
spadochronowa
mikrolotowa
modelarska
balonowa

ttel. +48 (81) 503 07 90
Fax: wewn. 22

www: www.aeroklub.lublin.pl

Łódzki 94-328 Łódź
ul. Gen. St. Maczka 36
samolotowa
szybowcowa
spadochronowa
mikrolotowa
modelarska
balonowa

tel.: (0-42) 684-35-50
fax: 687-09-14

e-mail: sekretariat@aeroklub-lodz.pl

www: www.aeroklub-lodz.pl

Nowotarski 34-400 Nowy Targ
ul. Lotników 1
skr. poczt. 145
samolotowe
spadochronowe
szybowcowe

tel./fax +48 18 2646616
+48 12 3452903
www.aeroklub.nowytarg.pl

e-mail: aeroklub@nowytarg.pl

Mielecki 39-300 Mielec
skr. poczt. 10,
ul. Kosmonautów,
Lotnisko fabryczne
szybowcowa
samolotowa
spadochronowa
modelarska
historyczna
mikrolotowa

tel. (017) 788 76 95
fax (017) 788 77 20
www: www.aeroklub.mielec.pl

e-mail: biuro@aeroklub.mielec.pl

Opolski
Lotnisko POLSKA NOWA WIEŚ
46-070 Komprachcice
Polska Nowa Wieś - Lotnisko
spadochronowa
szybowcowa
samolotowa
paralotniowa

tel. (077) 464-62-26

www:

www.aeroklub.opole.pl

e-mail: biuro@aeroklub.opole.pl

"Orląt"
Lotnisko IRENA
08-521 Dęblin
ul.Diwizjonu 303 / 182
szybowcowa
samolotowa
modelarska
tel/fax: 081 5 517 690
www.aeroklub2.home.pl
Ostrowski
Lotnisko MICHAŁKÓW
63-400 Ostrów Wlkp.
skr. poczt. 126
szybowcowa
samolotowa
modelarska
spadochronowa
tel./fax. 0 62 735 20 23
www.aeroklub.osw.pl
Pińczowski
Lądowisko stałe PIŃCZÓW
28-400 Pińczów
ul. Legionistów 26a,
skr. poczt. 129
 

tel.: +48 668 409 128
www: http://arwp.pl/

PLL "Lot"
Lotnisko PIASTÓW
26-660 Radom-Jedlińsk szybowcowa
samolotowa

tel.: +48 509 434 545
fax: +48 509 434 848

www: www.aeroklubplllot.pl

Podhalański
Lotnisko ŁOSOSINA DOLNA
33-314 Nowy Sącz
Lotnisko Łososina Dolna 1
szybowcowa
samolotowa
mikrolotowa

tel. (018) 444-84-09
fax.(018) 444-80-18

www: www.aph.org.pl

e-mail: flyroman@op.pl

Podkarpacki
Lotnisko fabryczne
38-400 Krosno n/ Wisłokiem
ul. Żwirki i Wigury 9
skr. poczt. 63
szybowcowa
samolotowa
spadochronowa
modelarska
paralotniowa
konstruktorów

tel.: (0-13) 436-66-03
fax: 432-12-09

www: www.aeroklub-podkarpacki.pl

e-mail: biuro@aeroklub-podkarpacki.pl

Polski

02-148 Warszawa

ul. Komitetu Obrony Robotników 39

 

 
MODELARSTWO
SAMOLOTY
SZYBOWCE
SPADOCHRONY
BALONY
AKROBACJA
PARALOTNIE
MIKROLOTY
LOTNIE
tel.: +48 22 556 73 50
www: www.aeroklubpolski.pl
e-mail: biuro@aeroklubpolski.pl
Pomorski
Lotnisko TORUŃ
87-100 Toruń
ul. 4 Pułku Lotniczego 17
samolotowa
szybowcowa
spadochronowa
parolotniowa
modelarska
balonowa

tel.: (0-56) 622-24-74,
fax: 654-44-31

www: www.aeroklub.torun.pl

Poznański
Lotnisko KOBYLNICA
62-006 Poznań
Lotnisko Kobylnica
balonowa
mikrolotowa
modelarska
paralotniowa
samolotowa
spadochronowa
szybowcowa
llub seniorów
tel. +48 (61) 8780725
tel. +48 500123368
fax. +48 (61) 8780741
www.aeroklub.poznan.pl
Północnego Mazowsza 06-300 Przasnysz
Sierakowo 56
samolotowa
szybowcowa

tel. 883 993 001

www: http://www.lotniskoprzasnysz.pl

e-mail: lotniskoprzasnysz@lotniskoprzasnysz.pl

Radomski
Lotnisko PIASTÓW
26-660 Radom
Jedlińsk
samolotowa
spadochronowa
szybowcowa

tel.: (0-48) 321-51-01
fax: 321-50-56

www: www.aeroklub.radom.pl

Rybnickiego Okręgu Węglowego
Lotnisko GOTARTOWICE
44-200 Rybnik
ul. Żorska 332
skr. poczt. 117
balonowa
mikrolotowa
samolotowa
szybowcowa

(0-32) 421 81 89
(0-32) 421 84 26

www: www.aeroklub.rybnik.pl

Rzeszowski
Lotnisko JASIONKA
36-002 Rzeszów - Jasionka samolotowa
spadochronowa
szybowcowa

tel.: (0-17) 852-09-06,
853-62-16 w. 30 lub 31

www: www.aeroklub.rzeszow.pl

Słupski
Lotnisko KRĘPA SŁUPSKA
36-002 Rzeszów
ul. Kilińskiego 11
samolotowa
spadochronowa
szybowcowa modelarska

tel. 1: 532 611 502
tel. 2: 59 84 61 686
e-mail: biuro@aeroklub.slupsk.pl

www: www.aeroklub.slupsk.pl

Stalowowolski
Lotnisko TURBIA
39-430 Zbydniów
Lotnisko Turbia
balonowa
mikrolotowa
modelarska
paralotniowa
samolotowa
spadochronowa
szybowcowa

e-mail: biuro@aeroklubstalowowolski.pl
tel. (15) 844 01 18

www: http://www.aeroklubstalowowolski.pl

Szczeciński
Lotnisko DĄBIE
70-800 Szczecin
ul. Przestrzenna 10
spadochronowa
szybowcowa
samolotowa
mikrolotowa
paralotniowa

tel.: (0-91) 461-42-26
fax: 461-55-50

www: www.aeroklub-szczecinski.pl

Śląski
Lotnisko MUCHOWIEC
40-271 Katowice
Lotnisko Muchowiec
szybowcowa
samolotowa
balonowa
modelarska
motolotniowa
paralotniowa
spadochronowa
amatorów konstruktorów

tel.: (0-32) 256-10-53
fax: 256-27-56

www: www.aeroklub.katowice.pl

e-mail: recepcja@aeroklub.katowice.pl

Świdnicki
Lotnisko fabryczne
21-040 Świdnik
ul. Kolejowa 3
szybowcowa
samolotowa

tel./fax: (0-81) 468-54-00

e-mail: biuro@aeroklubswidnik.com.pl

www: www.aeroklubswidnik.com.pl

Tatrzański 34-400 Nowy Targ szybowcowa
samolotowa
spadochronowa

e-mail: aeroklub@nowytarg.pl
tel/fax +48 18 264 66 16

www: www.aeroklub.nowytarg.pl

Warmińsko-Mazurski
Lotnisko DAJTKI
10-802 Olsztyn
ul. Sielska 34
szybowcowa
samolotowa
spadochronowa
modelarska

tel/fax. 89 527 52 40
email: aeroklub@aeroklub.olsztyn.pl

www: www.aeroklub.olsztyn.pl

Warszawski
Lotnisko BABICE
01-934 Warszawa
ul. Księżycowa 1
szybowcowa
samolotowa
spadochronowa
modelarska
balonowa

tel.: (0-22) 834-93-35,
(0-22) 853-00-91
fax: 834-90-63

e-mail: dsk@aeroklub.waw.pl

www: www.aeroklub.waw.pl

Włocławski
Lotnisko KRUSZYN
87-853 Kruszyn
Lotnisko Kruszyn
szybowcowa
samolotowa
spadochronowa
modelarska
balonowa
mikrolotowa

tel.: (0-54) 235-54-43,
(0-54)235-54-44
fax: 235-54-43

e-mail: biuro@aeroklub.wloclawek.pl

www: www.aeroklub.wloclawek.pl

Wrocławski
Lotnisko SZYMANÓW
51-180 Wrocław 49
Lotnisko Szymanów
lub
53-503 Wrocław
ul. Grabiszyńska 57
szybowcowa
samolotowa
spadochronowa
modelarska

tel./fax: (0-71) 387-87-16

e-mail: sekretariat@aeroklub.wroc.pl

www: www.aeroklub.wroc.pl

Zagłębia Miedziowego
Lotnisko OBORA
59-301 Lubin k/Legnicy
ul. Spacerowa 9,
skr. poczt. 23
szybowcowa
samolotowa
modelarska

