Ostatnia aktualizacja: 2020-07-14

Treści zaktualizowane zaznaczono niebieskim kolorem tekstu.

 

UWAGA: Instrukcja wypełniania planu lotu jest zawarta w ICAO Doc 4444 w Dodatku 2. Dokument ten w polskiej wersji językowej (wydanie z dnia 13.04.2017) stanowi Wytyczne nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i można go pobrać ze strony internetowej Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod adresem:

http://edziennik.ulc.gov.pl/#/legalact/2017/475/

 

Formularz planu lotu wypełniają odpowiednio:

 

—     dowódca statku powietrznego lub upoważniony przez niego członek załogi albo upoważniony przedstawiciel użytkownika statku powietrznego;

 

—     wyznaczeni pracownicy służby ruchu lotniczego, przyjmujący złożony plan lotu;

 

—     wyznaczeni pracownicy służby ruchu lotniczego, którzy otrzymali plan lotu do nadania do ustalonych adresatów.

 

Formularz planu lotu należy wypełniać w dwóch egzemplarzach, z czego:

 

—     jeden egzemplarz (oryginał) zatrzymuje u siebie dowódca statku powietrznego;

 

—     jeden egzemplarz (kopię) po napisaniu depeszy planu lotu przez pracownika służby ruchu lotniczego pozostawia się na przechowanie.

  • Ściśle przestrzegać ustalonych wzorów i sposobów oznaczania danych.
  • Rozpocząć wpisywanie danych od pierwszej klatki. Zbędne klatki pozostawiać nie wypełnione.
  • Wpisywać wszystkie czasy zegarowe w postaci 4 cyfr według UTC.
  • Wpisywać wszystkie przewidywane czasy przelotu w postaci 4 cyfr (godziny i minuty).
  • Zaciemnione rubryki poprzedzające punkt 3 — powinny być wypełnione przez służby ruchu lotniczego i łączności (ATS i COM), jeżeli odpowiedzialność za sporządzanie depesz o planie lotu nie została przekazana innemu organowi.

 PUNKT 7: ZNAK ROZPOZNAWCZY STATKU POWIETRZNEGO (NIE WIĘCEJ NIŻ 7 ZNAKÓW PISARSKICH)

WPISAĆ jedno z następujących oznaczeń rozpoznawczych statku powietrznego, składające się z nie więcej niż 7 znaków pisarskich:

 

 

a)     znak rejestracyjny statku powietrznego
(np. EIAKO, 4XBCD, N2567GA), gdy:

 

1)     w radiotelefonii znak wywoławczy, który ma stosować statek powietrzny, będzie się składać tylko z tego znaku (np. OOTEK) lub będzie poprzedzony zaakceptowanym przez ICAO telefonicznym oznacznikiem użytkownika (np. SABENA OOTEK);

 

2)       statek powietrzny nie jest wyposażony w radiostację;

LUB

b)    zaakceptowany przez ICAO oznacznik użytkownika, po którym następuje identyfikator lotu (np. KLM511, NGA213, JTR25), w przypadku gdy znak wywoławczy, który ma stosować statek powietrzny w radiotelefonii, będzie się składać z zaakceptowanego przez ICAO telefonicznego oznacznika użytkownika i identyfikatora lotu (np. KLM511, NIGERIA 213, HERBIE 25).

 

 

PUNKT 8: PRZEPISY WYKONYWANIA LOTU i RODZAJ LOTU (1 LUB 2 ZNAKI PISARSKIE)

 

Przepisy wykonywania lotu

WPISAĆ jedną z następujących liter w celu oznaczenia rodzaju przepisów wykonywania lotu, do których pilot zamierza się stosować:

I    jeżeli IFR

 

V  jeżeli VFR

 

Y  jeżeli najpierw
     IFR

a w punkcie 15 podać miejsce lub miejsca, w których jest planowana zmiana przepisów wykonywania lotu

Z  jeżeli najpierw
    VFR

 

Rodzaj lotu

WPISAĆ jedną z następujących liter w celu oznaczenia rodzaju lotu, jeżeli wymaga tego właściwa władza ATS:

S       jeżeli lot rozkładowy lotnictwa komunikacyjnego

N      jeżeli lot nierozkładowy lotnictwa komunikacyjnego

G       jeżeli lot lotnictwa ogólnego

M     jeżeli lot wojskowy

X      jeżeli lot innego rodzaju niż podane wyżej.

 

 

PUNKT 9: LICZBA I TYP STATKÓW POWIETRZNYCH ORAZ KATEGORIA TURBULENCJI W ŚLADZIE AERODYNAMICZNYM

 

Liczba statków powietrznych
(1 lub 2 znaki pisarskie)

WPISAĆ liczbę statków powietrznych tylko wtedy, gdy jest ich więcej niż jeden.

 

Typ statków powietrznych (2-4 znaki pisarskie)

WPISAĆ właściwy oznacznik, jak podano w dokumencie ICAO Doc 8643 — Oznaczniki typów statków powietrznych,

 

LUB jeżeli takiego oznacznika nie przydzielono albo w przypadku lotu grupowego, w którym bierze udział więcej niż jeden typ,

 

WPISAĆ ZZZZ oraz PODAĆ w punkcie 18 (liczby i) typ(y) statku(ów) powietrznego(nych), poprzedzając wyrażeniem TYP/     .

