Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 7 oraz art. 99 ust. 6 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) oraz § 23 i § 24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz. U Nr 168, poz. 1637) ustalam następujące terminy, miejsca, formę i zakres egzaminów teoretycznych w 2014 roku.

 

1. Terminy, miejsce, forma i zakres egzaminów:
Tab. 1.1 Sesje egzaminacyjne z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych:LP. TERMIN SESJI GODZINY EGZAMINÓW MIEJSCE FORMA EGZAMINU ZAKRES EGZAMINÓW
1. 12.01. 9 – 15

Urząd Lotnictwa Cywilnego1)
ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru *)
2. 9.02. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
3. 9.03. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
4. 13.04. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
5. 11.05. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
6. 8.06. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
7. 6.07. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
8.
9. 7.09. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
10. 5.10. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
11. 2.11. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
12. 30.11. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)

 

Szczegółowy harmonogram przebiegu każdej sesji egzaminacyjnej opracowuje Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE), uwzględniając liczbę kandydatów i zakres egzaminów.

Tab. 1.2 Sesje egzaminacyjne z użyciem techniki komputerowej:

 

LP. TERMIN SESJI GODZINY EGZAMINÓW MIEJSCE FORMA EGZAMINU ZAKRES EGZAMINÓW
1. 13 – 23.01. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
2. 10 – 20.02. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
3. 10 – 20.03. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)

 

 


1) Dalej jako „ULC”

*)

      1. Egzaminy teoretyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji:

      - FDL – licencja dyspozytora lotniczego
      - S-ATCL – licencja praktykanta kontrolera ruchu lotniczego
      - MML – licencja mechanika lotniczego obsługi technicznej
      - FISC – świadectwo kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej
      - AFISC – świadectwo kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej
      2. Egzaminy teoretyczne na uprawnienia:
      - uprawnienia instruktorskie wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji   
      - uprawnienia do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej
      - inne uprawnienia wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji

**)

      1. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Europejskiego Centralnego Banku Pytań (ECQB 01) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa                                         Lotniczego (EASA) na licencje i uprawnienia:

      - ATPL(A)/(H) – licencja pilota liniowego samolotowego/śmigłowcowego
      - CPL(A)/(H)/(AS) – licencja pilota zawodowego samolotowego/śmigłowcowego/sterowcowego
      - MPL – licencja pilota samolotowego w załodze wieloosobowej
      - IR(A)/(H)/(AS) – uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów (samoloty)/(śmigłowce)/(sterowce)
     2. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Krajowego Banku Pytań na licencje:
     - SPL – licencja pilota szybowcowego
     - BPL – licencja pilota balowego
     - PPL(A)/(H)/(AS) – licencja pilota turystycznego samolotowego/śmigłowcowego/sterowcowego
     - LAPL (A)/(H)/(S)/(B) – licencja pilota rekreacyjnego samolotowego/śmigłowcowego/szybowcowego/balonowego
   

3. Egzaminy teoretyczne na mechanika lotniczego obsługi technicznej Part 66

 

4. 14 – 24.04. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
5. 12 – 22.05. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
6. 9 – 19.06. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
7. 7 – 17.07. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
8.
9. 8 – 18.09. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
10. 6 – 16.10. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
11. 3 – 13.11. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
12. 1 – 11.12 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)

2. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej ULC w zakładce egzaminy teoretyczne – nie organizuje się sesji w sierpniu 2015 r., co należy uwzględnić przy planowaniu procesu egzaminacyjnego.

3. Wniosek o egzamin teoretyczny należy złożyć minimum 14 dni przed sesją egzaminacyjną, do której kandydat chciałby przystąpić. W przypadku niekompletnego wniosku o egzamin teoretyczny, kandydat nie może być do niego dopuszczony aż do momentu uzupełnienia brakującej dokumentacji.
Otrzymanie przez kandydata PIN-u w formie elektronicznej oraz hasła do zalogowania się w systemie rezerwacyjnym jest jednoznaczne z dopuszczeniem do egzaminu.

4. W celu usprawnienia organizacji sesji egzaminacyjnych przeprowadzanych przez LKE z wykorzystaniem komputerowego systemu, wprowadzono informatyczny system planowania.
Kandydat rezerwuje dogodny dla siebie dzień i godzinę egzaminu zgodnie z planem egzaminów, korzystając z systemu planowania znajdującego się pod adresem internetowym: https://app.ulc.gov.pl. Zalogowanie do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN-u i hasła dostarczonego przez LKE za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Dodatkowe sesje egzaminacyjne mogą być zorganizowane na wniosek ośrodka szkolenia lotniczego. Wniosek o zorganizowanie dodatkowej sesji egzaminacyjnej należy złożyć do przewodniczącego LKE na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

 

6. Sesje egzaminacyjne na świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami. W przypadku świadectwa kwalifikacji pilota lotni i paralotni egzaminy mogą być koordynowane przez Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych (SILiP) bądź przeprowadzane przez niezrzeszonych egzaminatorów.

7. Egzaminy potwierdzające poziom biegłości języka angielskiego dla pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego według wymogów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przeprowadzane będą w:

LP. Nazwa ośrodka Adres Telefon Terminy sesji
1. Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne ULC

ul. Flisa 2
02-247 Warszawa

(0-22) 520 74 31

każdy poniedziałek
i piątek

2. Ośrodek Egzaminacyjny EUROLOT

ul. 17 Stycznia 39
00-906 Warszawa

(0-22) 606 97 80 każdy czwartek
3. Ośrodek Egzaminacyjny Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (WSOSP)

ul. Dywizjonu 303/12
08-521 Dęblin

(0-81) 551 77 85

każdy poniedziałek, środa
i piątek

4. Ośrodek Egzaminacyjny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP)

ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

(0-22) 574 56 38 każdy wtorek
5. Ośrodek Egzaminacyjny w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej

Jasionka 915
36-001 Trzebownisko

(017) 77 13 320 w zależności od zapotrzebowania

 

Terminy egzaminów z języka angielskiego w poszczególnych ośrodkach należy ustalać indywidualnie pod wyżej wymienionymi numerami telefonów. Dane kontaktowe znajdują się także na stronie internetowej ULC (www.ulc.gov.pl).

 

Źródło: www.ulc.gov.pl