Zdjęcie dnia

  • Jacek Grześkowiak

    Jacek Grześkowiak

Newsletter

Cotygodniowa porcja informacji lotniczych

JOOMEXT_TERMS

HOBBY

Pogoda

 


Dołącz do nas !

FB TW google-plus-ikona-2012 YT 

 


Article IndexRozporządzenie Wojewody daje organom gmin podstawę do realizacji polityki przestrzennej uwzględniającej przekroczenie standardów jakości środowiska, a właścicielom nieruchomości podstawę do żądania odszkodowań z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i poniesionych szkód od tego, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń. Z roszczeniami można wystąpić w terminie 2 lat od wejścia w życie rozporządzenia. Roszczenie przysługuje także osobie której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości. Termin ten (wynikający bezpośrednio z ustawy Prawo ochrony środowiska) upłynął 31.12.2005 r. W związku z koniecznością dostosowania lotnictwa do standardów "natowskich", unowocześnieniu wymagała także flota powietrzna, stąd decyzja o zakupie nowych samolotów wielozadaniowych F-16, których część w postaci 3 Eskadry Lotnictwa Taktycznego, stacjonować będzie w 31 Bazie Lotniczej, zlokalizowanej na lotnisku wojskowym Poznań - Krzesiny.
Samoloty F-16 są technologicznie bardziej zaawansowanymi statkami powietrznymi niż dotychczas użytkowane przez siły powietrzne Mig -21. W związku z tym wymagają zaawansowanych procedur lotniczych, zupełnie odmiennych od istniejących. Zmieniło się także oddziaływanie lotniska na środowisko i tereny bezpośrednio z nim sąsiadujące.
Wobec powyższego, zobowiązano Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu do wykonania analizy porealizacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wprowadzenia na lotnisko samolotów F-16. Obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej został nałożony w decyzji o pozwoleniu na budowę dla strefy rozśrodkowania (31.12.2004 r.) i powtórzony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla stanowiska prób silników (23.02.2006 r.) oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla płaszczyzny postoju samolotów z montażem hangarów metalowych i przygotowaniem zaplecza warsztatowo - socjalnego (25.06.2007 r.). Mając na względzie wagę problemu i potrzebę pilnego wyjaśnienia nasuwających się wątpliwości dotyczących operacji i procedur lotniczych, w odniesieniu do zbliżającego się terminu przedstawienia przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu analizy porealizacyjnej, Wydział Środowiska i Rolnictwa zorganizował w dniu 23 stycznia 2007 r. spotkanie, które z udziałem kompetentnych przedstawicieli ze strony Wojska, w tym specjalistów z dziedziny akustyki. Przedmiotem spotkania była w szczególności ocena stopnia zaawansowania prac nad analizą porealizacyjną i ustalenie kierunków dalszych prac nad ewentualną zmianą rozporządzenia i ograniczeniem hałasu lotniczego. Na spotkaniu ustalono konieczność wykonania pomiarów poziomu hałasu w celu ustalenia parametrów akustycznych eksploatowanych samolotów oraz ustalono, iż terminem wprowadzenia samolotów F-16 jest dzień pierwszych lotów, tj. 15 stycznia 2007 r. Przedmiotowa analiza powinna zatem być złożona najpóźniej 16 lipca 2007 r.
Przed upływem terminu wykonania i przedłożenia analizy porealizacyjnej, Wojewoda Wielkopolski, mając na uwadze ważny interes społeczny, pismem z dnia 26 czerwca 2007 r. poprosił szefa Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, Pana płk. mgra inż. Jacka Adamka o informację na temat etapu realizacji przedmiotowego opracowania. W odpowiedzi na pismo, płk. mgr inż. Jacek Adamek poprosił o Wojewodę o przesunięcie terminu przedłożenia analizy porealizacyjnej, na co Wojewoda nie wyraził zgody (pismo z dnia 18 lipca 2007 r.). Wobec nieprzedłożenia wymaganego opracowania, wszczęto przeciwko Wojskowemu Zarządowi Infrastruktury postępowanie egzekucyjne i wystawiono w dniu 22 sierpnia 2007 r. tytuł wykonawczy. W ramach tego postępowania, postanowieniem nr SR.VII.4-6615-01/07 z 22 sierpnia 2007 r. nałożono na Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu karę grzywny w celu przymuszenia do realizacji obowiązku wykonania i przedłożenia analizy porealizacyjnej. Zobowiązany złożył zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary grzywny i jednocześnie wniósł zarzut w sprawie postępowania egzekucyjnego. Zażalenie zostało przekazane do rozpatrzenia organowi II instancji, natomiast postanowieniem z dnia 4 października 2007 r. znak: SR.VII-4.6615-01-08/07 organ egzekucyjny nie uznał zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania i go nie umorzył (postanowienie z dnia 4.10.2007 r.). Na postanowienie o nieuznaniu zarzutu w sprawie postepowania egzekucyjnego zobowiązany złożył zażalenie, które zostało przesłane do rozpatrzenia przez organ II instancji (pismo przekazujące z dnia 23.10.2007 r).
W ramach przyspieszenia prac nad przedmiotową analizą, Wydział Środowiska i Rolnictwa zgodził się, na spotkaniu w dniu 23 stycznia 2007 r., na udzielania merytorycznej i formalnej pomocy wyłonionemu Wykonawcy. W ramach tej pomocy, na wniosek Wykonawcy, brał udział w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę, w dniach 23.08, 11.09 oraz 25.10 2007 r. W dniu 15 listopada 2007 r. Wojskowy Zarząd Infrastruktury przedłożył analizę porealizacyjną dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny. Po pozytywnej weryfikacji przedłożonego materiału, podjęta zostanie decyzja o zmianie granic obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Poznaniu. Nastąpi to w drodze rozporządzenia.

