Ogólne zmiany wprowadzone przez ICAO:

 

FPL może zostać wysłany na 120 godzin przed EOBT. Jeżeli plan lotu jest składany na ponad 24 godziny przed planowaną godziną startu w punkcie 18 planu lotu należy umieścić datę operacji po wskaźniku DOF/.

 

Jeżeli następuje opóźnienie w starcie:

 

-30 min dla lotu w przestrzeni powietrznej kontrolowanej

 

-60 min dla lotu przestrzeni powietrznej niekontrolowanej, to należy dokonać modyfikacji przewidywanej godziny startu -(DLA lub CNL a potem nowy FPL)

 

Jeżeli w wyniku modyfikacji wyjściowego planu lotu jakieś ośrodki mogą otrzymać tylko CHG a nie plan lotu , to taki plan lotu należy przesłać dodatkowo

 

Zmiany w zawartości pól:

 

Pole 10a:

 

W polu 10a wprowadza się nowe oznaczenia dla urządzeń nawigacyjnych i łączności:

 

-A                               GBAS

 

-B                               LPV (APV z SBAS)

 

-C                               LORAN C

 

-D                               DME

 

-E1                             FMC WPR ACARS

 

-E2                             D-FIS ACARS

 

-E3                             PDC ACARS

 

-F                                ADF

 

G                                GNSS

 

-H                               HF RTF

 

-I                                 Nawigacja Inercyjna

 

-J1                              CPDLC ATN VDL Mode2

 

-J2                              CPDLC FANS 1/A HFDL

 

-J3                              CPDLC FANS 1/A VDL Mode A-

 

J4                               CPDLC FANS 1/A VDL Mode 2

 

-J5                              CPDLC FANS 1/A SATCOM (INMARSAT)

 

-J6                              CPDLC FANS 1/A SATCOM (MTSAT)

 

-J7                              CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium)

 

-K                               MLS

 

-L                                ILS

 

-M1                           ATC RTF SATCOM (INMARSAT)

 

-M2                           ATC RTF (MTSAT)

 

-M3                            ATC RTF (Iridium)

 

-O                               VOR

 

-P1-P9                       Zarezerwowane dla RCP

 

-R                               Certyfikowany do wykonywania lotów PBN

 

-T                                TACAN

 

-U                               UHF RTF

 

-V                               VHF RTF

 

-W                              Certyfikowany do wykonywania lotów w RVSM

 

-X                               Certyfikowany do wykonywania lotów MNPS

 

-Y                               VHF z separacją kanałową 8,33 kHz

 

-Z                                Inne wyposażenie lub inne możliwości statku powietrznego

 

Standardowe wyposażenie (S) obejmuje VHF RTF (V), VOR (O) i ILS (L), jeżeli nie ustalono inaczej przez właściwą władzę lotniczą. Jeżeli w polu 10a wprowadzono oznacznik R to w polu 18 należy określić poziom dokładności nawigacji po wskaźniku PBN/. Obowiązkowo należy wpisać jeden lub więcej oznaczników B1, B2, B3, B4, B5.Jeżeli w polu 10a wprowadzono oznacznik Z to w polu 18 należy określić inne urządzenia statku powietrznego po wskaźniku NAV/lub/i COM/lub/i DAT/.

 

Pole 10b:

 

 W polu 10b wprowadza się nowe oznaczenia dla urządzeń dozorowania:

 

Wyposażenie SSR mod A i C :

 

A                                 Transponder mod A (4 cyfry –4096 kodów)

 

C                                 Transponder mod A (4 cyfry –4096 kodów) i mod C

 

Transponder mod S:

 

E                                 Transponder mod S z podawaniem znaku rozpoznawczego statku powietrznego i wysokości barometrycznej oraz z rozszerzoną możliwością sqitter’a (ADS-B).

 

H                                Transponder mod S z podawaniem znaku rozpoznawczego statku powietrznego i wysokości barometrycznej oraz z rozszerzoną możliwością dozorowania.

 

I                                  Transponder mod S z podawaniem znaku rozpoznawczego statku powietrznego, lecz bez podawania wysokości barometrycznej

 

L                                 Transponder mod S z podawaniem znaku rozpoznawczego statku powietrznego i wysokości barometrycznej oraz z rozszerzoną możliwością sqittera (ADS-B) i z rozszerzoną możliwością dozorowania.

 

P                                 Transponder mod S z podawaniem wysokości barometrycznej, lecz bez podawania znaku rozpoznawczego statku powietrznego.

 

S                                 Transponder mod S z podawaniem zarówno wysokości barometrycznej, jak i znaku rozpoznawczego statku powietrznego.