Tel. +48 (76) 8461071,

Fax. +48 (76) 7497269
E-mail: azm@eplu.eu
www: http://www.eplu.eu

Ziemi Lubuskiej
Lotnisko PRZYLEP
66-015 Zielona Góra
skr. poczt. 2
szybowcowa
samolotowa
balonowa
paramotolotniowa
paralotniowa swobodna
spadochronowa
modelarska

tel.: (0-68) 3213012
tel. (068) 3213010
www: www.azl.pl

Ziemi Mazowieckiej
Lotnisko PŁOCK
09-400 Płock
ul. Bielska 60
skr. poczt. 46
szybowcowa
modelarska

Tel.+48 24 366 35 34
e-mail: kontakt@aeroklubplock.pl

www: www.aeroklubplock.pl

Ziemi Pilskiej
Lotnisko 6 PLMB
64-920 Piła
ul. Lotnicza 12
szybowcowa
samolotowa
paralotniowa

tel., fax: (0-67) 212-58-58

e-mail: sekretariat@azp.pila.pl

www: http://www.azp.pila.pl/

Ziemi Piotrkowskiej
Lotnisko PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Przemysłowa 48

szybowcowa
samolotowa
spadochronowa

modelarska

ultralight

tel./ fax: (0-44) 647-74-73

e-mail: aeroklub@azp.com.pl

www: www.azp.com.pl

Ziemi Wałbrzyskiej

Szybowisko Miroszów

58-300 Wałbrzych
ul. Al. Wyzwolenia 25
paralotniowa
motoparalotniowa
lotniowa
motolotniowa
tel., fax: (0-74) 232-66
www.aerostar.republika.pl/azw
Ziemi Zamojskiej
Lotnisko MOKRE
58-300 22-400 Zamość
ul. Królowej Jadwigi 8
szybowcowa
samolotowa

tel.: (0-84) 638-59-53,
lotn. 616-92-59,
fax: 638-59-53

www: www.aeroklubzamosc.pl

 

 
 
 
 

Lista lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 1,2,3 i LAPL dla członków personelu lotniczego i członków personelu pokładowego oraz  kandydatów na członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego

 • lek. med. Leszek Buczyłko
  Przychodnia ALERGO-MED
  Al. KEN 56
  02-797 Warszawa
  Tel./Fax 22 448-47-77
  www.badanialotniczolekarskie.pl
 • lek. med. Andrzej Cholewiński
  Specjalistyczny Gabinet Lekarski
  ul. Chrobrego 48
  26-600 Radom
  Tel. 48 360-60-68, 48 351-17-15
 • dr n. med. Henryk Domagała
  Prywatny Gabinet Lekarski
  ul. 11- listopada 8
  28-400 Pińczów
  Tel. 512 093 823
 • lek. med. Gertruda Eichstaedt
  POLMED
  Centrum Medyczne Warszawa-Puławska
  ul. Puławska 410 A
  02-845 Warszawa
  tel.: 22 646 1896
 • lek. med. Bogusława Ignatowicz
  Centrum Medycyny Lotniczej Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
  ul. H. Sienkiewicza 108/110
  50-348 Wrocław
  Tel. 71  328-28-92
  http://gobll.pl
 • lek. med. Jacek Imioło
  Prywatny Gabinet Lekarski
  ul. Jagiellońska 2
  34-500 Zakopane
  Tel. 18 206-31-77, 605 56 83 21, 609 51 58 43
 • dr n. med. Janusz Jachimowicz
  Przychodnia ALERGO-MED
  Al. KEN 56
  02-797 Warszawa
  Tel./Fax 22 448-47-77
  www.badanialotniczolekarskie.pl
 • lek. med. Bożena Kajfasz
  Przychodnia ALERGO-MED
  Al. KEN 56 
  02-797 Warszawa
  Tel./Fax 22 448-47-77
  www.badanialotniczolekarskie.pl
  Centrum Medycyny Lotniczej LUXMED
  ul. 17 Stycznia 39
  02-148 Warszawa
  tel.: 022 450 48 13 lub 22 33 81 666
  www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/uslugi-pozapakietowe/medycyna-lotnicza.html
 • lek. med. Marian Karwowski
  POLMED
  Centrum Medyczne Warszawa-Puławska
  ul. Puławska 410 A
  02-845 Warszawa
  tel.: 22 646-18-96
 • lek. med. Krzysztof Kowalczuk
  Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
  ul. Krasińskiego 54
  01-755 Warszawa
  Tel. 22 685-28-55, 22 685-28-33
  www.wiml.waw.pl
 • lek. med. Mirosława Mielczarek-Landowska
  Centrum Medycyny Lotniczej LUXMED
  ul. 17 Stycznia 39
  02-148 Warszawa
  tel.: 022 450 48 13 lub 22 33 81 666
  www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/uslugi-pozapakietowe/medycyna-lotnicza.html
  POLMED
  Centrum Medyczne Warszawa-Puławska
  ul. Puławska 410 A
  02-845 Warszawa
  tel.: 22 646-18-96
 • lek. med. Henryk Lemczak
  Prywatny Gabinet Lekarski
  ul. Czesława Miłosza 16/B6
  83-000 Pruszcz Gdański
  Tel. 600 366 103
  Gabinet lekarski czynny jest we wtorki w godz. 15 -18.30, w pozostałe dni po uprzednim umówieniu się telefonicznym
 • dr n. med. Janusz Marek
  Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.
  ul. Legnicka 40
  53-674 Wrocław
  Tel. 71 771 17 77
  www.dolmed.pl
 • lek. med. Andrzej Michałczenko
  Przychodnia ALERGO-MED, Al. KEN 56, 
  02-797 Warszawa
  Tel./Fax 22 448-47-77
  www.badanialotniczolekarskie.pl
  POLMED
  Centrum Medyczne Warszawa-Puławska
  ul. Puławska 410 A
  02-845 Warszawa
  tel.: 22 646-18-96
 • lek. med. Janusz Najdyhor
  NZOZ „Jarmed s.c.”
  ul. Organizacji W i N 50
  91-836 Łódź
  Tel/Fax:. 42 655-03-30
  www.jarmed.pl
 • dr n. med. Marian Pawlik
  Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
  ul. Krasińskiego 54
  01-755 Warszawa
  Tel. 22 685-28-55, 22 685-28-33
  www.wiml.waw.pl
 • lek. med. Andrzej Płaszczak
  Gabinet Badań Profilaktycznych
  ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 2/43
  31-243 Kraków
  Tel. 603 85 99 72
 • lek. med. Piotr Rozlau
  Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
  ul. Krasińskiego 54
  01-755 Warszawa
  Tel. 22 685-28-55, 22 685-28-33
  www.wiml.waw.pl
 • lek. med. Tomasz Setny
  Centrum Medycyny Lotniczej LUXMED
  ul. 17 Stycznia 39
  02-148 Warszawa
  tel.: 022 450 48 13 lub 22 33 81 666
  www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/uslugi-pozapakietowe/medycyna-lotnicza.html
 • lek. med. Ireneusz Stawowski
  IMI-MED Centrum Medyczno-Psychologiczne
  ul. Dorotki 4, 95-070 Antoniew k. Łodzi
  tel.: 502 563 914, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ">kontakt@imimed.pl
  www.imimed.pl
 • lek. med. Artur  Szmiel
  NZOZ „Jarmed s.c.”
  ul. Organizacji W i N 50
  91-836 Łódź
  Tel./Fax: 42 655-03-30
  www.jarmed.pl
 • lek. med. Marian Wiaderek
  NZOZ Medycyny Pracy
  ul. 15 P. P. „Wilków” 34 A/9, Hotel „Twierdza”
  08-530 Dęblin
  (wtorek, czwartek godz. 16.00 – 18.00)
  Tel. 601 44 36 63
 • lek. med. Władysław Edward Wielgołaski
  Centrum Medycyny Lotniczej LUXMED
  ul. 17 Stycznia 39
  02-148 Warszawa
  tel.: 022 450 48 13 lub 22 33 81 666
  www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/uslugi-pozapakietowe/medycyna-lotnicza.html
 • lek. med. Rafał Wójcik
  Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
  ul. Krasińskiego 54
  01-755 Warszawa
  Tel. 22 685-28-55, 22 685-28-33
  www.wiml.waw.pl
 • dr n. med. Tadeusz Zgud
  Prywatny Gabinet Lekarski
  ul. Prądnicka 10, pok. 302
  30-002 Kraków
  Tel: 601 42 52 63, 601 29 15 12
 • Tomasz Fijołek
  Centrum Medyczne ENDO MED
  ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew
  tel./fax: 22 7792444, e-mail: rejestracja@endo-med.pl

Lista lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 2,3 i LAPL dla kandydatów na członków personelu lotniczego oraz personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz personelu pokładowego

