"Clean Sky" w rok po starcie

Mija rok odkąd Unia Europejska (UE) postanowiła podjąć duże wyzwanie, wspierając w niespotykanym dotąd stopniu partnerstwa sektora publicznego i prywatnego, które jednoczą w działaniu ważne podmioty sektora lotniczego i świata nauki. Chodzi tu o wspólną inicjatywę technologiczną „Clean Sky” („czyste niebo”), która jednoczy partnerów publicznych i prywatnych w celu opracowania środków transportu lotniczego cechujących się mniejszą szkodliwością dla środowiska oraz większa innowacyjność i konkurencyjność.
(fot. Janusz Grzywa)
Sektor lotniczy stoi przed poważnymi problemami. Jego wkład – wynoszący obecnie 3 proc. – w całkowitą emisję gazów cieplarnianych ulegnie prawdopodobnie zwiększeniu wraz z ciągle nasilającym się ruchem lotniczym. Transport lotniczy jest również jednym z głównym źródeł dokuczliwego hałasu. Jednocześnie europejski przemysł lotniczy musi stawić czoła konkurencji na poziomie globalnym, która bez przerwy się nasila.
Inicjatywa technologiczna „Clean Sky” English skupia 86 organizacji z 16 krajów, 54 przedsiębiorstwa, w tym 20 MŚP, 15 ośrodków badawczych i 17 uczelni.

{youtube}tX1WfZ_Wrq4{/youtube}
Flying is something we take for granted but all those business trips and holidays are contributing to global warming. This film looks at the new laws being put forward by the EU to cut the amount of CO2 produced by air travel and hears what scientists and those involved in the flying business have to say EUTUBE

Jest to owoc szczegółowego programu „Współpraca” wdrażającego 7. europejski program ramowy (7. PR) English w dziedzinie badań i rozwoju. Inicjatywa, której budżet wynosi 1,6 miliarda euro (w tym 800 milionów ze środków 7. PR), przyśpieszy rozwój innowacyjnych technologii prowadzących do stworzenia nowej generacji „ekologicznych samolotów”.
„Clean Sky” powstał na bazie sześciu obszarów technicznych English (zwanych „demonstratorami technologii zintegrowanej”), począwszy od silników aż po sam kształt samolotów. Specjalne narzędzie do oceny technologii Englishbędzie służyć analizie wyników badań, zarówno w fazie eksperymentalnej, jak i w fazie demonstracji w locie.
Inicjatywa „Clean Sky” ma na celu redukcję – do roku 2020 – emisji CO2 o 50 proc., tlenków azotu (NOx) o 80 proc. i zanieczyszczenia hałasem o 50 proc. poprzez wprowadzenie ekologicznego cyklu życia produktów na poziomie projektowania, produkcji, konserwacji i zniszczenia/recyklingu.
JW na podst. ec.europa.eu

Klika informacji na temat "CLEAN SKY"

Całkowity budżet JU „Clean Sky” to 1,6 mld EUR.
• Maksymalna wartość wkładu Wspólnoty do JU „Clean Sky” przeznaczonego na koszty bieżące i koszty badań wynosi 800 mln EUR.
• Członkowie JU „Clean Sky” wnoszą wkład równy wkładowi Wspólnoty, z wyłączeniem środków przydzielonych w drodze zaproszeń do składania wniosków w celu przeprowadzenia prac badawczych w ramach JU „Clean Sky”.
• JU „Clean Sky” finansuje wnioski wybrane na drodze otwartych konkursów (call for proposals / tenders). Proces oceny i wyboru zgodny ze standardami przyjętymi w 7FP - doskonałości i konkurencyjności; ewaluacja wniosków z udziałem niezależnych ekspertów.
• Podmioty publiczne lub prywatne z siedzib ą w państwie członkowskim lub kraju będącym członkiem stowarzyszonym z 7FP kwalifikują się do uzyskania
tego typu dofinansowania.

Grupa Przedstawicieli Państw Narodowych (I)
Ciało doradcze w JTI „Clean Sky”
1. Skład: Jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego i każdego innego kraju będącego członkiem stowarzyszonym z Programem Ramowym.
Przewodniczący GPPN ma prawo uczestnictwa w obradach Governing Board w charakterze obserwatora.
2. Rola i zadania: GPPN dokonuje przeglądu informacji i wydaje opinie w następujących sprawach:
•postęp w realizacji programu Wspólnego Przedsiębiorstwa „Czyste niebo”;
•przestrzeganie i osiąganie celów oraz aktualizacja celów strategicznych;
•powiązania z Programem Ramowym w ramach wspólnie prowadzonych badań;
•planowanie zaproszeń do składania wniosków i ofert oraz ich wyniki;
•zaangażowanie MŚP;

2. Rola i zadania (cd.):
GPPN dostarcza również informacje Wspólnemu Przedsiębiorstwu „Czyste niebo” (JU „Clean Sky”) odnośnie:
•nowych wniosków, przystąpienie nowych członków i zmiany stanu członków.
•aktualnego stanu działań i powiązania Wspólnego Przedsiębiorstwa z odnośnymi krajowymi programami badawczymi oraz okre ślanie potencjalnych
obszarów współpracy;
•szczegółowych środków zastosowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do imprez poświęconych upowszechnianiu informacji, specjalistycznych warsztatów technicznych i działań związanych z komunikacją.
GPPN może z własnej inicjatywy wydawać Zarządowi JU „Clean Sky” zalecenia w kwestiach o charakterze technicznym, zarządczym i finansowym, w szczególności gdy mają one wpływ na interesy krajowe. JU „Clean Sky” informuje GPPN o działaniach podjętych w następstwie tych zaleceń.
___

Co to jest ,,Czyste Niebo” JTI

Czyste niebo będzie jednym z największych europejskich projektów badawczych jaki kiedykolwiek był organizowany przez UE. Budżet na ten projekt będzie szacował się w granicach 1,6 miliarda euro. Budżet będzie równo podzielony między członków UE i zaplanowany na lata 2008-2013. Prywatne spółki zainteresowane będą przyspieszać technologiczny rozwój i będą prowadzić do  skrócenia czasu oczekiwania na nowe rozwiązania problemów ekonomicznych.

Program Czyste Niebo zachęca do udziału i zaangażowania w programie SME, co proponuje, daje nowe możliwości przepływu informacji i współpracy w Europejskiej gałęzi przemysłu lotniczego.

Czyste Niebo a ekonomia UE.

Transport lotniczy jest ważnym sektorem ekonomii UE. Nauki, badania pokazują, że zwiększa o DNB o 2,5% , daje miejsca pracy pośrednio i bezpośrednio ponad 3 milionom osób i wprowadza pozywany balans w handlu zagranicznym Europy.

Ponad to ma  olbrzymi, bezpośredni wpływ na ekonomiczny i socjalny sektor. Wpływ ten bazuje na przewidywanym wzroście w przeciągu kolejnych 20 lat. Wzrost ten powiększy DNB UE o 1,8% . Raport Sterna opublikowany w WB pokazuje ,,ekonomiczne koszty bezczynności wpływające na środowisko” mogą być zredukowane o około 20 %. Raport naświetla potrzebę wspierania rozwoju technologii o zmniejszonej emisji CO2.