 

Kategoria turbulencji w śladzie aerodynamicznym (1 znak pisarski)

WPISAĆ za ukośną kreską jedną z następujących liter, w celu wskazania kategorii turbulencji w śladzie aerodynamicznym statku powietrznego:

 

H — CIĘŻKI, w celu podania typu statku powietrznego o poświadczonej maksymalnej masie do startu wynoszącej 136 000 kg lub więcej;

 

M — ŚREDNI, w celu podania typu statku powietrznego o poświadczonej maksymalnej masie do startu wynoszącej mniej niż 136 000 kg, lecz więcej niż 7000 kg;

 

L — LEKKI, w celu podania typu statku powietrznego o poświadczonej maksymalnej masie do startu wynoszącej 7000 kg lub mniej.

 

 

PUNKT 10: WYPOSAŻENIE                          

 

Urządzenia radiokomunikacyjne
i nawigacyjne oraz pomoce podejścia

WPISAĆ jedną z następujących liter:

 

N jeżeli na pokładzie nie ma wyposażenia w pomoce COM/NAV/podejścia dla zamierzonej trasy lotu lub wyposażenie takie jest niesprawne,

 

LUB S jeżeli na pokładzie znajduje się sprawne standardowe wyposażenie w pomoce COM/NAV/podejścia dla zamierzonej trasy lotu (patrz Uwaga 1),

 

I/LUB

 

WPISAĆ jedną lub więcej z następujących liter w celu podania posiadanego i sprawnego wyposażenia COM/NAV/podejścia:

A

 System lądowania GBAS

M3

 ATC SATVOICE (Iridium)

B

 LPV (APV z SBAS)

N

 Brak wyposażenia COM/NAV

C

 LORAN

O

 VOR

D

 DME

P1

 CPDLC RCP 400 (patrz Uwaga 7)

E1

 FMC WPR ACARS

P2

 CPDLC RCP 240 (patrz Uwaga 7)

E2

 D-FIS ACARS

P3

 SATVOICE RCP 400 (patrz Uwaga 7)

E3

 PDC ACARS

P4

 Zarezerwowane dla RCP (patrz Uwaga 7)

F

 ADF

P5

Zarezerwowane dla RCP (patrz Uwaga 7)

G

 GNSS

P6

Zarezerwowane dla RCP (patrz Uwaga 7)

H

 HF RTF

P7

Zarezerwowane dla RCP (patrz Uwaga 7)

I

 INS (nawigacja bezwładnościowa)

P8

Zarezerwowane dla RCP (patrz Uwaga 7)

J1

 CPDLC ATN VDL Mode 2 (patrz Uwaga 3)

P9

Zarezerwowane dla RCP (patrz Uwaga 7)

J2  CPDLC FANS 1/A HFDL Q  Brak przydzielonego znaczenia
J3  CPDLC FANS 1/A VDL Mode A R  Zgodny z PBN (patrz Uwaga 4)
J4  CPDLC FANS 1/A VDL Mode 2 S  Wyposażenie standardowe
J5  CPDLC FANS 1/A SATCOM (INMARSAT) T  TACAN
J6  CPDLC FANS 1/A SATCOM (MTSAT) U  UHF RTF
J7  CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium) V  VHF RTF
K  MLS W  Zgodny z RVSM
L  ILS X  Zgodny z MNPS
M1  ATC SATVOICE (INMARSAT) Y  VHF z separacją kanałową 8.33 kHz
M2  ATC SATVOICE (MTSAT) Z Inne posiadane wyposażenie lub możliwości (patrz Uwaga 5)

 

Uwaga 1. — Jeżeli użyto litery S, za standardowe wyposażenie uważa się VHF RTF, VOR i ILS, chyba że właściwa władza ATS ustaliła inną kombinację.

Uwaga 2. — Jeżeli użyto litery G, to rodzaje zewnętrznego wspomagania GNSS, jeżeli występują, określa się w polu 18 po wskaźniku NAV/ i oddziela się je spacją.

Uwaga 3. — Patrz RTCA/EUROCAE Interoperability Requirements Standard For ATN Baseline 1 (ATN B1 INTEROP Standard – DO-280B/ED-110B) dla usług łączy danych stosowanych przy zezwoleniach i informacjach kontroli ruchu lotniczego/ zarządzaniu łącznością kontroli ruchu lotniczego/ sprawdzaniu mikrofonu kontrolera ruchu lotniczego.

Uwaga 4. — Jeżeli została użyta litera R, poziomy nawigacji w oparciu o osiągi, które mogą być spełnione przez statek powietrzny są określone w polu 18, po wskaźniku PBN/. Wytyczne dotyczące stosowania nawigacji w oparciu o osiągi dla odpowiedniego odcinka trasy, trasy lub danego obszaru są zawarte w Podręczniku nawigacji w oparciu o osiągi (Doc 9613).

Uwaga 5. — Jeżeli została użyta litera Z, podać w punkcie 18 inne posiadane wyposażenie lub inne możliwości, poprzedzając je wskaźnikami COM/, NAV/ lub DAT/, w zależności od przypadku.

Uwaga 6. — Informację o możliwościach nawigacyjnych przekazuje się do ATC w celu uzyskania zezwolenia ustalenia trasy.

Uwaga 7. — Wytyczne do stosowania łączności opartej na charakterystykach, które opisują RCP dla służb ruchu lotniczgo w określonym obszarze, są zawarte w Podręczniku Łączności i Dozorowania opartych na charakterystykach (PBCS) (Doc 9869).