 

 X                                Transponder mod S bez podawania znaku rozpoznawczego statku powietrznego i wysokości barometrycznej.

 

Wyposażenie ADS-B:

 

B1                              ADS-B ze specjalną możliwością 1090 MHz ADS-B “out”.

 

B2                              ADB-B ze specjalną możliwością 1090 MHz ADS-B “out” i “in”.

 

U1                              ADS-B “out” możliwość wykorzystująca UAT.

 

U2                              ADS-B “out” i “in” możliwość wykorzystująca UAT.

 

V1                              ADS-B “out” możliwość wykorzystująca VDL Mode 4.

 

V2                              ADS-B “out” i “in” możliwość wykorzystująca VDL Mode 4.

 

Wyposażenie ADS-C:

 

D1                              ADS-C z możliwością FANS 1/A G1ADS-C z możliwością ATN W polu 10bdopuszcza się wpisanie do 20 znaków pisarskich. Dodatkowe dostępne urządzenia dozorowania zapisuje się w polu 18 po wskaźniku SUR/.

 

Pole 13 i 16:

 

Jeżeli miejsce startu, lądowania lub zapasowe lotnisko docelowe w formularzu jest zapisane jako ZZZZ–nie przydzielono wskaźnika lokalizacji ICAO lub lotnisko nie jest opublikowane w AIP -to w polu 18 po wskaźniku DEP/, DEST/, ALTN/podajemy nazwę i lokalizację tego miejsca. Lokalizację można wyrazić za pomocą:

 

-współrzędnych geograficznych np.: 5227N02039E lub jako

 

 -namiar i odległość od punktu nawigacyjnego np.: DUB180040. W przypadku gdy statek powietrzny nie wyleciał z lotniska wpisujemy pierwszy punkt w trasie (nazwa lub współrzędne) lub pomoc radionawigacyjną.

 

 

 

Pole 15:

 

Znaczący punkt w trasie może byd zapisany jako namiar i odległośd od punktu nawigacyjnego (do 11 znaków pisarskich), np.: DUB180040, HADDY180040.

 

Pole 18:

 

STS/

 

Wprowadza się standardowe skróty określające przyczyny specjalnego traktowania przez organy służb ruchu lotniczego, które umieszcza się polu 18 planu lotu po wskaźniku STS/:

 

ALTRV:          dla lotów z rezerwacją wysokości;

 

ATFMX:        dla lotów które mogą zostać wyłączone spod regulacji ATFM;

 

 FFR:  dla lotów w akcjach pożarniczych;FLTCK: dla lotów kalibracyjnych;

 

HAZMAT:     dla lotów wykonywanych przez statki powietrzne, na których pokładzie przewożone są materiału niebezpieczne;

 

HEAD:           dla lotów rządowych najwyższego szczebla (loty głów państw);

 

HOSP:           dla oficjalnie zatwierdzonych lotów medycznych;

 

 HUM:           dla lotów wykonywanych w akcjach humanitarnych;

 

MARSA:       dla lotów gdzie strona wojskowa zachowuje sobie prawo separacji statku powietrznego;

 

MEDEVAC:              dla lotów związanych z ewakuacją rannych;

 

 NONRVSM:                      lotów wykonywanych w przestrzeni RVSM przez statki powietrzne nieprzystosowane do tego celu;

 

 SAR: dla lotów wykonywanych w akcjach poszukiwawczych;

 

 STATE:         dla pozostałych lotów rządowych (loty urzędników państwowych innych niż głowy państw).

 

Nieznane skróty użyte po wskaźniku STS/ będą powodować błąd w przetwarzaniu przez system IFPS. Użycie w polu 18 STS/ MEDEVAC i STS/FFR wyłącza plan lotu spod regulacji ATFCM. Użycie w polu 18 STS/ MEDEVAC i STS/FFR zapewnia priorytetowe przetwarzanie przez system IFPS. Po wskaźniku STS/ nie wolno powtarzać wpisów. Wpisy „ATFMEXEMPTAPPROVED” oraz „EMER” tracą ważność.

 

 

 

 

 

PBN/

 

Wprowadza się wskaźnik PBN/, (Performance Based Navigation), po którym można zapisać możliwości RNAV i RNP statku powietrznego. Zapis może obejmować 8 oznaczników, maksymalnie 16 znaków.