Lotnisko ŁASK
Po przeprowadzeniu przeglądu ekologicznego terenu lotniska resort obrony narodowej będzie mógł ustalić orientacyjną liczbę właścicieli nieruchomości, mających podstawy do roszczeń. Będzie także możliwe oszacowanie ewentualnych kosztów. Teren wokół lotniska w Łasku charakteryzuje się jednak znacznie mniejszym zurbanizowaniem niż w Krzesinach, stąd wielkość roszczeń powinna być znacząco niższa.

11. Odniesienie do najczęściej podnoszonych krytycznych uwag pod adresem F-16

(z materiału Pełnomocnika Ministra ON ds. Wdrażania na Wyposażenie SZ RP Samolotu Wielozadaniowego płk. Andrzeja Wąsiewicza)

Usterkowość polskich F-16.
Samoloty F-16 składają się z ok. 200 000. Intensywność występowania usterek, zgodnie z teorią niezawodności jest wysoka w początkowym okresie eksploatacji, (a więc w takim, w którym znajdują się właśnie polskie F-16), a następnie spada do poziomu minimalnego (obrazuje to tzw. wykres wannowy - podstawowy wykres teorii niezawodności).
Polska zakupiła samoloty F-16, których wyposażenie awioniczne zostało zaprojektowane ściśle według wymagań Sił Powietrznych (określane jako blok 52+ lub blok 52 Advanced). Wprowadzając do użytku jako pierwszy użytkownik nową wersję samolotu, polskie Siły Powietrzne napotykają problemy typowe dla eksploatacji wdrożeniowej. Problemy z tym związane były znane specjalistom i zostały uwzględnione w zapisach umowy na zakup F-16. Na podstawie projektowych i eksploatacyjnych współczynników niezawodności zakontraktowano w ramach środków finansowych umowy odpowiednie ilości części zamiennych, które zabezpieczą eksploatację samolotów w okresie 3 lat.
Należy równocześnie zwrócić uwagę, że faktyczne przyjęcie samolotów F-16 przez stronę polską następuje po ich dostarczeniu do bazy lotniczej na terytorium Polski i przeprowadzeniu bardzo szczegółowej procedury sprawdzenia stanu technicznego przez odpowiednio przeszkolony polski personel. Technologia tych czynności zawiera ok. 80 stron procedur technicznych, pozwalających wykryć wszystkie możliwe usterki i niesprawności. Pełne przeprowadzenie tej procedury oraz usunięcie wszystkich wykrytych usterek i niesprawności jest warunkiem dopuszczenia samolotów do eksploatacji w Polsce. Należy podkreślić, że czym więcej usterek wykryją ekipy techniczne w trakcie przyjmowania samolotów, tym lepsza ocena ich pracy i dłuższy okres bezawaryjnej eksploatacji w późniejszym okresie.
Każdy z 31 dostarczonych samolotów spędził średnio podczas przebazowania w powietrzu 12 godz. 10 min (łącznie ponad 328 godz. nalotu), z czego na jednym samolocie wystąpiła poważniejsza niesprawność związana z systemem tankowania w powietrzu. Wystąpiło także kilka mniejszych niesprawności, w tym komunikatów systemów pokładowych wymagających sprawdzenia oprogramowania na ziemi. Dla porównania, na podstawie danych niezawodnościowych z eksploatacji Mig -29 wynika, że jedna niesprawność na tym samolocie przypada na 4-5 godz. lotu. Należy jednocześnie pamiętać, że wskaźniki niezawodnościowe będą najbardziej obiektywne jeżeli będą analizowane w reprezentatywnym okresie czasu a nie po kilkumiesięcznej eksploatacji stanowiącej ok. 2% przewidywanego czasu eksploatacji w Siłach Powietrznych. Błędem też jest wyrabianie opinii o samolotach na podstawie wyników przeglądów technicznych realizowanych podczas procedur akceptacyjnych - przy przyjmowaniu samolotów dostarczonych do kraju.