 

Wyposażenie dozorowania

WPISAĆ z następujących jedną lub dwie litery w celu opisania posiadanego sprawnego wyposażenia dozorowania:

Wyposażenie SSR

N

 Brak

A

 Transponder — mod A (4 cyfry - 4096 kodów)

C

 Transponder — mod A (4 cyfry - 4096 kodów) i mod C

E

 Transponder − mod S z podawaniem znaku rozpoznawczego statku powietrznego, wysokości barometrycznej i rozszerzonymi możliwościami squittera (ADS-B)

H

 Transponder − mod S z podawaniem znaku rozpoznawczego statku powietrznego, wysokości barometrycznej i rozszerzonymi możliwościami dozorowania

I

 Transponder − mod S z podawaniem znaku rozpoznawczego statku powietrznego, ale bez wysokości barometrycznej

L

 Transponder − mod S z podawaniem znaku rozpoznawczego statku powietrznego, wysokości barometrycznej oraz rozszerzonymi możliwościami squittera (ADS-B) i rozszerzonymi możliwościami dozorowania

P  Transponder - mod S z podawaniem wysokości barometrycznej, lecz bez podawania znaku rozpoznawczego statku powietrznego
S  Transponder − mod S z podawaniem zarówno wysokości barometrycznej jak i znaku rozpoznawczego statku powietrznego
X  Transponder − bez podawania znaku rozpoznawczego statku powietrznego, ani wysokości barometrycznej

 

Uwaga. – Rozszerzona możliwość dozorowania oznacza zdolność statku powietrznego do pobierania danych pochodzących ze statków powietrznych przez transponder wyposażony w mod S.

 

Wyposażenie ADS-B

 

 

B1 ADS-B z możliwością nadawania na dedykowanej częstotliwości 1090 MHz
B2 ADS-B z możliwością nadawania i odbioru na dedykowanej częstotliwości 1090 MHz
U1 ADS-B z możliwością nadawania z wykorzystaniem UAT
U2 ADS-B z możliwością nadawania i odbioru
V1 ADS-B z możliwością nadawania z wykorzystaniem VDL mod 4
V2 ADS-B z możliwością nadawania i odbioru z wykorzystaniem VDL mod 4

 

Wyposażenie ADS-C

 

D1  ADS-C z możliwościami FANS 1/A
G1  ADS-C z możliwościami ATN

 

Znaki alfanumeryczne nie wymienione powyżej są zarezerwowane.

Przykład: ADE3RV/HB2U2V2G1

Uwaga 1. — Specyfikacja (e) RSP, w stosownych przypadkach, będą wymienione w polu18 po wskaźniku SUR /. Wytyczne dotyczące stosowania dozoru opartego na charakterystykach, które określają RSP dla służby ruchu lotniczego w określonym obszarze, są zawarte w Podręczniku Łączności i Dozorowania opartych na charakterystykach (PBCS) (Doc 9869).

Uwaga 2. – Dodatkowe wyposażenie i możliwości dozorowania są wymienione w polu 18 po wskaźniku SUR/, jak to jest wymagane przez właściwą władzę ATS.

PUNKT 13: LOTNISKO ODLOTU I CZAS (8 znaków pisarskich)              

WPISAĆ przyjęty przez ICAO czteroliterowy wskaźnik lokalizacji lotniska odlotu, określony w Doc 7910, Wskaźniki lokalizacji,

LUB jeżeli wskaźnik lokalizacji nie został przydzielony,

WPISAĆ grupę ZZZZ i PODAĆ w punkcie 18 nazwę lotniska i lokalizację poprzedzoną skrótem DEP/ ,

LUB pierwszy punkt trasy lub radiolatarnia poprzedzone wskaźnikiem DEP/…, jeżeli statek powietrzny nie wystartował z lotniska,

LUB jeżeli plan lotu otrzymano ze statku powietrznego znajdującego się w powietrzu,

WPISAĆ AFIL i PODAĆ w punkcie 18 przyjęte przez ICAO czteroliterowy wskaźnik lokalizacji miejscowości, w której działa organ ATS, od którego można otrzymać dodatkowe dane planu lotu, poprzedzając to oznaczenie skrótem DEP/ .

NASTĘPNIE BEZ ODSTĘPU,

WPISAĆ do planu lotu przedłożonego przed odlotem przewidywany czas odblokowania (EOBT),

LUB do planu otrzymanego od statku w locie, wpisać rzeczywisty lub przewidywany czas nad pierwszym punktem trasy, do której plan lotu się odnosi.

 

PUNKT 15:  TRASA                                                     UWAGA! ZMIANA PO 15.11.2012

WPISAĆ pierwszą prędkość przelotową, jak podano w (a) i pierwszy poziom przelotu, jak podano w (b), bez odstępu między nimi.

 

POTEM po strzałce — WPISAĆ opis trasy, jak podano w (c).

 

(a)     Prędkość przelotowa
(nie więcej niż 5 znaków pisarskich)

WPISAĆ Rzeczywistą prędkość powietrzną (TAS) dla pierwszej części trasy lub dla całej trasy, wyrażoną jako:

 

Kilometry na godzinę, określone literą K oraz czterema cyframi (np. K0830), lub

 

Węzły określone literą N oraz czterema cyframi (np. N0485), lub

 

Liczbę Macha, zaokrągloną do najbliższych setnych części liczby Macha, podaną jako litera M oraz 3 cyfry (np. M082), gdy tego wymaga właściwa władza ATS danego Państwa.