 • lek. med. Ilona Długiewicz
  Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
  Gabinet badań lotniczo-lekarskich
  60-787 Poznań, ul. Szylinga 1
  Tel. 601 678 863
 • lek. med. Krzysztof Dziewiatowski
  Gabinet Specjalistyczny
  ul. Polna 12
  80-209 Chwaszczyno
  Tel.: 509 855 588
 • lek. med. Jan Ignaczuk
  Centrum Zdrowia PULS
  Gabinet badań lotniczo-lekarskich
  Al. J. Pawła II 19, 22-400 Zamość
  Tel.: 84 5303743 /44/46
 • dr n. med. Barbara Kapitan-Malinowska
  Centrum Medycyny Lotniczej LUXMED
  ul. 17 Stycznia 39
  02-148 Warszawa
  tel.: 022 450 48 13 lub 22 33 81 666
  www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/uslugi-pozapakietowe/medycyna-lotnicza.html
 • lek. med. Dariusz Kosiński 
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Prywatna Praktyka Lekarska
  ul. Wyszyńskiego 21
  87-800 Włocławek
  Tel. 691 69 34 93 
 • lek. med. Bolesław Kowalik
  Centrum Medycyny Lotniczej Główny Ośrodek Badan Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
  ul. H. Sienkiewicza 108/110
  50-348 Wrocław
  Tel. 71 328-28-92
  www.gobll.pl
 • dr n. med. Dariusz Kraśnicki
  Przychodnia Medycyny Pracy
  ul. Żernicka 215, 54-510 Wrocław
  tel.:  601 577 123
  mail rejestracja: lekarz@krasnicki.com.pl
  http://www.badania-lekarza-medycyny-pracy.com/
 • lek. med. Jarosław Mierka
  Gabinet Specjalistyczny
  82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 76 b
  Rejestracja: godz. 10.00 - 18.00
  Tel.: 509 29 29 44
 • lek. med.  Agnieszka Walicka -Pyłko
  NZOZ "MEDICA-VISION
  ul. Nowomiejska 15
   16-400 Suwałki 
  tel.: 87 5647444, 87 5647445
  e-mail: badanialotnicze@vp.pl
 • lek. med. Kazimierz Woźniak
  Centrum Medycyny Lotniczej Główny Ośrodek Badan Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
  ul. H. Sienkiewicza 108/110
  50-348 Wrocław
  Tel. 71 328-28-92
  www.gobll.pl
 • lek. med. Waldemar Kozik
  Centrum Medyczne LIM
  ul. Słowackiego 64
  30-004 Kraków
  Tel.: 22 332-28-88, 12 632-90-77
 • lek. med. Grażyna Stolorz
  Centrum Medycyny Lotniczej LUXMED
  ul. 17 Stycznia 39
  02-148 Warszawa
  tel.: 022 450 48 13 lub 22 33 81 666
  www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/uslugi-pozapakietowe/medycyna-lotnicza.html
 • lek. med. Natalia Urbaniak
   Centrum Medyczne MEDYK 
  Gabinet badań lotniczo-lekarskich 
  ul Dąbrowskiego 33a, 35-036 Rzeszów
  tel.: 17 853 22 86
 •  lek. med. Katarzyna Skręt
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
  Gabinet badań lotniczo-lekarskich
   ul. Hetmańska 120, 35 - 078 Rzeszów,
  tel.: 17 854 69 82
   Sekretariat WOMP - tel./fax:  17 854 60 28
 • lek. med. Alicja Bożek Sochacka
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
  Gabinet badań lotniczo-lekarskich
   ul. Hetmańska 120, 35 - 078 Rzeszów
   tel.: 17 854 65 79
 • dr n med. Piotr Tomczyk
  Indywidualna Praktyka Lekarska
  ul. Chrzanowskiego 38 A, 80-278 Gdańsk
  tel. 503752151
 • dr n. med. Joanna Klempous
  Centrum Medycyny Lotniczej Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
  ul. H. Sienkiewicza 108/110
  50-348 Wrocław
  Tel. 71 328 28 92
  www.gobll.pl
 • lek. med. Jarosław Ignatowicz
  Centrum Medycyny Lotniczej Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
  ul. H. Sienkiewicza 108/110
  50-348 Wrocław
  Tel. 71 328 28 92
  www.gobll.pl
 • lek. med. Stanisław Petelewicz
  Novo Med s.c. NZOZ
  ul. Staszica 28
  42-100 Kłobuck
  Tel.: 34 3173541
 • lek. med. Grzegorz Pałka
  Novo Med s.c. NZOZ
  ul. Staszica 28
  42-100 Kłobuck
  Tel.: 34 3173541

 

 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego (aktualizacja: 24.09.2018)

mae39

Przedstawiamy Państwu przykładową korespondencję radiową w języku polskim i angielskim. Jako wzór wybraliśmy przelot Cessną 152 o znakach rejestracyjnych SP-XYZ z Rzeszowa Jasionki (EPRZ) do Krakowa-Balic (EPKK). Zapraszamy do zapoznania się z typową frazeologią potrzebną podczas takiego przelotu. Na końcu materiału zaprezentowaliśmy także sygnały wydawane przez marszałka podczas kołowania.

 

 

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

Część 1. Na ziemi: Przed uruchomieniem silnika

 

Kto

Wyjaśnienie

Po polsku

Po angielsku

P

Samolot znajduje się na płycie lotniska w Rzeszowie. Silnik wyłączony. Pilot jest gotowy do rozpoczęcia lotu. Zgłasza się do organu Delivery (121.900) w Rzeszowie z prośbą o zgodę na lot VFR zgodnie ze złożonym planem lotu.

Rzeszów Delivery, SP-XYZ, lot VFR do Krakowa, gotów do zapisania zgody.

Rzeszów Delivery, SP-XYZ, VFR to Krakow, ready to copy clearance.

DEL

Kontroler organu Delivery wydaje załodze zgodę na lot do Krakowa zgodnie z planem lotu. Zgoda na lot jest tylko do granicy TMA, ponieważ dalsza jego część odbywać się będzie w przestrzeni niekontrolowanej.

SP-XYZ, Rzeszów Delivery, masz zgodę na lot VFR do granicy TMA. Trasa zgodnie z planem. Odlot z pasa 2-7. Po odlocie wykonuj do punktu Whiskey, wnoszenie do wysokości 3000 stóp, squawk 7000.

SP-XYZ, Rzeszów Delivery, cleared VFR to TMA boundary via flight plan route. Departure runway 2-7. After departure proceed to Whiskey, climb altitude 3000ft, squawk 7000.

P

Pilot powtarza kontrolerowi najważniejsze elementy otrzymanego zezwolenia.

Mam zgodę na lot VFR do granicy TMA. Pas 2-7. Po odlocie punkt Whiskey, wnoszenie do wysokości 3000 stóp, squawk 7000, SP-XYZ.

Cleared VFR to TMA boundary. Runway 2-7. After departure proceed to Whiskey, climb altitude 3000 feet, squawk 7000, SP-XYZ

DEL

Kontroler potwierdza poprawne powtórzenie zgody przez pilota oraz podaje informację meteorologiczną, a także dalsze instrukcje postępowania.

SP-XYZ, zgoda zapisana poprawnie. W użyciu pas 2-7, wiatr 260 stopni 13 węzłów, CAVOK, temperatura 2-5 punkt rosy 1-5, QNH 1-0-0-2. Przejdź na Rzeszów Wieża, 126.800.

SP-XYZ, readback correct. Runway in use 2-7. Wind 2-6-0 degrees, 1-3 knots, CAVOK, temperature 2-5, dew point 1-5, QNH 1-0-0-2. Contact Rzeszow Tower 1-2-6 decimal 8-0-0.

P

Pilot powtarza najważniejsze elementy meteorologiczne oraz potwierdza zmianę częstotliwości.

W użyciu pas 2-7, QNH 1-0-0-2. Przechodzę na Rzeszów Wieża, 126.800, SP-XYZ.

Runway in use 2-7, QNH 1-0-0-2. Contact Rzeszow Tower, 1-2-6 decimal 8-0-0, SP-XYZ.

 

 

 


 

Samolot: Cessna 152, SP-XYZ

Trasa: Rzeszów Jasionka (EPRZ) – Kraków Balice (EPKK)

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

Część 2. Na ziemi: Kołowanie do pasa startowego

 

P

Pilot nastawia radio na częstotliwość Rzeszów Wieża, 126.800. Prosi o zgodę na uruchomienie silnika.

Rzeszów Wieża, SP-XYZ, proszę o uruchomienie.

Rzeszów Tower, SP-XYZ, request start-up.

TWR

Kontroler z wieży daje zezwolenie na uruchomienie silnika, podaje aktualny czas (w minutach po ostatniej pełnej godzinie) oraz wydaje dalsze instrukcje.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, zezwalam uruchamiać, czas 2-4. Zgłoś gotowość do kołowania.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, start-up approved, time check 2-4. Report when ready to taxi.

P

Pilot potwierdza otrzymanie zgody oraz powtarza dalsze instrukcje.

Mogę uruchamiać, zgłoszę gotowość do kołowania, SP-XYZ.

Start-up approved, call you ready to taxi, SP-XYZ.

P

Po uruchomieniu silnika pilot zgłasza gotowość do kołowana.

SP-XYZ, gotów do kołowania.

SP-XYZ, ready to taxi.

