Jakie dokumenty trzeba złożyć przed przystąpieniem do egzaminu?

Wykaz dokumentów do wydania licencji / świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy:

Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego:

 • Podpisany wniosek o wydanie licencji / świadectwa kwalifikacji (3 stronicowy);
  doc plik do pobrania - wniosek o wydanie 106.50 Kb

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego;

 • Dowód wpłaty za wydanie licencji oraz za egzamin teoretyczny;

 • Zaświadczenie potwierdzające wykształcenie – świadectwo lub dyplom (jeśli kopia, to poświadczona za zgodność z oryginałem);

 • Kopia ważnej legitymacji szkolnej potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w przypadku ubiegania się o zniżkę);

 • Zdjęcie (1 szt. – jak do dowodu osobistego lub legitymacji).

Wymagane prawem oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych stanowią integralny element wniosku o wydanie licencji lub świadectwa. Fragment oświadczenia w zakresie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych nie dotyczy osób małoletnich.

Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego;

 • Orzeczenie lotniczo-lekarskie odpowiedniej klasy;

 • Dowód wpłaty za egzamin praktyczny;

 • Świadectwo radiotelefonisty /kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/.

Po egzaminie praktycznym

 • Protokół z egzaminu wraz ze skierowaniem.

Dostarczenie protokołu z egzaminu praktycznego do LKE ULC jest obowiązkiem egzaminatora przyjmującego ten egzamin. W praktyce, najczęściej protokół ten dostarczany jest do LKE przez zainteresowanego. Po sprawdzeniu w LKE pod względem formalnym, wniosek z dołączonym protokołem przesyłany jest wewnętrznie do inspektora prowadzącego sprawę, a następnie po wypisaniu decyzji – do RPL, w którym drukowana jest licencja. Proces kończy się złożeniem podpisu na licencji i decyzji przez osobę upoważnioną przez Prezesa ULC.

Maksymalny czas od dostarczenia protokołu z egzaminu praktycznego do przygotowania licencji wynosi 30 dni.
W przypadku licencji FDL dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie o odbyciu praktyki lotniczej pod nadzorem licencjonowanego dyspozytora lotniczego.

Wykaz dokumentów do wpisu uprawnienia:

 • Wniosek o wpis uprawnienia (wniosek o wydanie – w przypadku, gdy należy wykonać egzamin albo wniosek o wymianę – gdy uzyskanie uprawnienia nie wiąże się z koniecznością zdawania egzaminu);
  doc plik do pobrania - wniosek o wydanie 106.50 Kb
  doc
  plik do pobrania - wniosek o wymianę 58.00 Kb

 • Dowód wniesienia opłaty za wpisanie uprawnienia zgodnie z tabelą nr 2 część VI rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej;

 • Dowód wniesienia opłaty za egzamin teoretyczny zgodnie z tabelą nr 2 część VI rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej - jeśli dotyczy;

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego - jeśli dotyczy;

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego - jeśli dotyczy;

 • Dowód wniesienia opłaty za egzamin praktyczny zgodnie z tabelą nr 2 część VI rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej;

 • Orzeczenie lotniczo-lekarskie;

 • Kopia licencji.

Wymagany w danym przypadku wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu nowego uprawnienia zależy od rodzaju samego uprawnienia. Tym niemniej w każdym przypadku składa się wniosek o wpis uprawnienia oraz dowód wniesienia właściwej opłaty lotniczej.

Jaką ważność mają egzaminy teoretyczne / praktyczne?

Ważność egzaminu teoretycznego liczona jest od dnia zaliczenia egzaminu teoretycznego do zdania egzaminu praktycznego i wynosi:

 • dla licencji pilota turystycznego – 24 miesiące;

 • dla licencji pilota zawodowego – 36 miesięcy;

 • dla licencji pilota liniowego – 7 lat (w praktyce, ważność egzaminu jest zależna od ważności IR);

 • dla uprawnienia IR – 36 miesięcy;

 • dla pozostałych licencji, świadectw kwalifikacji oraz uprawnień lotniczych termin ten wynosi 12 miesięcy.

Egzaminy praktyczne na licencję, świadectwa kwalifikacji, uprawnienia lotnicze nie mają oznaczonego terminu ważności, natomiast terminy ważności w przypadku egzaminów na wybrane uprawnienia lotnicze (również te na przedłużenie okresu ważności tych egzaminów) przedstawiają się następująco:
doc plik do pobrania 36.00 Kb

Gdzie można odebrać licencję / świadectwo kwalifikacji?