 

(b)     Poziom przelotu
(nie więcej niż 5 znaków pisarskich)

WPISAĆ planowany poziom przelotu dla pierwszej części lub całej trasy jako:

 

poziom lotu wyrażony literą F z trzema cyframi (np. F085, F330), lub

 

*standardowy poziom metryczny w dziesiątkach metrów wyrażony literą S z czterema cyframi (np. S1130), lub

 

wysokość bezwzględną w setkach stóp wyrażona literą A z trzema cyframi (np. A045, A100), lub

 

wysokość bezwzględną wyrażona w dziesiątkach metrów wyrażona literą M z czterema cyframi (np. M0840), lub

 

#WPISAĆ dla niekontrolowanych lotów VFR — litery VFR oraz dwie cyfry określające wysokość nad terenem w dziesiątkach metrów np. VFR 20, co oznacza wysokość VFR 200 m AGL. W przypadku gdy lot VFR zaczyna się na lotnisku kontrolowanym, wysokość nad terenem poza przestrzenią powietrzną kontrolowaną należy określić w punkcie 18 planu lotu po skrócie RMK (np. RMK/200 m AGL).

 

(c)     Trasa (włącznie ze zmianami prędkości, poziomu i/lub przepisami wykonywania lotu)

Loty wzdłuż wyznaczonych tras ATS

 

WPISAĆ jeżeli lotnisko odlotu znajduje się na trasie ATS lub jest z nią połączone — oznacznik pierwszej trasy ATS

 

LUB jeżeli lotnisko odlotu nie znajduje się na trasie ATS lub nie jest z nią połączone — litery DCT wraz z oznaczeniem punktu wlotu na pierwszą trasę ATS, a następnie oznacznik tej trasy

 

POTEM

 

WPISAĆ każdy punkt, w którym zamierzona jest bądź to zmiana prędkości lub poziomu, bądź zmiana trasy lotniczej i/lub zmiana przepisów wykonywania lotu.

 

Uwaga.— Gdy jest planowane przejście z dolnej trasy ATS do górnej, a trasy te prowadzą w tym samym kierunku, to nie musi być wpisany punkt przejścia.

 

A PO TYM PUNKCIE W KAŻDYM PRZYPADKU

 

oznaczenie następnego odcinka trasy ATS, nawet gdy jest on ten sam co poprzednio,

 

LUB DCT, jeżeli lot do następnego punktu będzie odbywać się poza wyznaczoną trasą, chyba że oba punkty są określone za pomocą współrzędnych geograficznych.

 

Loty poza wyznaczonymi trasami ATS danego Państwa

 

WPISAĆ punkty oddalone od siebie normalnie nie więcej niż 30 minut lotu lub 370 km (200 NM) wraz z wszystkimi punktami, od których zamierzona jest zmiana prędkości lub poziomu, zmiana kierunku lotu albo zmiana przepisów wykonywania lotu.

 

LUB gdy tego wymaga właściwa władza ATS,

 

OKREŚLIĆ trasę lotów wykonywanych na kierunku ogólnym wschód-zachód między 70°N i 70°S za pomocą znaczących punktów nawigacyjnych wyznaczonych przez przecięcia równoleżników, wyrażonych w pełnych stopniach lub ich połówkach, z południkami przebiegającymi w odstępach 10° długości geograficznej, Dla lotów wykonywanych w przestrzeniach leżących poza tymi szerokościami geograficznymi trasy powinny być określone za pomocą znaczących punktów nawigacyjnych wyznaczonych przez przecięcia równoleżników z południkami przebiegającymi w odstępach 20° długości geograficznej. Odległość między znaczącymi punktami nawigacyjnymi, w miarę możliwości, nie powinna przekraczać jednej godziny lotu. Jeśli będzie to konieczne, powinny zostać określone dodatkowe znaczące punkty nawigacyjne.

 

Dla lotów wykonywanych na kierunku ogólnym północ-południe określić trasy za pomocą znaczących punktów nawigacyjnych wyznaczonych przez przecięcie południków, określonych w pełnych stopniach długości, z określonymi równoleżnikami przebiegającymi w odstępach 5°.

 

#Uwaga.— Dla odcinków trasy lotów w FIR Warszawa zapis nie ma zastosowania.

 

WPISAĆ DCT między następującymi po sobie kolejno punktami, chyba że oba punkty są określone za pomocą współrzędnych geograficznych lub namiaru i odległości.

 

STOSOWAĆ TYLKO sposób zestawiania danych podanych w punktach od (l) do (5) niżej i ODDZIELAĆ każdy podpunkt od następnego odstępem.

 

(1)

Trasa ATS
(2 do 7 znaków pisarskich)

Oznacznik kodowy przydzielony trasie lub odcinkom trasy, a gdzie należy, oznacznik kodowy przydzielony standardowej trasie odlotu lub dolotu (np. BCN1, B1, R14, UB10, KODAP2A).

 

Uwaga.— Ustalenia dotyczące stosowania oznaczników trasy są zawarte w Aneksie 11, dodatek 1, natomiast materiał przewodni o stosowaniu rodzaju RNP na określonym(ych) odcinku(ach) trasy, trasie(ach) lub w obszarze zawarty jest w Podręczniku wymaganej charakterystyki nawigacyjnej (RNP) (Doc 9613).