TWR

Kontroler wydaje zgodę na kołowanie do punktu oczekiwania przed pasem 27. Kołowanie ma się odbywać drogą kołowania A (alfa).

SP-XYZ, Wieża, kołuj do pozycji oczekiwania przed pasem 2-7 przez alfa. Zgłoś gotowość do odlotu.

SP-XYZ, Tower, taxi to holding position runway 2-7 via alfa. Report ready for departure.

P

Pilot potwierdza otrzymanie zgody na kołowanie.

Kołuję do pozycji oczekiwania przed pasem 2-7 przez alfa. Zgłoszę gotowość do odlotu, SP-XYZ.

Taxi to holding position runway 2-7 via alfa. Call you ready for departure, SP-XYZ.

P

Po zatrzymaniu się w pozycji oczekiwania przed pasem, pilot zgłasza gotowość do odlotu.

Rzeszów Wieża, SP-XYZ,
w pozycji oczekiwania przed pasem 2-7, gotów do odlotu.

Rzeszow Tower, SP-XYZ, holding position runway 2-7, ready for departure.

TWR

Kontroler wydaje zgodę na zajęcie pasa.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, zajmij pas 2-7 i oczekuj.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, line up runway 2-7 and wait.

P

Pilot potwierdza zgodę na zajęcie pasa.

Zajmuję pas 2-7, SP-XYZ.

Lining up runway 2-7, SP-XYZ.

 

 


 

Samolot: Cessna 152, SP-XYZ

Trasa: Rzeszów Jasionka (EPRZ) – Kraków Balice (EPKK)

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

 

Część 3. W powietrzu: Start, wznoszenie, lot w przestrzeni kontrolowanej

 

TWR

Po zajęciu pasa przez samolot, kontroler wydaje zgodę na start.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, wiatr 260 stopni, 11 węzłów, pas 2-7, zezwalam startować. Zgłoś w powietrzu.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, wind 2-6-0 degrees, 1-1 knots, runway 2-7, cleared for take-off. Report airborne.

P

Pilot potwierdza zgodę na start.

Startuję, pas 2-7. Zgłoszę w powietrzu, SP-XYZ.

Cleared for take-off, runway 2-7. Call you airborne, SP-XYZ.

P

Pilot zgłasza pomyślne wykonanie startu.

Rzeszów Wieża, SP-XYZ,
w powietrzu.

Rzeszow Tower, SP-XYZ, airborne.

TWR

Kontroler podaje czas oraz wydaje instrukcje dotyczące lotu.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, w powietrzu o 3-6. Wznoś do wysokości 3000 stóp, QNH 1-0-0-2. Zgłoś punkt Whiskey.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, airborne at 3-6. Climb altitude 3000 feet QNH 1-0-0-2. Report Whiskey.

P

Pilot powtarza najważniejsze elementy otrzymanej instrukcji.

Wznoszę do wysokości 3000 stóp, QNH 1-0-0-2. Zgłoszę punkt Whiskey, SP-XYZ.

Climbing altitude 3000 feet, QNH 1-0-0-2. Call you over Whiskey, SP-XYZ.

P

Pilot zgłasza osiągnięcie punktu Whiskey na wysokości 3000 stóp.

Rzeszów Wieża, SP-XYZ, punkt Whiskey, 3000 stóp.

Rzeszow Tower, SP-XYZ, Whiskey, 3000 feet.

TWR

Kontroler potwierdza otrzymanie meldunku oraz wydaje dalsze instrukcje.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, przyjąłem. Wykonuj do punktu Zulu, zgłoś Zulu. Utrzymuj 3000 stóp.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, roger. Proceed to Zulu, report Zulu. Maintain 3000 feet.

P

Pilot powtarza otrzymane instrukcje.

Wykonuję do Zulu, zgłoszę Zulu. Utrzymuję 3000 stóp, SP-XYZ.

Proceeding to Zulu, call you over Zulu. Maintaining 3000 feet.

TWR

Kontroler w dowolnym momencie może poprosić pilota o podanie przewidywanego czasu nad danym punktem (ETA – Estimated Time of Arrival).

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, podaj przewidywany czas nad punktem Zulu.

SP-XYZ, Rzeszow Tower, report E-T-A over Zulu.

P

Pilot przekazuje przewidywany czas przylotu nad punkt Zulu (minuty po ostatniej pełnej godzinie).

Przewiduję Zulu o 4-8, SP-XYZ.

E-T-A over Zulu is 4-8 (opcjonalnie: Estimating Zulu at 4-8), SP-XYZ.

TWR

W związku z zaistniałą sytuacją ruchową, kontroler wydaje polecenie zmiany wysokości lotu.

SP-XYZ, Wieża, przyjąłem. Wnoś i utrzymuj 4000 stóp, z powodu ruchu.

(opcjonalnie: Wnoś i utrzymuj 4000 stóp dla separacji).

SP-XYZ, Tower, roger. Climb and maintain 4000 feet due traffic.

(opcjonalnie: Climb and maintain 4000 feet for spacing).

P

Pilot potwierdza otrzymaną instrukcję.

Wznoszę do 4000 stóp, SP-XYZ.

Climbing 4000 feet, SP-XYZ.

P

Pilot zgłasza osiągnięcie punktu Zulu na wysokości 4000 stóp.

Rzeszów Wieża, SP-XYZ, punkt Zulu, 4000 stóp.

Rzeszów Tower, SP-XYZ, Zulu, 4000 feet.

TWR

Kontroler informuje pilota o fakcie, że opuszcza on przestrzeń kontrolowaną i przekazuje organowi FIS.

SP-XYZ, Rzeszów Wieża, opuszczasz moją przestrzeń. Służba kontroli ruchu lotniczego zakończona. Przejdź na Kraków Informacja, 119.275.

SP-XYZ, Rzeszów Tower, you are leaving my airspace. Control service terminated. Contact Krakow Information, 1-1-9 decimal 2-7-5.

P

Pilot potwierdza zmianę częstotliwości.

Przechodzę na Kraków Informacja, 119.275, SP-XYZ.

Contact Krakow Information, 1-1-9 decimal 2-7-5, SP-XYZ.

 

 


 

 

Samolot: Cessna 152, SP-XYZ

Trasa: Rzeszów Jasionka (EPRZ) – Kraków Balice (EPKK)

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

 

Część 4. W powietrzu: Lot w przestrzeni niekontrolowanej

 

P

Pilot nastawia radio na częstotliwość FIS Kraków, 119.275 i nawiązuje pierwszy kontakt z organem informacji powietrznej.

Kraków Informacja, SP-XYZ, jak mnie odbierasz?

Krakow Information, SP-XYZ, how do you read me?

FIS

Informator FIS odpowiada na wywołanie.

SP-XYZ, Kraków Informacja, odbieram na 5, nadawaj.

SP-XYZ, Krakow Information, read you 5, go ahead (opcjonalnie: read you 5, pass your message).

P

Pilot przekazuje informatorowi najważniejsze informacje o locie (informacje o statku powietrznym oraz meldunek pozycyjny)

Kraków Informacja, SP-XYZ, Cessna 152, po minięciu punktu Zulu, z kursem na punkt Delta. Punkt Delta przewiduję o 1-8. Utrzymuję 4000 stóp, QNH 1-0-0-2, squawk 7000.

Krakow Information, SP-XYZ, Cessna 1-5-2, after passing Zulu. Next Delta at 1-8 (opcjonalnie: Next Delta, estimating at 1-8). Maintaining 4000 feet, QNH 1-0-0-2, squawk 7000.

FIS

Informator FIS potwierdza przyjęcie transmisji, a następnie podaje informacje powietrzną.

SYZ, Informacja, QNH regionalne 9-9-9. Squawk Ident.

SYZ, Information, Regional QNH 9-9-9. Squawk Ident.

P

Pilot potwierdza przyjęcie QNH oraz potwierdza nadanie sygnału Ident po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na transponderze.

QNH 9-9-9, squawking Ident, SYZ.

QNH 9-9-9, squawking Ident, SYZ.

FIS

Informator potwierdza identyfikację statku powietrznego na ekranie radaru oraz podaje instrukcje.

SYZ, Information, obserwuję, utrzymuj 4000 stóp. Wykonuj zgodnie z planem. Zgłoś 3 minuty przed punktem Delta.

SYZ, Information, identified, maintain 4000 feet. Proceed according to your flight plan. Report 3 minutes before Delta.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję.

Utrzymuję 4000 stóp. Zgłoszę 3 minuty przed punktem Delta, SYZ.

Maintaining 4000 feet. Call you 3 minutes before Delta, SYZ.

FIS

W dowolnym momencie lotu, Informator FIS może podać informację ruchową.

SP-XYZ, Kraków Informacja, ruch na godzinie 2, odległość 2 mile, przecinający z prawa na lewo, Cessna 172, ten sam poziom. Zgłoś z widocznością ruchu.

SP-XYZ, Krakow Information, traffic 2 o’clock, distance 2 miles, crossing right to left, Cessna 1-7-2, same level. Report traffic in sight.

