miniaturkaNiezależni Eksperci Lotniczy przedstawili w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego propozycję prac nad krajową strategią lotniczą. Polsce brakuje jednolitej i jasno określonej strategii lotniczej, niezbędnej do dalszego rozwoju tego sektora. Jest to również utrudnienie w prowadzeniu wspólnych projektów i prac przy wsparciu Unii Europejskiej.

 

 

 

 

W wyniku przedstawienia w BBN przez Niezależnych Ekspertów Lotniczych  - członków Polskiego Klubu Lotniczego propozycji podjęcia pilnych prac przez instytucje państwowe nad aktami prawnymi, w kompetencjach których leży zarządzanie lotnictwem, na zaproszenie Dyrektora Biura Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN  w dn. 19. 01. 2016 r. odbyło się spotkanie, na którym uczestniczyli:

  1. płk dr Jarosław KRASZEWSKI, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi  Biuro Bezpieczeństwa  Narodowego,
  2. płk MARIUSZ  FRYC, Zastępca Szefa Zespołu Analiz Wojskowych Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
  3. gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński, Członek Polskiego Klubu Lotniczego,
  4. Grzegorz Brychczyński,  Członek Polskiego Klubu Lotniczego.

W trakcie spotkania pokreślono iż lotnictwo cywilne posiada ustawę Prawo Lotnicze i nawiązujące do niej stosowne akty wykonawcze.

Zupełnie odmiennie sprawa przedstawia się w obszarze lotnictwa państwowego (wojskowego i służb porządku publicznego). Z momentem wejścia Polski do struktur NATO nastąpił proces gruntownej reorientacji struktur dowodzenia Polskich Sił Zbrojnych w tym Sił Powietrznych. Podjęte prace nad  ustawą  o lotnictwie państwowym, która ostatecznie miała ujednolicić zasady funkcjonowania tego lotnictwa  nie zostały zakończone i dalej brak jest stosownych uregulowań formalno-prawnych w tym zakresie.

Niewątpliwą przesłanką do ustanowienia Władzy Lotniczej Lotnictwa Państwowego, są zobowiązania polskiej strony rządowej  związanej z Inicjatywą Ministrów

Obrony 26 państw członkowskich Unii Europejskiej zrzeszonych w Europejskiej Agencji Obrony (ang. European Defence Agency – EDA).

Inicjatywę tę wsparli Ministrowie Obrony Narodowej UE poprzez Deklarację Polityczną Ministrów Obrony Narodowej UE z listopada 2009 r. „Declare our political support for national airworthiness authorities to develop and implement the EMARs”.

 

zdjęcie

 

Podejmowane próby ujednolicenia przepisów regulujących funkcjonowanie lotnictwa państwowego kończyły się fiaskiem ze względu na rozbieżność interesów ULC, MON i MSW oraz różnic interpretacyjnych zapisów Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.  (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm). Czego dowodem jest protokół z audytu przeprowadzonego w ULC przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zarzucający nieuprawniony rejestr i nadzór ULC nad lotnictwem służb porządku publicznego MSW .

W systemie dowodzenia lotnictwem SZ RP brak jest organu władzy lotniczej umiejscowionego poza systemem dowodzenia, odpowiednika Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), co utrudnia prowadzenie niezależnego i skutecznego nadzoru nad zdatnością do lotu statków powietrznych lotnictwa wojskowego, szkoleniem i certyfikacją personelu, oraz nad bezpieczeństwem operacji lotniczych.

Część przewozów lotniczych o statusie HEAD jest realizowana statkami powietrznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW), które choć stanowi część lotnictwa państwowego, to jest całkowicie odrębne decyzyjnie od MON, przy czym MSW nie posiada własnych przepisów i wymagań bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz własnego organu nadzoru II stopnia. Korzysta wybiórczo z przepisów wojskowych oraz przepisów cywilnych, poddając się w wybranych obszarach nadzorowi ULC, co według opinii EASA jest nieuprawnione (Raport EASA) i stanowi w opinii ULC rozwiązanie tymczasowe.
Uczestnicy spotkania wyrazili przekonanie, iż należy podjąć pilne prace nad przestawionymi  projektami:

  1. Ustawy o lotnictwie państwowym,
  2. Projektem Piramida Lotnicza, przestawiona Prezydentowi RP w roku 2014 i nad którą BBN rozpoczął konsultacje .Projekt ten która uzyskał merytoryczne wsparcie Dowództwa Sił  Powietrznych i nie zostały zakończone  do tej pory wnioskami  i wytycznymi do jego realizacji,
  3. Projektem ustawy dotyczącej ustanowienia Władzy Lotniczej Lotnictwa Państwowego – Raport ze stycznia 2016,
  4. Opracowaniem procedur podejścia do lądowania RNAV-GNSS  na lądowiskach użytkowanych przez kancelarię  Prezydenta RP, oraz lotniskach wojskowych.

Wymienione wyżej projekty mogą  stanowić elementy Krajowej Strategii dla Lotnictwa,  której brak zauważyła  również Grupa Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,  a jej sprawozdawca Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ds. lotnictwa stwierdził,  że także  z perspektywy europejskiej widać, iż  Polska potrzebuje krajowej strategii lotniczej opracowanej przez Rząd, tak szybko jak to tylko możliwe. Co więcej, strategia ta musi być spójna z powstającą obecnie strategią europejską.