 

(2)

Znaczący punkt nawigacyjny
(2 do 11 znaków pisarskich)

Oznacznik kodowy (2 do 5 znaków pisarskich) przydzielony punktowi (np. LN, MAY, HADDY), lub

 

jeżeli oznacznik kodowy nie został przydzielony —stosować jeden z następujących sposobów:

 

—     Tylko stopnie (7 znaków pisarskich):

 

2 cyfry określające szerokość w stopniach, po których następuje litera „N” (północ) lub „S” (południe), następnie trzy cyfry określające długość w stopniach, po których następuje litera „E” (wschód) lub „W” (zachód), aby liczby odpowiadające szerokości i długości geograficznej miały prawidłowy układ, należy uzupełnić je zerami, np. 46N078W,

 

—     Stopnie i minuty (11 znaków pisarskich):

 

4 cyfry określające szerokość w stopniach (2 cyfry) i minutach (2 cyfry), po których następuje litera „N” (północ) lub „S” (południe), następnie 5 cyfr określających długość w stopniach (3 cyfry) i minutach (2 cyfry), po których następuje litera „E” (wschód) lub „W” (zachód), aby liczby odpowiadające szerokości i długości miały prawidłowy układ, należy uzupełnić je w razie potrzeby zerami, np. 4620N07805W.

 

—     Namiar i odległość od pomocy nawigacyjnej:

 

Oznaczenie pomocy nawigacyjnej (normalnie urządzenie VOR) w postaci dwóch lub trzech znaków pisarskich, NASTĘPNIE namiar od pomocy nawigacyjnej w postaci trzech cyfr podających stopnie w odniesieniu do południka magnetycznego, NASTĘPNIE odległość od pomocy w postaci trzech cyfr wyrażających mile morskie; aby liczby miały prawidłowy układ, należy uzupełnić je w razie potrzeby zerami, np. punkt na kierunku magnetycznym 180º w odległości 40 mil morskich od urządzenia VOR „DUB” powinien być podany jako DUB 180040.

 

(3)

Zmiana prędkości lub poziomu
(nie więcej niż 21 znaków pisarskich)

Punkt, w którym planowana jest zmiana prędkości (o 5% TAS lub 0,01 Macha lub więcej) lub zmiana poziomu, określony dokładnie tak, jak podano wyżej w (2), po którym następuje ukośna kreska i prędkość przelotowa oraz poziom przelotu, wyrażone dokładnie tak, jak podano wyżej w (a) i (b), bez odstępu między nimi nawet wtedy, gdy tylko jedna z tych wartości ulegnie zmianie.

 

Przykłady:      

 

LN/N0284A045

 

MAY/N0305F180

 

HADDY/N0420F330

 

4602N07805W/N0500F350

 

46N078W/M082F330

 

DUB180040/N0350M0840

 

(4)

Zmiana przepisów wykonywania lotu (nie więcej niż 3 znaki pisarskie)

Punkt, w którym jest planowana zmiana przepisów wykonywania lotu, określony dokładnie jak wyżej w (2) lub (3) stosownie do przypadku, następnie odstęp oraz jeden z następujących skrótów:

 

VFR — gdy ma nastąpić zmiana z IFR na VFR

 

IFR — gdy ma nastąpić zmiana z VFR na IFR

 

Przykłady:      

 

LN VFR

 

LN N0284A050 IFR

 

(5)

Wznoszenie w przelocie
(nie więcej niż 28 znaków pisarskich)

Litera C, po której następuje ukośna kreska; NASTĘPNIE punkt, w którym planowane jest rozpoczęcie wznoszenia w przelocie, określony dokładnie tak, jak podano wyżej w (2), po którym następuje ukośna kreska; NASTĘPNIE prędkość, jaka powinna być utrzymywana podczas wznoszenia w przelocie, wyrażona dokładnie tak, jak podano wyżej w (a), po której następują dwa poziomy określając warstwę, która ma być zajęta podczas wznoszenia w przelocie; każdy z tych poziomów wyrażony dokładnie tak jak podano wyżej w (b), lub poziom, powyżej którego planowane jest wznoszenie w przelocie wraz z wyrazem PLUS, bez odstępu między nimi.

 

Przykłady:      

 

C/48N050W/M082F290F350

 

C/48N050W/M082F290PLUS

 

C/52N050W/M220F580F620.

 

 

PUNKT 16: LOTNISKO DOCELOWE I CAŁKOWITY PRZEWIDYWANY CZAS PRZELOTU, LOTNISKO(A) ZAPASOWE

  UWAGA! ZMIANA PO 15.11.2012

 

Lotnisko docelowe i całkowity przewidywany czas przelotu
(8 znaków pisarskich)

WPISAĆ przyjęty przez ICAO czteroliterowy wskaźnik lokalizacji lotniska docelowego, a po nim — bez odstępu — całkowity przewidywany czas przelotu,

 

LUB jeżeli nie został przydzielony wskaźnik lokalizacji,

 

WPISAĆ grupę czteroliterową ZZZZ a po niej — bez odstępu — całkowity przewidywany czas przelotu i PODAĆ w punkcie 18 nazwę lotniska poprzedzoną skrótem DEST/.

 

Uwaga.— Dla planu lotu otrzymanego od statku powietrznego podczas lotu całkowity przewidywany czas przelotu jest to przewidywany czas przelotu od pierwszego punktu trasy, do której się odnosi plan lotu.

 

Lotnisko(a) zapasowe
(4 znaki pisarskie)

WPISAĆ przyjęte przez ICAO czteroliterowy wskaźnik lokalizacji nie więcej niż dwóch lotnisk zapasowych, przedzielonych odstępem,

 

LUB jeżeli lotnisko zapasowe nie ma przydzielonego wskaźnika lokalizacji,

 

WPISAĆ grupę ZZZZ i PODAĆ w punkcie 18 nazwę lotniska, poprzedzoną skrótem ALTN/.