Gotową licencję/świadectwo kwalifikacji można odebrać w Rejestrze Personelu Lotniczego w Warszawie przy ulicy Marcina Flisa 2 lub w Delegaturach Terenowych ULC, które mieszczą się w: Goleniowie, Gdańsku, Olsztynie, Łodzi, Koninie, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie, Krośnie, Mielcu, Krakowie i Bielsku Białej. Licencje do Delegatur Terenowych ULC wysyłane są na pisemny wniosek zainteresowanego przesłany mailem, faksem lub listownie albo też automatycznie przy podaniu takiej informacji na wniosku o wydanie licencji/świadectwa kwalifikacji.

Ile kosztuje egzamin?

Wpłaty z tytułu egzaminów przeprowadzanych przez Lotniczą Komisję Egzaminacyjną dokonuje się na konto:

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. M. Flisa 2

02 - 247 Warszawa

BGK I Oddział Warszawa

nr: 49 1130 1017 0019 9407 5120 0002

rachunek bankowy dochodów własnych.


Dokonując wpłaty za egzamin należy dokładnie opisać tytuł wpłaty. W tytule wpłaty należy podać następujące informacje:

 • jakiego egzaminu (teoretycznego / praktycznego) i jakiej licencji lub uprawnienia opłata dotyczy

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej się na egzamin.

Opłatę lotniczą można wnieść również bezpośrednio w kasie Urzędu. Kasa, pokój nr 9, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30-15.00.

Wysokość stawek opłaty lotniczej za egzaminy teoretyczne i praktyczne na poszczególne specjalności zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej (Dz. U. Nr 176, poz. 1718).

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.09.2003 r. w sprawie opłaty lotniczej (DZ. U. Nr 176, poz. 1718):

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty lotniczej powstaje:

2) dla innych czynności urzędowych - z chwilą złożenia wniosku o dokonanie takiej czynności urzędowej.

§ 5.1 Opłaty za czynności urzędowe pobiera się bez względu na ich wynik.

§ 7.1 Opłatę lotniczą za egzaminy dla uczącej się młodzieży, która nie ukończyła 24 roku życia, żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz dla osób niepełnosprawnych obniża się o 50% wysokości tej opłaty.

2. Opłatę lotniczą za egzaminy dla młodzieży która nie ukończyła 21 roku życia, obniża się o 25% wysokości tej opłaty.

Wykaz stawek
doc plik do pobrania 53.50 Kb

Ile czasu trwa wydanie licencji?

Wydanie licencji od momentu skompletowania wszystkich dokumentów trwa do 30 dni.

Czy osoba karana może uzyskać licencję / świadectwo kwalifikacji?

Osoba karana za przestępstwa umyślne i nieumyślne nie może ubiegać się o wydanie licencji, dopóki nie nastąpi zatarcie skazania z mocy prawa.

Ile czasu trwa wystawienie skierowania na egzamin praktyczny?

„Wystawienie” skierowania na egzamin praktyczny jest to czynność techniczna i nie zajmuje więcej niż 2 dni robocze. Składając dokumenty do egzaminu praktycznego należy jednak uwzględnić, że dokumenty te trafiają najpierw do inspektora prowadzącego daną sprawę do oceny merytorycznej. Merytoryczne rozpatrywanie wniosku może spowodować wydłużenie terminu wystawienia skierowania. Dopiero bowiem po analizie inspektora dokumentacja trafia do Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej i wówczas możliwe jest wystawienie skierowania na egzamin praktyczny. LKE kontaktuje się z kandydatem w celu omówienia szczegółów dotyczących samego egzaminu praktycznego oraz w celu ustalenia sposobu dostarczenia kandydatowi skierowania. Skierowanie na egzamin praktyczny przesyłane jest do kandydata e-mail’em, faxem lub pocztą w zależności od tego jaką formę kandydat wybierze.

W świetle powyższego, czas od dostarczenia zaświadczenia o zakończeniu szkolenia praktycznego do uzyskania skierowania na egzamin praktyczny jest zawsze sumą czasu potrzebnego na analizę spełnienia warunków dopuszczenia do egzaminu praktycznego dokonywaną przez Inspektora prowadzącego i czasu potrzebnego do „wystawienia” skierowania na egzamin praktyczny przez LKE, co może trwać do kilku dni.


Na podst. ULC