P

Pilot potwierdza prowadzenie obserwacji ruchowej.

Prowadzę obserwację, SP-XYZ.

Looking out, SP-XYZ.

 

 

 

P

Gdy pilot zauważy zgłaszany mu ruch, informuje o tym fakcie Informatora FIS.

 

 

Gdy pilot nie zauważy zgłaszanego ruchu, również informuje o tym FIS.

Ruch obserwuję, SP-XYZ.

 

 

 

 

 

 

Nie obserwuję ruchu, SP-XYZ.

Traffic in sight. SP-XYZ.

 

 

 

 

 

 

Negative contact, SP-XYZ.

 

FIS

W chwili, gdy sytuacja ruchowa przestaje być konfliktowa, Informator przekazuje statkowi powietrznemu odpowiednią informację.

SP-XYZ, Kraków Informacja, czysty od ruchu.

SP-XYZ, Krakow Information, clear of traffic.

P

Pilot potwierdza otrzymaną informację.

Przyjąłęm, SP-XYZ.

Roger, SP-XYZ.

P

Chcąc powrócić do zaplanowanej wysokości lotu (3000 stóp), pilot informuje FIS o zamiarze zniżania.

Kraków Informacja, SP-XYZ, zniżanie do wysokości 3000 stóp.

Krakow Information, SP-XYZ, descending altitude 3000 feet.

FIS

Informator FIS przyjmuje informację o zniżaniu statku powietrznego.

SP-XYZ, Kraków Informacja, przyjąłem. Zgłoś osiągnięcie 3000 stóp.

SP-XYZ, Krakow Information, roger. Report when reaching 3000 feet.

P

Pilot potwierdza otrzymaną instrukcję.

Zgłoszę 3000 stóp, SP-XYZ.

Call you at 3000 feet, SP-XYZ.

P

W chwili osiągnięcia 3000 stóp pilot zgłasza ten fakt Informatorowi FIS.

Kraków Informacja, SP-XYZ¸ 3000 stóp.

Krakow Information, SP-XYZ, 3000 feet.

FIS

Informator potwierdza otrzymanie informacji.

SP-XYZ, Kraków Informacja, przyjąłem.

SP-XYZ, Krakow Information, roger.

ATIS

W międzyczasie, podczas dolotu do punktu Delta, pilot odsłuchuje komunikat ATIS z lotniska Kraków-Balice (EPKK). Częstotliwość 126.125.

 

Komunikat ATIS podawany jest zawsze w języku angielskim.

This is Krakow information November. Observation at 1-2-5-0. Expect radar vectoring for ILS/DME approach runway 2-5. Ground is operating, frequency 1-1-8 decimal 1-0-0. Runway is damp, breaking action good. Transition level 8-0. Wind 2-4-0 degrees, 6 knots. Visibility 6 kilometers, mist. Broken 2000 feet. Temperature 2-3, dew point 1-7. QNH 9-9-8 hectopascals. Trend forecast not available. You have received information November.

This is Krakow information November. Observation at 1-2-5-0. Expect radar vectoring for ILS/DME approach runway 2-5. Ground is operating, frequency 1-1-8 decimal 1-0-0. Runway is damp, breaking action good. Transition level 8-0. Wind 2-4-0 degrees, 6 knots. Visibility 6 kilometers, mist. Broken 2000 feet. Temperature 2-3, dew point 1-7. QNH 9-9-8 hectopascals. Trend forecast not available. You have received information November.

P

Pilot, zgodnie z wcześniejszą instrukcją, zgłasza 3 minuty przed punktem Delta.

Kraków Informacja, SP-XYZ, 3 minuty przed punktem Delta, 3000 stóp.

Krakow Information, SP-XYZ, 3 minutes before Delta, 3000 feet.

FIS

Informator potwierdza oraz podaje dalsze instrukcje.

SP-XYZ, Kraków Informacja, przyjąłem. Ustaw squawk 7-4-3-2. Przejdź na Kraków Zbliżanie, 121.075.

SP-XYZ, Krakow Information, roger. Set squawk 7-4-3-2. Contact Krakow Approach, 1-2-1 decimal 0-7-5.

P

Pilot potwierdza zmianę squawku oraz częstotliwości.

Squawk 7-4-3-2. Przechodzę na Kraków Zbliżanie, 121.075, SP-XYZ.

Squawk 7-4-3-2. Contact Krakow Approach, 1-2-1 decimal 0-7-5, SP-XYZ.

 

 


 

 

Samolot: Cessna 152, SP-XYZ

Trasa: Rzeszów Jasionka (EPRZ) – Kraków Balice (EPKK)

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

 

 Część 5. W powietrzu: Wlot w przestrzeń kontrolowaną i dolot do lotniska

 

P

Pilot nastawia radio na częstotliwość Kraków Zbliżanie, 121.075 i nawiązuje pierwszy kontakt z organem kontroli ruchu lotniczego. Przy pierwszym kontakcie zaznacza, iż odebrał informację November z systemu ATIS.

Kraków Zbliżanie, SP-XYZ, 3 minuty przed punktem Delta, 3000 stóp, squawk 7-4-3-2. Z informacją November.

Krakow Approach, SP-XYZ, 3 minutes before Delta, 3000 feet, squawk 7-4-3-2. Information November.

APP

Kontroler organu zbliżania odpowiada na transmisję.

SP-XYZ, Kraków Zbliżanie, w kontakcie radarowym. Informacja November poprawna, utrzymuj 3000 stóp, QNH 9-9-8. Leć przez Delta-Sierra-Kilo. Zgłoś Sierra.

SP-XYZ, Krakow Approach, radar contact. Information November is correct, maintain 3000 feet, QNH 9-9-8. Proceed via Delta-Sierra-Kilo. Report Sierra.

P

Pilot powtarza otrzymane instrukcje.

Utrzymuję 3000 stóp, QNH 9-9-8. Lecę przez Delta-Sierra-Kilo. Zgłoszę Sierra, SP-XYZ.

Maintaining 3000 feet, QNH 9-9-8. Proceeding via Delta-Sierra-Kilo. Call you over Sierra, SP-XYZ.

P

Osiągając punkt Sierra, pilot zgłasza ten fakt kontrolerowi.

Kraków Zbliżanie, SP-XYZ, Sierra, 3000 stóp.

Krakow Approach, SP-XYZ, Sierra, 3000 feet.

APP

Kontroler wydaje dalsze instrukcje.

(wysokość kręgu, tj. 1000 stóp ponad elewację lotniska)

SP-XYZ, Kraków Zbliżanie, zgłoś punkt Kilo. Zniżaj do wysokości kręgu.

SP-XYZ, Krakow Approach, report Kilo. Descend to circuit altitude.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję.

Zniżam do wysokości kręgu, zgłoszę Kilo, SP-XYZ.

Descending to circiut altitude, call you over Kilo, SP-XYZ.

P

W chwili osiągnięcia punktu Kilo, pilot nadaje meldunek pozycyjny.

Kraków Zbliżanie, SP-XYZ, Kilo, 1800 stóp.

Kraków Approach, SP-XYZ, Kilo, 1800 feet.

 

 

 


Samolot: Cessna 152, SP-XYZ

Trasa: Rzeszów Jasionka (EPRZ) – Kraków Balice (EPKK)

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

 

Część 6. W powietrzu: Krąg nadlotniskowy i lądowanie

 

APP

Kontroler zezwala na wejście w krąg nadlotniskowy oraz wydaje dalsze instrukcje.

SYZ, Zbliżanie, wejdź w lewy krąg do pasa 2-5. Zgłoś na pozycji „baseleg”.

SYZ, Approach, join left-hand circuit for runway 2-5. Report on baseleg.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję. (Pozycja „baseleg” – odcinek pomiędzy 3 a 4 zakrętem w kręgu nadlotniskowym).

Wchodzę w lewy krąg do pasa 2-5. Zgłoszę „baseleg”, SYZ.

Joining left-hand circuit for runway 2-5, call you on baseleg, SYZ.

P

Pilot zgłasza pozycję „baseleg”.

Baseleg w lewym do 2-5, SYZ.

Left baseleg runway 2-5, SYZ.

(opcjonalnie: Left base runway 2-5)

APP

Kontroler wydaje dalsze instrukcje.

SYZ, Zbliżanie, kolejność 1. Zgłoś na prostej do pasa 2-5.

SYZ, Approach, number 1. Report on final runway 2-5.

P

Pilot powtarza instrukcję.

Kolejność 1. Zgłoszę prostą do pasa 2-5, SYZ.

Number 1. Call you on final runway 2-5, SYZ.

P

Pilot zgłasza prostą do pasa.

Prosta 2-5, SYZ

Final, runway 2-5, SYZ.

APP

Kontroler nakazuje przejście na częstotliwość Wieży 123.250.

SYZ, przejdź na Kraków Wieża, 123.250.

SYZ, contact Krakow Tower, 1-2-3 decimal 2-5-0.

P

Pilot potwierdza zmianę częstotliwości.

Przechodzę na Kraków Wieża, 123.250, SYZ.