 

 

PUNKT 18: INNE INFORMACJE                                         UWAGA! ZMIANA PO 15.11.2012

 

WPISAĆ 0 (zero) jeżeli nie podaje się żadnych informacji,

 

LUB w niżej podanej kolejności ewentualne inne niezbędne informacje w postaci odpowiedniego wskaźnika i kreski ukośnej, po której podaje się potrzebną informację:

 

EET/
Znaczące punkty nawigacyjne lub oznaczniki granic FIR oraz zsumowane przewidywane czasy przelotu od startu do tych punktów lub granic FIR, gdy tak ustalono na podstawie regionalnych porozumień żeglugi powietrznej lub przez właściwe władze ATS danego Państwa.
 
Przykłady: EET/CAP0745 XYZ0830       EET/EINN0204
RIF/
Szczegóły trasy prowadzącej do ewentualnego zmienionego lotniska docelowego, po czym przyjęty przez ICAO czteroliterowy wskaźnik lokalizacji tego lotniska. Zmiana trasy wymaga zmiany zezwolenia podczas lotu.
 
Przykłady:   RIF/DTA HEC KLAX
                    RIF/ESP G94 CLA YPPH
REG/
Znaki oznaczające narodowość lub rejestracyjne statku powietrznego, jeżeli różnią się od oznaczenia rozpoznawczego podanego w punkcie 7.
SEL/

Kod SELCAL, jeżeli statek powietrzny jest w niego wyposażony.

OPR/ Oznaczenie ICAO lub nazwa użytkownika statku powietrznego, jeżeli inna od oznaczenia rozpoznawczego statku powietrznego podanego w punkcie 7.
STS/

Przyczyna szczególnego traktowania przez ATS, np. misja poszukiwawczo-ratownicza, zgodnie z niżej wymienionymi określeniami:

ALTRV: lot wykonywany zgodnie z rezerwacją wysokości;

ATFMX: lot, dla którego wyjątek od stosowania środków ATFM zatwierdziła właściwa władza ATS;

FFR: zwalczanie pożarów;

FLTCK: lot kontrolny w celu kalibracji pomocy nawigacyjnych;

HAZMAT: lot z materiałami niebezpiecznymi;

HEAD: lot z osobą o statusie głowy państwa;

HOSP: lot medyczny zadeklarowany przez władze medyczne;

HUM: lot w misji humanitarnej;

MARSA: lot, dla którego organ wojskowy przyjmuje odpowiedzialność za separację wojskowych statków powietrznych;

MEDEVAC: ewakuacja medyczna w sytuacjach zagrożenia życia;

NONRVSM: dla statku powietrznego nie przystosowanego do RVSM, ale zamierzającego wykonać lot w przestrzeni powietrznej RVSM;

SAR: lot w misji poszukiwawczo-ratowniczej;

STATE: lot w służbie wojskowej, policyjnej lub celnej.

Inne przyczyny szczególnego traktowania przez ATS są określane po wskaźniku RMK/.

TYP/
Typ statku powietrznego (typy statków po wietrznych) poprzedzony(e) w razie potrzeby bez odstępu liczbą statków powietrznych, oddzielone odstępem, jeżeli w punkcie 9 podana jest grupa ZZZZ.
 
Przykład: TYP/2F15 5F5 3B2
PER/

Dane o osiągach statku powietrznego, podać jedną literę określoną w Procedurach Służb Żeglugi Powietrznej – Operacje Statków Powietrznych (PANS-OPS, Doc 8168), tom I – Procedury lotu, jeżeli wymaga tego właściwa władza ATS.

COM/

Podać wyposażenie i możliwości w zakresie łączności, nie określone w polu 10a.

DAT/
Podać wyposażenie i możliwości w zakresie przesyłu danych, nie określone w polu 10a.
NAV/
Dane szczególnego znaczenia odnośnie wyposażenia nawigacyjnego, inne niż te określone w PBN/, jeżeli wymagane przez właściwą władzę ATS danego Państwa. Po tym wskaźniku podać również system wspomagający GNSS, z odstępem między dwiema lub więcej metodami wspomagania, np. NAV/ GBAS SBAS
DEP/
Nazwa i lokalizacja lotniska odlotu, jeżeli w punkcie 13 wpisano grupę ZZZZ albo organu ATS, od którego można otrzymać dodatkowe dane planu lotu, jeżeli w punkcie 13 wpisano skrót AFIL. Dla lotnisk nie wymienionych w stosownych Zbiorach Informacji Lotniczych, podać lokalizację w następujący sposób:
 
4 cyfry oznaczające szerokość geograficzną w stopniach i minutach w systemie dziesiętnym, po których wpisuje się N (północ) lub S (południe), następnie 5 cyfr oznaczających długość geograficzną w stopniach i minutach w systemie dziesiętnym, po których wpisuje się E (wschód) lub W (zachód). W razie konieczności, należy uzupełnić wymaganą liczbę cyfr przez dodanie zer, np. 4620N07805W (11 znaków).
 
LUB namiar i odległość od najbliższego znaczącego punktu nawigacyjnego, w następujący sposób:
 
Identyfikacja znaczącego punktu nawigacyjnego, po której podaje się namiar od punktu w postaci 3 cyfr oznaczających kurs magnetyczny, następnie odległość od punktu w postaci 3 cyfr oznaczających mile morskie. W obszarach położonych na dużej szerokości geograficznej, gdzie władza lotnicza uznała, że niepraktyczne jest użycie kursu magnetycznego, dozwolone jest użycie kursu rzeczywistego. W razie konieczności, należy uzupełnić wymaganą liczbę cyfr przez dodanie zer, np. punkt o namiarze magnetycznym 180° w odległości 40 mil morskich od VOR „DUB” należy określić jako DUB180040.
 
