lądowiskoPodsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące dopłat na lądowiska. Dopłat na lotniska nie będzie.

 

 

 

 

 

Poprzedni list można przeczytać w artykule: "Polskie lądowiska nie otrzymają wsparcia z unii"

 

List wystosowany przez niezależnego eksperta lotniczego, członka Polskiego Klubu Lotniczego pana Grzegorza Brychczyńskiego można przeczytać w całości w artykule: Czy polskim lądowiskom grozi likwidacja? - See more at: http://www.samoloty.pl/https://www.samoloty.pl//https://www.samoloty.pl//156-archiwum-sp-844/16754-polskie-ladowiska-nie-otrzymaja-wsparcia-z-unii#sthash.tncfMtBo.dpuf

Polecamy pełen raport stanu Przemysłu Lotniczego w Polsce, który ukazał się na łamach portalu w częściach:

część I raportu: Spis organów Państwa, które deklarują wsparcie dla lotnictwa, polskie centralne urzędy państwowe nadzorujące i wspierające przemysł lotniczy oraz ocenę stanu istniejącego
część II raportu: Przegląd wybranych Polskich producentów sprzętu lotniczego
część III raportu: Przykłady braku wsparcia przez państwo polskie przemysłu lotniczego w praktyce
część IV raportu: Ograniczenia i bariery napotykane w drodze poprawy i rozwoju Polskiego Przemysłu Lotniczego
część V raportu: Rekomendacje statków powietrznych wykonanych przez Polski Przemysł Lotniczy
część VI raportu: Podsumowanie

 


"W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz w odpowiedzi na pismo z dnia 22 grudnia 2015 r., przekazane drogą elektroniczną, w sprawie bezpośredniego wsparcia do lotnisk i lądowisk przejmie informuję co następuje.

Co do zasady płatności bezpośrednie przyznawane są do kwalifikujących się hektarów, przez które, zgodnie z art. 31 rozporządzenia unijnego nr 1307/2013, należy rozumieć wszelkie użytki rolne gospodarstwa rolnego, wykorzystywane w przeważającym zakresie do prowadzenia działalności rolniczej. Obszary uznaje się za kwalifikujące się hektary jeśli są one zgodne z definicją kwalifikującego się hektara przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych.

Jeżeli użytki rolne gospodarstwa rolnego wykorzystywane są także do prowadzenia działalności pozarolniczej, obszar ten uznaje się za wykorzystywany głównie do prowadzenia działalności rolniczej, pod warunkiem, że jej prowadzenie nie jest znacząco utrudnione przez intensywność, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej.

Wydając rozporządzenie, w którym wskazano lotniska jako obszary, do których nie przyznaje się płatności bezpośrednich, Minister uznał, że prowadzenie działalności rolniczej na tych obszarach, ze względu na ich podstawową funkcję, jest znacząco utrudnione i nie są one wykorzystywane w przeważającym zakresie do prowadzenia działalności rolniczej.

Ponadto należy podkreślić, ze podstawowym celem płatności bezpośrednich, jako jednego z elementów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), jest wspieranie dochodów rolników. Cele szczegółowe WPR służą ochronie interesów producentów rolnych i konsumentów. Dlatego też płatności bezpośrednie nie powinny służyć regulowaniu innych zagadnień, w szczególności dotyczących obronności kraju.

W uwagi na powyższe podtrzymuję stanowisko przedstawione na piśmie nr PB-pb-mm-051-55/15(4049) z dnia 22 grudnia 2015."