Części zamienne
W 2003 r. polsko-amerykański zespół specjalistów przez miesiąc pracował nad sporządzeniem optymalnego pakietu części zamiennych, zabezpieczającego eksploatację samolotów F-16 co najmniej w okresie pierwszych trzech lat. Pakiet ten opracowano na podstawie współczynników niezawodności i norm zużycia uwzględniających doświadczenia Sił Powietrznych USA i innych użytkowników samolotów F-16. Uwzględniono także znaczną rezerwę części zamienne w stosunku do ilości wynikającej z teoretycznych obliczeń. Wstępnie na zakup części zamiennych zarezerwowano w umowie środki w wysokości 123 mln USD. Dotychczas zamówiono części zamienne za 80 mln USD, z czego części za ok. 44 mln zostały już dostarczone do Polski. Planuje się, że ostatnia część zamienna z tego pakietu zostanie zużyta 3 lata po dostawie ostatniego samolotu, to jest pod koniec 2011 r. Tak więc kwota 80 mln USD rozkłada się na 6 lat eksploatacji samolotów w Polsce co daje prognozowany koszt części zamiennych ok. 13 mln USD rocznie. Jeżeli podane kwoty odnieść do 48 samolotów, realny udział części zamiennych w kosztach eksploatacji wynosi ok. 0,28 mln USD rocznie na samolot. Jest to jedna z przyczyn relatywnie niskich kosztów eksploatacji F-16 ( niższych niż Mig-29 i Su-22). Z przebiegu dotychczasowej eksploatacji F-16 w SP wynika, że zarezerwowane w umowie na pierwsze trzy lata użytkowania środki finansowe nie zostaną wykorzystane w pełni i będą mogły być przeniesione na zabezpieczenie eksploatacji F-16 w latach następnych.
Podatek VAT od kosztów umowy
Umowy realizowane w ramach kredytu FMF (Foreign Military Financing) nie uwzględniają podatków - zasada ta dotyczy wszystkich państw nabywających sprzęt wojskowy i usługi od Rządu USA. Sprawa podatków jest regulowana wewnętrznymi przepisami kraju nabywcy sprzętu. Podatki nie są więc ujęte w kosztach zakupu systemu uzbrojenia F-16 zapisanych w polsko-amerykańskiej umowie międzyrządowej. Należy także pamiętać, że kontrakt został podpisany w 2003 r. przed wstąpieniem Polski do UE - w istniejącej wówczas sytuacji prawnej. Z chwilą uzyskania przez Polskę członkostwa UE w 2004 r., zaszła potrzeba nowelizacji ustawy samolotowej z 2001 r. i uwzględnienia unijnych uregulowań prawnych. Zostało to dokonane przed rozpoczęciem dostaw sprzętu do Polski. Dało to podstawę prawną do opłacenia obowiązujących podatków i innych należności, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Obecnie świadczenia podatkowe regulowane są z rezerwy celowej z budżetu państwa. W bieżącym roku zarezerwowano na ten cel 930 mln zł, z czego zapłacono już 607 mln zł.Podkreślić należy także, że operacja regulowania podatku VAT od dostaw w praktyce sprowadza się do "operacji księgowej" - z budżetu państwa wydzielane są środki finansowe, które z chwilą dostawy sprzętu są zwracane do budżetu państwa. W przeszłości MON próbowało uniknąć tej "zerowej" operacji ale obowiązujące prawo na to nie zezwoliło.
Serwis
Serwis, rozumiany jako obsługa sprzętu, został zabezpieczony w kontrakcie kompleksowo. Zagwarantowano przeszkolenie personelu obsługowego (174 osoby), wśród którego są instruktorzy, którzy kontynuują przeszkolenie pozostałego personelu w Polsce. Zagwarantowano części zamienne, materiały jednorazowego użytku i wyposażenie obsługowe do wykonywania obsług w bazie lotniczej na dwóch poziomach (operacyjnym i średnim). Zbudowano nowoczesną infrastrukturę obsługową bazy lotniczej w Krzesinach (w Łasku prace te są na ukończeniu). Zabezpieczono gwarancję na podzespoły samolotu od 180 dni do 10 lat w zależności od typu. Zabezpieczono również, w ramach umowy, 3-letni serwis (usługę "Napraw i Odeślij"), dla wymagających naprawy urządzeń dla każdego systemu samolotu. Usługa ta wraz z gwarancją jest najbardziej korzystną formą zabezpieczenia świadczeń naprawczych dla nabywcy sprzętu. Zapewniono też kilkuletnie bezpośrednie wsparcie techniczne przedstawicieli zakładów producenta. Jednocześnie prowadzone są starania mające na celu uzyskanie możliwości obsługowych na poziomie zakładu produkcyjnego (tzw. poziom "D") - trwają rozmowy Ministerstwa Gospodarki (przy współudziale MON) z producentem samolotu i WZL-2 w Bydgoszczy w sprawie uruchomienia remontów i napraw niektórych zespołów samolotów F-16.


Źródło
Tekst - A. Weber/DPI MON
Foto - samoloty.pl