LUB
 
pierwszy punkt trasy (nazwa lub szerokość/długość geograficzna) lub radiolatarnia, jeżeli statek powietrzny nie wystartował z lotniska.
DEST/ Nazwa i lokalizacja lotniska docelowego, jeżeli w punkcie 16 wpisano grupę ZZZZ. Dla lotnisk nie wymienionych w stosownych Zbiorach Informacji Lotniczych, podać lokalizację za pomocą szerokości/długości geograficznej lub namiaru i odległości od najbliższego znaczącego punktu nawigacyjnego, w sposób określony przy DEP/ powyżej.
ALTN/
Nazwa zapasowego(ych) docelowego(ych) lotnisk(a), jeżeli w punkcie 16 wpisano grupę ZZZZ. Dla lotnisk nie wymienionych w stosownych Zbiorach Informacji Lotniczych, podać lokalizację za pomocą szerokości/długości geograficznej lub namiaru i odległości od najbliższego znaczącego punktu nawigacyjnego, w sposób określony przy DEP/ powyżej.
RALT/
Czteroliterowy(e) wskaźnik(i) ICAO dla lotnisk(a) zapasowego(ych) po trasie, określonych w Doc 7910, Wskaźniki lokalizacji, lub nazwę(y) lotnisk(a) zapasowego(ych) po trasie, jeżeli nie podano wskaźnika. Dla lotnisk nie wymienionych w stosownych Zbiorach Informacji Lotniczych, podać lokalizację za pomocą szerokości/długości geograficznej lub namiaru i odległości od najbliższego znaczącego punktu nawigacyjnego, w sposób określony przy DEP/ powyżej.
TALT/ Czteroliterowy(e) wskaźnik(i) ICAO dla lotnisk(a) zapasowego(ych) po starcie, określonych w Doc 7910, Wskaźniki lokalizacji, lub nazwę(y) lotnisk(a) zapasowego(ych) po starcie, jeżeli nie podano wskaźnika. Dla lotnisk nie wymienionych w stosownych Zbiorach Informacji Lotniczych, podać lokalizację za pomocą szerokości/długości geograficznej lub namiaru i odległości od najbliższego znaczącego punktu nawigacyjnego, w sposób określony przy DEP/ powyżej.
CODE/
Adres statku powietrznego (wyrażony w postaci kodu alfanumerycznego, składającego się z sześciu znaków szesnastkowego systemu znaków), gdy tego wymaga właściwa władza ATS.
 
Przykład: „F00001” stanowi najniższą wartość adresu statku powietrznego, zawartego w specjalnym bloku określanym przez ICAO.
RMK/
Wszelkie inne uwagi podane tekstem otwartym, jeżeli jest to wymagane przez właściwą władzę ATS danego Państwa lub jest uważane za konieczne.
SUR/ Podać wyposażenie i możliwości w zakresie dozorowania, nie określone w polu 10a. Podać tyle specyfikacji RSP, ile jest potrzebnych do lotu, używając oznacznika(ów) bez odstępów. Wielokrotne specyfikacje RSP są oddzielane odstępami. Przykład: RSP180 RSP400.
DOF/ Data odlotu w postaci sześciu cyfr (YYMMDD, gdzie YY oznacza rok, MM miesiąc, a DD dzień).
DLE/

Opóźnienie na trasie lub w strefie oczekiwania, podać znaczący(e) punkt(y) nawigacyjny(e) trasy, gdzie planowane jest opóźnienie, następnie długość opóźnienia, z podaniem czasu za pomocą 4 cyfr w godzinach i minutach (hhmm).

Przykład: DLE/MDG0030

ORGN/

jeżeli tak ustaliła właściwa władza ATS, 8-literowy adres AFTN nadawcy lub inne właściwe dane kontaktowe, w przypadkach gdy nadawca planu lotu może nie być łatwo zidentyfikowany.

Uwaga. – W niektórych obszarach, ośrodki przyjmowania planów lotów mogą podawać oznacznik ORGN/ i adres AFTN nadawcy automatycznie.

PBN/

Wskazanie możliwości RNAV lub RNP. Podać tyle oznaczników, ile ma zastosowanie do lotu, maksymalnie 8, tj. całkowita liczba znaków nie może przekraczać 16.

SPECYFIKACJE RNAV

A1    RNAV 10 (RNP 10)

B1    Wszystkie czujniki dozwolone w RNAV 5
B2    RNAV 5 GNSS
B3    RNAV 5 DME/DME
B4    RNAV 5 VOR/DME
B5    RNAV 5 INS or IRS
B6    RNAV 5 LORANC

C1    Wszystkie czujniki dozwolone w RNAV 2
C2    RNAV 2 GNSS
C3    RNAV 2 DME/DME
C4    RNAV 2 DME/DME/IRU

D1    Wszystkie czujniki dozwolone w RNAV 1
D2    RNAV 1 GNSS
D3    RNAV 1 DME/DME
D4    RNAV 1 DME/DME/IRU

SPECYFIKACJE RNP

L1    RNP 4

O1    Wszystkie czujniki dozwolone w podstawowej RNP 1
O2    Podstawowa RNP 1 GNSS
O3    Podstawowa RNP 1 DME/DME
O4    Podstawowa RNP 1 DME/DME/IRU

S1    RNP APCH
S2    RNP APCH z BARO-VNAV

T1    RNP AR APCH z RF (wymagane specjalne upoważnienie)
T2    RNP AR APCH bez RF (wymagane specjalne upoważnienie)

Znaczenie skrótów:

AR = Authorization Required = wymagane specjalne upoważnienie

RF = Radius to Fix

 

 

PUNKT 19: DODATKOWE INFORMACJE

 

Zapas paliwa

Po E/ WPISAĆ 4-cyfrową grupę podającą zapas paliwa w godzinach i minutach.