 

Charakterystyki RNAV:

 

A1                              RNAV 10 (RNP 10)

 

B1                              RNAV 5 wszystkie dozwolone czujniki

 

B2                              RNAV 5 GNSS

 

B3                              RNAV 5 DME/DME

 

B4                              RNAV 5 VOR/DME

 

B5                              RNAV 5 INS or IRS

 

B6                              RNAV 5 LORANC

 

C1                              RNAV 2 wszystkie dozwolone czujniki

 

C2                              RNAV 2 GNSS

 

C3                              RNAV 2 DME/DME

 

C4                              RNAV 2 DME/DME/IRU

 

D1                              RNAV 1 wszystkie dozwolone czujniki

 

D2                              RNAV 1 GNSSD3 RNAV 1 DME/DME

 

D4                              RNAV 1 DME/DME/IRU

 

 

 

Charakterystyki RNP

 

L1                               RNP 4

 

O1                              Podstawowa RNP 1 wszystkie dozwolone czujniki

 

O2                              Podstawowa RNP 1 GNSS

 

O3                              Podstawowa RNP 1 DME/DME

 

O4                              Podstawowa RNP 1 DME/DME/IRU

 

 S1                              RNP APCH

 

S2                               RNP APCH z BARO-VNAV

 

T1                               RNP AR APCH z RF (wymagana specjalna zgoda)

 

T2                               RNP AR APCH bez RF (wymagana specjalna zgoda)

 

DLE/

 

Wprowadza się wskaźnik DLE/, (Delay Enroute), dla oznaczenia postoju w trasie (np. na wykonanie ćwiczeń). Po wskaźniku DLE/ wpisuje się nazwę punktu z trasy i określa się czas jak długo będzie trwał przestój, np.: DLE/CZE0010, DUB1800400030 –do 11 znaków alfanumerycznych i 4 cyfry.SUR/ Wprowadza się wskaźnik SUR/, (Surveillance), po którym wymienia się urządzenia dozorowania nieujęte w polu 10b.

 

TALT/

 

Wprowadza się wskaźnik TALT/, (Take off Alternate), dla lotniska zapasowego do startu. Po wskaźniku TALT/ wpisuje się czteroliterowy wskaźnik lokalizacji. Jeżeli nie przydzielono, to obowiązuje zapis jak w przypadku braku wskaźnika lokalizacji dla lotniska docelowego/lotniska startu/zapasowego lotnika docelowego.

 

DAT/

 

Zmienia się zapis po wskaźniku DAT/, (Data Link), po którym wymienia się urządzenia wykorzystujące data link nieujęte w polu 10a.

 

 

 

 

 

 

 

PER/

 

 Zmienia się zapis po wskaźniku PER/, (Performance), po którym zapisuje się osiągi statku powietrznego wyrażone oznacznikami, zgodnie z Doc 8168: "A", "B", "C", "D", "E", "H,np.: PER/A.

 

EUR/

 

Wprowadza się nowy wskaźnik EUR/, po którym podaje się jeden lub więcej oznaczników: “PROTECTED” “RNAVX” “RNAVINOP” “EXM833” “CPDLCX”.ORGN/

 

Wprowadza się nowy wskaźnik ORGN/, po którym można podać dane kontaktowe do nadawcy planu lotu, inne niż dystrybutora.

 

STAYINFO/

 

Wskaźnik STAYINFO/ będzie stosowany oraz rozsyłany wyłącznie w strefie IFPZ (dla lotów IFR).SRC/, AWR/, RFP/, IFP/Wskaźniki SRC/, AWR/, RFP/, IFP/i informacje po nich zawarte będą stosowane oraz rozsyłane wyłącznie w strefie IFPZ

 

Po każdym ze wskaźników: COM/, NAV/, SUR/, DAT/, DEP/, DEST/dopuszcza się wprowadzenie informacji obejmującej do 50 znaków alfanumerycznych.

 

Po wskaźnikach RALT/, TALT/, ALTN/dopuszcza się zapis obejmujący do 100 znaków alfanumerycznych.

 

Po wskaźniku REG/dopuszcza się zapis obejmujący do 50 znaków alfanumerycznych np.: REG/SPABB SPKOL.

 

 Po wskaźniku TYP/dopuszcza się zapis obejmujący maksymalnie 60 znaków np.: TYP/5C182 4C150 .

 

W depeszach wchodzących od nadawcy: CNL, DLA, CHG, DEP, RQS, RQPnależy umieszczać całe pole 18. Jeżeli pole 18 zostało załączone w depeszy, wszelkie zmiany w nim dokonane nie będą przetwarzane (oprócz CHG). Natomiast IFPS w depeszy wychodzącej będzie umieszczał tylko DOF/. Np.:

 

IN:(DLA-SPKOL-EPWA1700-EPBY-18/RMK/IFPS ROUTES CHANGES ACCEPTED

DOF/121129)