Zdjecie lądowiskaO tym, że polskie lądowiska mogą zostać wyłączone z dopłat do upraw trawy informowaliśmy już wcześniej. Dla wielu z nich oznacza to poważne kłopoty finansowe. Tym razem prezentujemy odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa.

 

 

 

 

 


List wystosowany przez niezależnego eksperta lotniczego, członka Polskiego Klubu Lotniczego pana Grzegorza Brychczyńskiego można przeczytać w całości w artykule: Czy polskim lądowiskom grozi likwidacja?

Polecamy również zapoznanie się z raportem, przygotowany przez Grzegorza Brychczyńskiego:

Podsekretarz Rafał Romanowski w odpowiedzi napisał, że w rozumieniu prawa Unii Europejskiej lądowiska nie kwalifikują się do dopłat. Wynika to z faktu, że klasyfikacja unijna dotycząca podmiotów, którym należy się dofinansowanie uwzględnia działalność czysto rolniczą, tj. Hodowla, produkcja, dojenie, zbiory czy utrzymywanie zwierząt hodowlanych. Wykluczenie lądowisk wynika z tego, że przepisy te mają chronić fundusze przeznaczone na ten cel, przed niewłaściwym ich wydaniem. Poniżej cały list wystosowany w odpowiedzi na pismo Grzegorza Brychczyńskiego.

"W odpowiedzi na pismo z dnia 1 grudnia 2015r,. przekazane drogą elektroniczną, w sprawie wsparcia bezpośredniego do lotnisk i lądowisk uprzejmie informuję, co następuje:


Zgodnie z intencją ustawodawcy unijnego, zawartą m.in. W preambule rozporządzenia nr 1307/2013, podstawowym celem płatności bezpośrednich jest wspieranie dochodów rolników. Wsparcie jest zatem przeznaczone dla osób, które faktycznie prowadzą działalność rolniczą, a przepisy krajowe wykonujące prawo wspólnotowe w zakresie płatności bezpośrednich ograniczają się do zapewnienia realizacji tego celu i nie powinny służyć regulowaniu innych zagadnień.
Wykluczenie z płatności bezpośrednich osób fizycznych lub prawnych administrujących lotniskami wynika wprost z ww. Rozporządzenia unijnego. Wykluczenie niektórych podmiotów z systemu płatności bezpośrednich ma na celu lepsze ukierunkowanie wsparcia tak aby uniknąć jego przyznawania osobom fizycznym lub prawnym, których działalność rolnicza ma charakter marginalny (niebędących aktywnymi rolnikami).


Przez działalność rolniczą, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt c rozporządzenia UE nr 1307/213 należy rozumieć:

  • produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;
  • utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy.

Grunty uznaje się za nadające się do wypasu lub uprawy, jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu usuinięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności.


Zgodnie z art. 9 ust. 2 akapit pierwszy tego rozporządzenia i w powiązaniu z art. 4 tego rozporządzenia nie przyznaje się płatności podmiotom, które administrują portami lotniczymi, wodociągami, trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, czy świadczą usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, a jednocześnie łączna kwota płatności otrzymanych przez nie w poprzednim roku przekracza kwotę ustaloną przez państwo członkowskie – nie wyższą niż 5 000 EUR.

 

Jednocześnie, na mocy art. 32 ust. 3 rozporządzenia nr 1307/2013 obszary, które nie są w przeważającym zakresie wykonywane do prowadzenia działalności rolniczej co do zasady podlegają wykluczeniu z płatności bezpośrednich. Sprawdzenia warunków kwalifikowalności każdorazowo dokonuje organ prowadzący postępowanie o przyznanie płatności, w toku tego postępowania.

 

Ponadto na podstawie art. 32 ust. 3 lit. B  tego rozporządzenia państwa członkowskie zostały uprawnione do sporządzenia wykazów obszarów, które są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej i w związku z tym nie przyznaje się do nich płatności bezpośrednich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi za takie obszary uznał m.in. Lotniska, co miało na celu ograniczenie potencjalnego ryzyka niewłaściwego wydatkowania środków finansowych, tj. Niezgodne z ww. Zasadniczym celem wsparcia bezpośredniego.

 

Z uwagi na podstawową funkcję, jaką spełniają lotniska i lądowiska, prowadzenie na nich działalności rolniczej należy uznać za utrudnione. W praktyce jedną czynnością podejmowaną na trawiastych lotniskach jest bowiem koszenie. I choć samo koszenie można uznać za zabieg agrotechniczny, to jednocześnie trudno uznać takie grunty za nadające się do wypasu lub pracy, a więc za grunty, na których prowadzona jest działalność rolnicza w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej."

 

 

W odpowiedzi na pismo członek Polskiego Klubu Lotniczego Grzegorz Brychczyński odpisał:

"W nawiązaniu do przedstawionych, cytowanych regulacji prawnych w sensie generalnym nie sposób się z nimi nie zgodzić. Nie mniej jednak pozwalam sobie zauważyć, że na lotniskach i lądowiskach w trosce o wysoką jakość trawy i tym samym utrzymanie swoistej twardości nawierzchni charakteryzującej się wysokim zagęszczeniem i ukorzenieniem trawy przeznaczonej do startów i lądowań, zarządzający tymi nieruchomościami właśnie przeprowadzają przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności.

Również , na tych płaszczyznach lotniskowych i lądowiskowych prowadzi się wypas kóz i owiec, które poza samym wypasem nie dopuszczają do wysokiego wzrostu trawy. Oczywistym jest również że zarządcy, posiadający wysoką świadomość ekologiczną i dyscyplinę organizacyjną, prowadzą regularne koszenia trawy która jest przeznaczana na paszę. [...]

Pozwalam sobie stwierdzić, że właśnie w przytoczonej regulacji prawnej jest przestrzeń do
podjęcia wspólnych ze środowiskiem lotniczym rozmów w sprawie ewentualnego porozumienia się w sprawie interpretacji przepisów , łącznie z podjęciem próby ich notyfikacji w strukturach UE. "

 

Ponad to Podsekretarz został zaproszony do wspólnych rozmów na temat przyszłości lądowisk. Na bieżąco będziemy informować o sytuacji.