Contact Krakow Tower, 1-2-3 decimal 2-5-0, SYZ.

P

Pilot nastawia radio na częstotliwość Kraków Wieża, 123.250 i nawiązuje kontakt. Zgłasza prostą do pasa 2-5.

Kraków Wieża, SP-XYZ, prosta do pasa 2-5.

Krakow Tower, SP-XYZ, final, runway 2-5.

TWR

Kontroler z Wieży podaje kierunek i prędkość wiatru oraz wydaje zezwolenie na lądowanie.

SP-XYZ, Kraków Wieża, wiatr 250 stopni, 5 węzłów. Pas 2-5 zezwalam lądować.

SP-XYZ, Krakow Tower, wind 2-5-0 degrees, 5 knots. Runway 2-5 cleared to land.

P

Pilot powtarza zezwolenie na lądowanie.

Ląduję, pas 2-5, SP-XYZ.

Cleared to land, runway 2-5, SP-XYZ.

TWR

Po zakończonym dobiegu na pasie 2-5 kontroler podaje czas oraz wydaje instrukcje dotyczące opuszczenia pasa.

SYZ, Wieża, na ziemi o 2-4. Zwolnij pierwszą w lewo, droga kołowania Charlie.

SYZ, Tower, on the ground at 2-4. Vacate first to the left. Taxiway Charlie.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję.

Zwolnię w lewo, droga kołowania Charlie, SYZ.

Vacating to the left, taxiway Charlie, SYZ.

P

Po przekroczeniu lini oczekiwania przed pasem, pilot zgłasza jego opuszczenie.

Pas zwolniony, SYZ.

Runway vacated, SYZ.

TWR

Kontroler nakazuje przejście na częstotliwość Kraków Ground, 118.100.

SYZ, Wieża, przyjąłem. Przejdź na Kraków Ground, 118.100.

SYZ, Tower, roger. Contact Krakow Ground, 1-1-8 decimal 1-0-0.

P

Pilot potwierdza zmianę częstotliwości.

Przechodzę na Kraków Ground, 118.100, SYZ.

Contact Krakow Ground, 1-1-8 decimal 1-0-0, SYZ.

 

 

 


Samolot: Cessna 152, SP-XYZ

Trasa: Rzeszów Jasionka (EPRZ) – Kraków Balice (EPKK)

Plan lotu: EPRZ – WHISKEY – ZULU – DELTA – SIERRA – KILO – EPKK

Wysokość: 3000ft AMSL

 

 

Legenda:

P – Pilot

DEL – Kontroler organu Delivery

TWR – Kontroler na wieży

FIS – Informator FIS

ATIS – Komunikat nadawany przez automatyczną służbę informacji lotniskowej (ATIS)

APP – Kontroler zbliżania

GND – Kontroler organu „Ground”

 

 

Część 7. Na ziemi: Kołowanie na płytę lotniska

 

P

Pilot nastawia radio na częstotliwość Kraków Ground 118.100 i nawiązuje kontakt, prosząc o kołowanie do miejsca parkingowego.

Kraków Ground, SP-XYZ, pas zwolniony przez Charlie. Proszę o kołowanie w celu zaparkowania.

Krakow Ground, SP-XYZ, runway vacated via Charlie. Request taxi for parking.

GND

Kontroler organu „Ground” wydaje instrukcje kołowania.

SP-XYZ, Kraków Ground, kołuj do stanowiska 7 przez Charlie, Bravo 4, Golf, Alfa.

SP-XYZ, Krakow Ground, taxi to stand number 7 via Charlie, Bravo 4, Golf, Alfa.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję kołowania.

Kołuję do stanowiska 7 przez Charlie, Bravo 4, Golf, Alfa, SP-XYZ.

Taxi to stand number 7 via Charlie, Bravo 4, Golf, Alfa, SP-XYZ.

GND

Gdy pilot zbliża się do przydzielonego mu stanowiska, kontroler informuje go, że na stanowisku czeka marszałek, który pomoże odpowiednio ustawić samolot na parkingu.

SP-XYZ, Stanowisko 7, zgłoś z widocznością marszałka.

SP-XYZ, Stand number 7, report marshaller in sight.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję.

Stanowisko 7, zgłoszę z widocznością marszałka, SP-XYZ.

Stand number 7, call you marshaller in sight, SP-XYZ.

P

Pilot widzi marszałka i zgłasza to kontrolerowi.

Z widocznością marszałka, SP-XYZ.

Marshaller in sight, SP-XYZ.

GND

Kontroler „przekazuje” pilota marszałkowi.

SP-XYZ, przyjąłem. Kołuj według jego instrukcji.

SP-XYZ, roger. Taxi according to his instructions.

P

Pilot powtarza otrzymaną instrukcję.

Kołuję według jego instrukcji, SP-XYZ.

Taxi according to his instructions, SP-XYZ.

Na tym etapie dalsza łączność radiowa przeważnie nie jest już konieczna. Marszałek wydaje instrukcje kołowania w celu zaparkowania samolotu na stanowisku postojowym.

Niezbędna jest znajomość sygnałów stosowanych przez marszałków do kierowania ruchem
na płycie postojowej lotniska.

 

 


 

Marszałek (sygnalista, ang. marshaller) jest osobą na lotnisku, której zadaniem jest pomoc w ustawieniu statku powietrznego na stanowisku postojowym. Wydają oni sygnały wzrokowe (za pomocą rąk lub trzymanych w nich pałeczek) będące instrukcjami dotyczącymi manewrowania samolotów (oraz śmigłowców) na płycie postojowej lotniska. Każdy pilot powinien znać znaczenie poszczególnych gestów by sprawnie i bezkolizyjnie współpracować z marszałkiem.

 

Sygnał

Znaczenie

1

 

Postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami sygnalisty.

 

(Podniesiona prawa ręka nad głowę z pałeczką skierowaną do góry; poruszanie skierowaną w dół pałeczką trzymaną w lewej ręce w kierunku ciała).

 

 2

 

 

To stanowisko (tu).

 

(Podnoszenie rąk, w pełni wyprostowanych, nad głowę z pałeczkami skierowanymi do góry).

 

 3

 

Kierować się do następnego sygnalisty (lub we wskazanym kierunku).

 

(Obydwie ręce skierowane do góry, opuszczane i wyciągane przed siebie, pałeczkami wskazując kierunek do następnego koordynatora ruchu naziemnego lub strefy kołowania).

 4

 

Poruszaj się do przodu.

 

(Ramiona lekko rozwarte, dłonie zwrócone do tyłu, a następnie poruszanie ramionami do góry i do tyłu od wysokości barków).

 5

 

Skręć w lewo (z punktu widzenia pilota).

 

(Prawe ramię skierowane w dół, lewe ramię poruszane do góry i do tyłu. Szybkość ruchu ramienia wskazuje prędkość zakrętu).

 6

 

Skręć w prawo (z punktu widzenia pilota).

 

(Lewe ramię skierowane w dół, prawe ramię poruszane do góry i do tyłu. Szybkość ruchu ramienia wskazuje prędkość zakrętu).

 7

 

Zatrzymanie zwykłe.

 

(W pełni rozciągnięte ręce z pałeczkami pod kątem 90 stopni do tułowia i powolne podnoszenie ich nad głowę, aż do skrzyżowania pałeczek).

 

 8

 

Zatrzymanie awaryjne.

 

(Szybko wyprostowane ręce z pałeczkami nad głową, krzyżując pałeczki).

 

 9

 

Włącz hamulce.

 

(Podniesiona ręka z otwartą dłonią trochę powyżej wysokości barku. Utrzymując kontakt wzrokowy z załogą statku powietrznego, zacisnąć pięść. Nie ruszać aż do momentu otrzymania potwierdzenia (kciuk skierowany do góry) od załogi statku powietrznego).

 10

 

Zwolnij hamulce.

 

(Podniesiona ręka z zaciśniętą pięścią trochę powyżej wysokości barku. Utrzymując kontakt wzrokowy z załogą statku powietrznego, otworzyć dłoń. Nie ruszać aż do momentu otrzymania potwierdzenia (kciuk skierowany do góry) od załogi statku powietrznego).

11

 

Podstawki podłożone.

 

(W pełni wyprostowane ręce z pałeczkami nad głową, przesuwanie pałeczkami do siebie aż do ich zetknięcia. Zaczekać na potwierdzenie od załogi statku powietrznego).

 12

 

Podstawki usunięte.

 

(W pełni wyprostowane ręce z pałeczkami nad głową, odsuwanie pałeczek od siebie. Nie usuwać podstawek bez potwierdzenia od załogi statku powietrznego).

 

 13

 

Uruchomić silnik(i).

 

(Lewe ramię podniesione nad głową, z pałeczką lub z odpowiednią liczbą wyprostowanych palców, dla wskazania numeru silnika, który ma być uruchomiony oraz kołowy ruch prawej ręki na poziomie głowy).

 

 14

 

Wyłączyć silniki(i).

 

(Jedno z ramion podniesione do poziomu barku, dłoń na przeciw gardła, zwrócona w dół, a następnie poruszanie tym ramieniem na boki, przy czym pozostaje ono zgięte).

