PROCEDURY OPERACYJNE

lub

doc Pobierz 57.50 KB

1

Kto w Polsce jest odpowiedzialny za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów?

2

Jaki organ w kraju prowadzi badania wypadków i incydentów lotniczych?

3

Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym jest

4

Czy użytkownik może przystąpić do badania wypadku lotniczego?

5

Czy użytkownik może przystąpić do badania incydentu lotniczego?

6

Kto powiadamia prokuraturę o wypadku lotniczym?

7

Kto w kraju wydaje decyzje dotyczące wniosków wynikających z nieprzestrzegania przepisów lotniczych?

8

Kto w kraju wydaje decyzje dotyczące wniosków i powypadkowych zaleceń profilaktycznych?

9

Czy zderzenie statku powietrznego w locie z ptakiem jest incydentem lotniczym?

10

Użytkownik statku powietrznego, organ ruchu lotniczego, zarządzający lotniskiem są zobowiązani powiadomić PKBWL o zdarzeniu lotniczym w nieprzekraczalnym czasie

11

Incydentem lotniczym jest zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego inne niż wypadek lotniczy, które

12

Poważnym incydentem lotniczym jest incydent, którego okoliczności wskazują, że

13

Który z wymienionych Aneksów Konwencji chicagowskiej dotyczy badania wypadków i incydentów lotniczych?

14

Po zderzeniu z ptakiem dowódca statku powietrznego składa meldunek

15

Bezpośrednio przed wejściem do kabiny statku powietrznego pilot sprawdza

16

W przypadku konieczności opuszczenia statku powietrznego w powietrzu (np. z przyczyn technicznych), wyposażonego w radiostację pokładową pilot jest zobowiązany

17

Bezpośrednio po zajęciu miejsca w kabinie pilot statku powietrznego sprawdza,

18

Statek powietrzny służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego jest oznakowany

19

Badanie wypadków i incydentów lotniczych ma na celu

20

Członek załogi statku powietrznego nie może spożywać alkoholu w okresie minimum

21

Raport o zdarzeniu w locie jest ważny, jeśli

22

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przedstawia wyniki badania wypadku lotniczego

23

W celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego

24

Po naruszeniu przepisów lotniczych w celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego, dowódca statku powietrznego jest zobowiązany powiadomić o tym właściwy organ państwa, którego przepisy zostały naruszone i, jeżeli przepisy tego wymagają, złożyć organowi, który otrzymał zawiadomienie

25

Obowiązek bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego nałożony jest na użytkownika statku powietrznego w

26

Osoba naruszająca obowiązki w zakresie bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego podlega karze

27

Za bezpieczeństwo lotu od startu do lądowania odpowiada

28

O wyborze miejsca do lądowania awaryjnego w terenie decyduje

29

O przerwaniu zadania w powietrzu decyduje

30

Czy funkcjonariusz policji może zażądać od pilota/załogi poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi po zaistnieniu wypadku lotniczego?

31

Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego organizowana jest

32

Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego organizowana jest

33

Pojęcia: ALERFA, DETRESFA, INTERFA odnoszą się do

34

Za kompletność i dostępność całego pokładowego wyposażenia awaryjnego odpowiada

35

Do zestawu pierwszej pomocy powinien być dołączony

36

Przepisy dotyczące sygnałów, stosowanych w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych znajdują się w

 

Źródło: ulc.pl