 

Osoby na pokładzie

Po P/  WPISAĆ całkowitą liczbę osób (pasażerów i załogi) na pokładzie, jeżeli jest to wymagane przez właściwą władzę ATS danego Państwa.
WPISAĆ
TBN (wymaga zgłoszenia), gdy całkowita liczba osób nie jest znana w czasie składania planu lotu.

 

Wyposażenie ratunkowe i do przetrwania

 

R/
(RADIO)

 

SKREŚLIĆ U, jeżeli UHE na częstotliwości 243,0 MHz nie jest w dyspozycji. SKREŚLIĆ V, jeżeli VHF na częstotliwości 121,5 MHz nie jest w dyspozycji. SKREŚLIĆ E jeżeli awaryjna radiolatarnia pokładowa (ELT) nie jest w dyspozycji.

S/
(WYPOSAŻENIE DO PRZETRWANIA)

SKREŚLIĆ wszystkie wskaźniki, jeżeli nie ma wyposażenia do przetrwania. SKREŚLIĆ P, jeżeli nie ma polarnego wyposażenia do przetrwania. SKREŚLIĆ D, jeżeli nie ma pustynnego wyposażenia do przetrwania. SKREŚLIĆ M, jeżeli nie ma morskiego wyposażenia do przetrwania. SKREŚLIĆ J, jeżeli nie ma wyposażenia do przetrwania w dżungli.

J/
(KAMIZELKI)

 

SKREŚLIĆ wszystkie wskaźniki, jeżeli nie ma wyposażenia w kamizelki. SKREŚLIĆ L, jeżeli kamizelki nie są wyposażone w źródło światła. SKREŚLIĆ F, jeżeli kamizelki nie są wyposażone w środki fluorescencyjne. SKREŚLIĆ U lub V lub obie jak w R/ wyżej dla podania wyposażenia kamizelek w urządzenia radiowe.

D/
(DINGI) (ILOŚĆ)

SKREŚLIĆ wskaźniki D i C, jeżeli nie ma wyposażenia w dingi lub WPISAĆ ilość ding; i

(POJEMNOŚĆ)

 

WPISAĆ całkowitą pojemność wszystkich posiadanych dingi wyrażoną w liczbie osób; i

(POKRYCIE)

 

SKREŚLIĆ wskaźnik C, jeżeli dingi nie mają pokryć; i

(KOLOR)

 

WPISAĆ kolor posiadanych dingi.

A/
(KOLOR STATKU POWIETRZNEGO I OZNACZENIA)

 

WPISAĆ kolor statku powietrznego i jego charakterystyczne oznaczenia.

N/
(UWAGI)

 

SKREŚLIĆ wskaźnik N, jeżeli nie ma uwag, lub PODAĆ inne posiadane urządzenia ratunkowe i uwagi odnośnie tego sprzętu.

C/
(PILOT)

 

WPISAĆ nazwisko dowódcy statku powietrznego.Na loty VFR w przestrzeni klasy G nie ma obowiązku składania planów lotu. Wyjątek stanowią loty z przekraczaniem granicy państwowej, loty w strefie identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) oraz loty, których trasa choćby we fragmencie przecina przestrzeń kontrolowaną (czyli np. przecinające CTR, TMA, lub z naborem wysokości ponad FL95).

Na loty IFR w przestrzeni klasy G wymagane jest złożenie planu lotu. Składając plan lotu, należy zwrócić szczególną uwagę na kilka szczegółów:

- Jeżeli start odbywa się z lotniska niekontrolowanego wg VFR, a dalej lot odbywa się jako IFR, w planie lotu powinno się zaznaczyć przepisy wykonywania lotu "Z". Podanie w planie lotu "I" spowoduje, że plan ten nie trafi za pomocą AFTN do FIS, a to może skutkować np. wydłużoną koordynacją z Obszarem czy Zbliżaniem, jeżeli planowane jest przejście do tych przestrzeni.

- Przed startem należy skontaktować się z Biurem Odpraw Załóg by upewnić się czy z jakichś powodów plan lotu nie został odrzucony.

- Jeżeli start opóźnia się o 30 minut i więcej, należy wysłać (np. dzwoniąc do biura odpraw załóg, za pośrednictwem którego składało się plan lotu) depeszę opóźniającą (DLA) żeby plan - jako "przeterminowany" - nie wypadł z bazy planów lotu.

- Jeżeli na lot składany był plan, a lądowanie odbywa się na lotnisku niekontrolowanym należy zadzwonić do sektora FIS, z którym przed lądowaniem było się na łączności, lub do biura odpraw załóg (np. tego, za pośrednictwem którego składało się plan lotu) i zgłosić zamknięcie planu lotu podając czas lądowania.

- Jeżeli start odbywa się z lotniska niekontrolowanego, a lot odbywa się za granicę lub będzie przebiegał przez przestrzeń kontrolowaną, nawiązując łączność z FIS należy poprosić o otwarcie planu lotu podając czas startu.