 

15

 

Zmniejsz prędkość.

 

(Ramiona opuszczone w dół, dłonie zwrócone do ziemi, a następnie kilkakrotne poruszanie nimi w górę i w dół).

 allright

 

Potwierdzenie/Wszystko w porządku.

 

(Prawe przedramię podniesione od łokcia, kciuk wyprostowany).

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 7 oraz art. 99 ust. 6 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) oraz § 23 i § 24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz. U Nr 168, poz. 1637) ustalam następujące terminy, miejsca, formę i zakres egzaminów teoretycznych w 2014 roku.

 1. Terminy, miejsce, forma i zakres egzaminów:

 1. 1. Sesje egzaminacyjne z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych:

Termin egzaminu Miejsce egzaminu Forma egzaminu Zakres egzaminu
13.01         godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
 3.02         godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
 3.03         godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
31.03        godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
 5.05         godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
 2.06         godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
30.06        godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
        - - - -
8.09          godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
6.10          godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
3.11          godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *
1.12          godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa test wyboru pełny *

Szczegółowy harmonogram przebiegu każdej sesji egzaminacyjnej opracowuje Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE) uwzględniając liczbę kandydatów i zakres egzaminów.

) Dalej jako „ULC”

*) 1. egzaminy teoretyczne na licencje:

FDL – licencja dyspozytora lotniczego

S-ATCL – licencja praktykanta kontrolera ruchu lotniczego wraz z uprawnieniami do niej wpisywanymi

2. egzaminy teoretyczne na uprawnienia:

uprawnienia instruktorskie wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji

uprawnienia do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej

inne uprawnienia wpisywane do licencji

**) 1. egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Centralnego Banku Pytań (CQB – 15) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

(EASA) (od 9/04/2012 wg ECQB 01) na licencje:

ATPL(A) – licencja pilota liniowego samolotowego

ATPL(H) – licencja pilota liniowego śmigłowcowego

CPL(A) – licencja pilota samolotowego zawodowego

CPL(H) – licencja pilota śmigłowcowego zawodowego

IR(A) – uprawnienie do lotów wg przyrządów (samoloty)

IR(H) – uprawnienie do lotów wg przyrządów (śmigłowce)

2. egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Krajowego Banku Pytań na licencje:

PL(G) – licencja pilota szybowcowego

PL(FB) – licencja pilota balonu wolnego

PPL(A) – licencja pilota turystycznego samolotowego

PPL(H) – licencja pilota turystycznego śmigłowcowego

  1. 2. Sesje egzaminacyjne z użyciem techniki komputerowej:

Termin egzaminu Miejsce egzaminu Forma egzaminu Zakres egzaminu
14-24.01   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania  **)
 4-14.02   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania  **)
 4-14.03   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
 1-11.04   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
 6-16.05   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
 3-13.06   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
 1-11.07   godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
        - - - -
9-19.09    godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
7-17.10    godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
4-14.11    godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
2-12.12    godz. 9-15 ULC ul. Flisa 2, Warszawa komputerowy system egzaminowania **)

 1. Zgodnie z pkt 9 obwieszczenia nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2012 r. (Dz. Urz. ULC Nr 11, poz. 106) nie organizuje się sesji w sierpniu 2014 r., co należy uwzględnić przy planowaniu procesu egzaminacyjnego.

 1. W celu usprawnienia organizacji sesji egzaminacyjnych przeprowadzanych przez LKE z wykorzystaniem komputerowego systemu wprowadzono informatyczny system planowania. Kandydat rezerwuje dogodny dla siebie dzień i godzinę egzaminu zgodnie z planem egzaminów, korzystając z systemu planowania znajdującego się pod adresem internetowym: https://app.ulc.gov.pl. Zalogowanie do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN-u i hasła dostarczonego przez LKE za pośrednictwem poczty elektronicznej - po uprzedniej analizie wniosku kandydata i spełnieniu przez niego wymogów formalnych dopuszczających do egzaminu teoretycznego.

 1. Dodatkowe sesje egzaminacyjne mogą być zorganizowane na wniosek ośrodka szkolenia lotniczego. Wniosek o zorganizowanie dodatkowej sesji egzaminacyjnej należy złożyć do przewodniczącego LKE na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

 1. Sesje egzaminacyjne na świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami. W przypadku świadectwa kwalifikacji pilota lotni i paralotni egzaminy mogą być koordynowane przez Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych (SILP) bądź przeprowadzane przez niezrzeszonych egzaminatorów - po uprzedniej weryfikacji wniosków o wydanie świadectwa kwalifikacji przez inspektora w ULC.

 1. Egzaminy potwierdzające poziom biegłości języka angielskiego dla personelu lotniczego wg wymogów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przeprowadzane będą w:

L.p

Nazwa Ośrodka

Adres

Telefon

1

Ośrodek Egzaminacyjny ULC

ul. Flisa 2 02-247 Warszawa

(0-22) 520-74-31

2

Ośrodek Egzaminacyjny EuroLOT S.A.

ul. 17 Stycznia 39 00-906 Warszawa

(0-22) 606-97-80

3

Ośrodek Egzaminacyjny EXIN

ul. Żwirki i Wigury 49 21-040 Świdnik

(0-81) 751-34-26

4

Ośrodek Egzaminacyjny OKL

Jasionka 915 36-001 Trzebownisko

(0-17) 771 33 00

Terminy egzaminów z języka angielskiego w poszczególnych ośrodkach należy ustalać indywidualnie pod wyżej wymienionymi numerami telefonów. Dane kontaktowe znajdują się także na stronie internetowej ULC (www.ulc.gov.pl).

8. Egzaminy potwierdzające poziom biegłości języka angielskiego wg wymogów ICAO dla praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego i kontrolerów ruchu lotniczego przeprowadzane będą w terminach ustalanych każdorazowo z danym ośrodkiem w:

L.p

Nazwa Ośrodka

Adres

Termin  sesji                  

Telefon

1

Ośrodek Egzaminacyjny ULC

ul. Flisa 2 02-247 Warszawa

I i III czwartek każdego miesiąca

(0-22) 520-74-31

2

Ośrodek Egzaminacyjny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

każdy wtorek i czwartek

(22) 574-56-38

3

Ośrodek Egzaminacyjny Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303/12,

08-521 Dęblin

każda środa i piątek

(81) 551-77-85

Źródło: www.ulc.gov.pl

 

Przeczytaj nim przystąpisz do badań:

 

Badania okresowe w poszczególnych klasach zdrowia wykonuje się:
- w klasie 1: do 39 roku życia co 12 miesięcy, 40 i więcej lat – co 6 miesięcy
- w klasie 2 i 3: do 29 roku życia co 5 lat, 30-49 lat – co 2 lata, 50 i więcej lat – co 12 miesięcy.

Dopuszczalne refrakcyjne wady wzroku w poszczególnych klasach zdrowia to:
+/- 3 dioptrii w klasie 1
+/- 5 dioptrii w klasie 2 i 3
Metoda korekcji wzroku nie ma wpływu na wynik badań lotniczo-lekarskich.

Samolot może pilotować oraz skoki spadochronowe może uprawiać osoba, która straciła kończyny. Musi jednak spełniać warunki postawione przez lekarza orzecznika (na przykład: odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne (proteza) lub dostosowanie urządzeń w kabinie do potrzeb osoby niepełnosprawnej).

Skrzywienie kręgosłupa w odcinku krzyżowo-lędźwiowym może utrudnić uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego w klasie 1, ale nie dyskwalifikuje automatycznie – indywidualna ocena lekarza orzecznika.

Skrzywiona przegroda nosowa lub problem z wyrównywaniem ciśnienia w uszach może mieć wpływ na wynik badań, bowiem nieprawidłowa barofunkcja wyklucza możliwość latania. Należy skorygować skrzywienie przegrody nosa operacyjnie.

Przed przystąpieniem do badań lotniczo-lekarskich muszą być wyleczone wszystkie zęby, bowiem zęby leczone kanałowo mogą mieć wpływ na uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego.

Choroba serca nie dyskwalifikuje kandydata na pilota, ale każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. O dopuszczeniu do latania decyduje upoważniony lekarz orzecznik lub sekcja lotniczo-lekarska ULC.

Uwaga!!! Po wypadku i pobycie w szpitalu obowiązkiem posiadacza licencji lotniczej jest poinformować o tym lekarza lotniczego, a po zakończeniu leczenia odbyć badania okolicznościowe (przepisy JAR-FCL3).

W przypadku jakiejkolwiek choroby, w tym m.in. astmy, przeprowadza się ocenę indywidualną stopnia zaawansowania choroby, stosowanego leczenia i stopnia obniżenia sprawności spowodowanego chorobą.

Uwaga!!!
Chory na cukrzycę przyjmujący insulinę nie może być dopuszczony do latania w żadnej klasie.

W przypadku badań kandydata na skoczka spadochronowego dyskwalifikują wady rozwojowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, poziome ułożenie kości krzyżowej w stosunku do piątego kręgu lędźwiowego (kąt Fergusona przekraczający 40 stopni +/- 5 stopni), wady rozwojowe kończyn dolnych i stawów biodrowych, zespoły chorobowe przebiegające z towarzyszącą ‘łamliwością’ kości.

Na badanie lotniczo-lekarskie można zabrać ze sobą: RTG klatki piersiowej, RTG odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Pozostałe badania przeprowadzają lekarze upoważnieni przez ULC.

Pilotować samolotu nie może osoba przyjmująca leki psychotropowe.

Każde schorzenie układu oddechowego przebiegające z niewydolnością oddechową dyskwalifikują kandydata na pilota. Miernikiem wydolności jest cienienie parcjalne tlenu w krwi tętniczej – nie może być ono niższe niż 60 mmHg przy prawidłowym lub obniżonym ciśnieniu parcjalnym dwutlenku węgla (badania gazometryczne).


Oprac. na podst. info z internetu

Zakładka ta ma za zadanie skupić w jednym miejscu wszelkie informacje, niezbędne dla pilota. Tu właśnie znajdziecie Państwo linki do lotnisk i lądowisk oraz frazeologię lotniczą, a także wszelkie adresy potrzebne pilotom.

UWAGA:
Od dnia 2020-08-12 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów ruchu lotniczego -  Dz.U. 2020, pozycja 1305, link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001305.

 

zaplanuj
Zaplanuj lot

 

 

lil2
Lotniska i lądowiska

 

frazeologia
Frazeologia lotnicza

 

slowniczek
Słowniczek pilota

 

 

Symulator lotu

 

phone2

Ważne telefony
i adres

 

zdrowie
Zdrowie pilota

 

 

aerokluby
Aerokluby

 

 

apps

Aplikacje mobilne dla pilotów 

 

 

 

 

 

                                                 
                                                      

                 

eurofpl-banner-JPEG

 

 

Artykuły:

 


Jak każda inna pasja tak i lotnictwo ma w księgozbiorach bogaty dorobek. Warto tu wspomnieć choćby takich pisarzy jak Janusz Meissner, Bohdan Arct, czy niezapomnianą lekturę Arkadego Fiedlera "Dywizjon 303", który przeszedł do klasyki literatury lotniczej. W tym dziale będziemy prezentować Państwu nowości oraz recenzje książek lotniczych, a także podręczniki przydatne w czasie szkolenia do licencji lotniczej.Tytuł i recenzja Autor
   

"Ciężar nieważkości - opowiadania pilota-kosmonauty"

Mirosław Hermaszewski
   

"Żądło Genowefy" i "L- jak Lucy"

Janusz Meissner
   

"Niebo w ogniu"

Bohdan Arct
   

"Krajobraz podniebny"

Tomasz Pacan
   

***

Podręczniki lotnicze - opis Autor
/Wydawnictwo
   

Album szkolenia lotniczego

Lech Szutowski
   
Poradnik Pilota Samolotowego Lech Szutowski
   

Podręcznik pilota samolotowego

Jerzy Domicz
Lech Szutowski
   

Meteorologia dla pilota samolotowego

Piotr Szewczak
   
Budowa i Pilotaż Samolotów Lekkich Lech Szutowski
   
Aviation Dictionary
słownik dla pilotów w j. ang.
wyd. Jeppesen
   
A&P Technician General Textbook wyd. Jeppesen


Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała sześciu wykonawców w przetargu na wykonanie

 

aerokros logo
Lotnicze Zakłady Produkcyjno-Naprawcze "Aero-Kros" sp. z o.o.
w Krośnie są spadkobiercą bogatych tradycji i doświadczeń w zakresie produkcji sprzętu lotniczego i technicznej obsługi statków powietrznych.

 

 

aeropakt logo

AirProfi przedstawiciel Aeroprakt Ltd w Polsce i w Niemczech.airPROFI
Firma zajmuje się sprzedażą własnych akcesoriów do samolotów ultralekkich i nie tylko. Reprezentuje także czeską firme ATEC v.o.s. produkującą samoloty ultralekkie. Posiada szerokie kontakty z litewskimi i czeskimi entuzjastami tej dziedziny lotnictwa. Prowadzi szkolenia.
 

 

L-Z Przedstawiciel czeskiego przemyslu lotniczego w Polsce
 
 
proamco logo
Jedna z największych w Polsce hurtowni zestawów, map i akcesoriów do nawigacji satelitarnej GPS: lądowej, morskiej i lotniczej oraz akcesoriów i części zamiennych do telefonów komórkowych.

 

Startomaster

Światowa marka elektronicznych , zintegrowanych, lotniczych przyrządów pokładowych wyposażonych w wysokiej rozdzielczości wyświetlacze LCD.

 

Szukaj:

 

KrajAeroklubKontakt
Australia The Gliding Federation of Australia Level 1/34 Somerton Road
Somerton
Victoria
Australia
3062
Telephone: 03 9303 7805
Fax: 03 9303 7960
Strona www
Australia Australian Soaring Strona www
Austria USFCW (Vienna)  
Belgia Overview (Hartmut Koelman)  
Brazylia Aeroclube de VĂ´o a Vela do Centro TĂŠcnico Aerospacial Aeroclube de Bauru
Alameda Doutor Octavio Pinheiro Brisolla, 19-100
Aeroporto
Bauru - SP
CEP 17012-101
Fones/fax:
(14) 3234.7900
(14) 3223.1800
(14) 3227.6919
Strona www
Brazylia Aeroclube Politecnico de Planadores Tel. (11) 4815-5840
aeroclubeweb@terra.com.br
Strona www
Canada Soaring Association of Canada SAC Office
Suite 107, 1025 Richmond Road,
Ottawa, Ontario
K2B 8G8
Work: (613) 829-0536
Fax: (613) 829-9497
Email: sacoffice@sac.ca
Strona www
Czechy VZTLAK - Information about czech flying redakce@vztlak.cz
Strona www
Dania Dansk Svćveflyver Union (in Danish) tel. 9714 9155
Strona www
Finlandia Räyskälä Gliding Center  
Finlandia Polyteknikkojen Ilmailukerho ry  
Francja Fédération Française de Vol à Voile Fédération Française de Vol à Voile
29, rue de Sèvres
75006 Paris
Tèl : 01.45.44.04.78
Fax : 01.45.44.70.93
Mail : info@ffvv.org
Strona www
Germany
(Niemcy)
Gliding Section of the German Aero Club (in German) DAeC-Bundesgeschäftsstelle
Hermann-Blenk-Straße 28
38108 Braunschweig
E-Mail: segelflug@daec.de
Strona www
Irlandia Dublin Gliding Club Dublin Gliding Club,
Punchestown,
Naas,
Co.Kildare,
Ireland
Trial Lesson/Voucher Inquiries +353 (87) 902 5023
Club House (weekends only) +353 (45) 897 681
Strona www
Irlandia Ulster Gliding Club Strona www
Holandia Gliding section of the Royal Netherlands Aero Club  
Norwegia Norwegian Soaring Federation  
Płd. Afryka Soaring Society of South Africa Fax: 012 807-0426 or
P.O. Box 1231, Silverton, 0127.
technical@sssa.org.za
Strona www
Szwecja Swedish soaring Federation Swedish Soaring's Ålleberg office:
P.O.Box 750
SE-521 22 Falköping
Phone +46-515-371 51
Fax: +46-515-371 58
Strona www
Szwajcaria Schweizer Segelflug Verband Strona www
Wielka Brytania British Gliding Association

British Gliding Association Limited
3rd Floor
Kimberley House
Vaughan Way
Leicester
LE1 4SE
Telephone: +44 (0) 116 253 1051
Fax: +44 (0) 116 251 5939
Email: office@gliding.co.uk
Strona www

USA Soaring Society of America The Soaring Society of America, Inc.
PO Box 2100
Hobbs, NM 88241-2100
Strona www
Coraz częściej w dzisiejszych czasach ludzie biznesu zamiast z samochodu, korzystają z połączeń lotniczych. Jest to nie tylko wygodny, ale przede wszystkim szybki środek transportu, pozwalajacy zaoszczędzić wiele czasu. Niezwykle modny jest też wynajem i dzierżawa samolotów, ale także taksówek powietrznych. Wielu podróżuje już własnymi samolotami turystycznymi lub ultralekkimi.

Nasz dział jest platformą stworzoną dla kontaktów partnerów biznesowych. Tu znajdziecie Państwo adresy, wymienicie się informacjami nt. lotnictwa. To tu także znajdziecie Państwo firmy zajmujące się branżą lotniczą i szeroko pojętym lotnictwem.


Samoloty Turystyczne / Ultralekkie


Air Taxi


Czartery / Wynajem samolotów


Sprzedaż samolotów


Leasing lotniczy


Giełda lotnicza


Ośrodki SzkolenioweSprzedaż ubezpieczeń lotniczych
Sklep / Księgarnia


Sprzedaż akcesoriów do latania, nauki pilotażu


Sprzedaż książek, podręczników