W wojsku bardzo często zamiast podawać pełne nazwy stosowane są skróty. Wiele  z nich spotyka się w anglojęzycznej i innej literaturze lotniczej i często trudno znaleźć je w słowniku. Aby ułatwić życie wszystkim entuzjastom lotnictwa wojskowego poniżej zestawiono i przetłumaczono najczęściej występujące skróty stosowane w USA.

AAA    - Anti Aircraft Artillery - artyleria przeciwlotnicza
AAW    - Antiaircraft Warfare - zwalczanie sił powietrznych
ADIZ    - Air Defense Identification Zone - strefa identyfikacji obrony przeciwlotniczej
AEW    - Airborne Early Warning - latający system wczesnego  ostrzegania
AIMD    - Avionics Integrated Maintenance Department - Wydział  Komlepsowych Napraw Awioniki
ALCM    - Air Launched Cruise Missle - pocisk manwerujący     wystrzeliwany z samolotów
AMDP    - Aircraft Maintenance Delayed For Parts - opóźnienie  naprawy samolotu z powodu braku części zamiennych
ANFE    - Aircraft Not Fully Equipped - samolot nie w pełni     wyposażony
ASOC    - Air Support Operations Center - Centrum Kirowania  Lotniczymi Działaniami Wsparcia
ASROC    - Antisubmarine Rocket - rakietowy pocisk do zwalczania  okrętów podwodnych
ASTOVL  Advanced Short Takeoff/Vertical Landing - nowoczesny  samolot pionowego startu i lądowania
ATO    - Air Tasking Order - lotniczy rozkaz bojowy
AWACS    - Airborne Warning and Control System - latający system ostrzegania i kontroli
BARCAP - Barrier Combat Air Patrol - poddźwiękowy bojowy patrol     lotniczy
BDA    - Bomb Damage Assessment - ocena skuteczności bombardowania
Buff - przezwisko samolotu bombowego B-52 bomber (Big Ugly Fat Fu--er)
C(4)I    - Command, Control, Communications, Computers,     Intelligence - Dowodzenie, Sterowanie, Łączność, Komputery, Wywiad
CAG    - Carrier Air Group - Grupa lotnicza bazująca na lotniskowcu
CAP    - Combat Air Patrol - lotniczy patrol bojowy
CAS    - Close Air Support - wsparcie lotnicze bliskiego zasięgu
CASREP - Casualty Report - meldunek o stratach
CBI    - Computer Based Instruction - Instrukcja popstępowania zawarta w komputerze
CCA    - Carrier Controlled Approach - podchodzenie do lądowania na lotniskowcu kirowane z jego pokładu
CO    - Commanding Officer - oficer dowodzący
CSAR    - Combat Search And Rescue - loty poszukiwawczo-    ratunkowe w warunkach bojowych
CV    - Aircraft Carrier  - lotniskowiec z napędem konwencjonalnym
CVE    - Escort Carrier - lotniskowiec eskortowy
CVH    - Helicopter Carrier - śmigłowcowiec
CVL    - Light Carrier - lekki lotniskowiec
CVN    - Aircraft Carrier - lotniskowiec z napędem atomowym
CVS    - Anti-submarine Aircraft Carrier - lotniskowiec do zwalczania okrętów podwodnych
DAB    - Defense Acquisition Board - Biuro Zamówień Wojskowych
DADCAP    - Dawn and Dusk Combat Air Patrol - lotniczy patrol bojowy o świcie i o zmierzchu
DASH    - Drone Antisubmarine Helicopter - bezpilotowy śmigłowiec do zwalczania okrętów podwodnych
DDS    - Digital Data System - cyfrowy system danych
DECM    - Defensive Electronic Countermeasures – elektroniczne środki zakłócające obrony
DOD    - Department of Defense - Ministerstwo Obrony
ECM    - Electronic Countermeasures - elektroniczne środki zakłócające
EHF    - Extremely High Frequency - ekstremalnie wysokie częstotliwości
ELF    - Extremely Low Frequency - ekstremalnie niskie częstotliwości
ESM    - Electronic Support Measure - elektroniczne środki wsparcia
FLIR    - Forward Looking Infrared - kamera podczerwieni do obserwacji trasy lotu
GCA    - Ground-Controlled Approach - podejście do lądowania kierowane z ziemi
GCI    - Ground-Controlled Interception - przechwycenie kierowane z ziemi
HCS    - Helicopter Combat Support - wsparcie bojowe z wykorzystaniem śmigłowców
IADS    - Integrated Air Defense System - Zintegrowany System Obrony Przeciwlotniczej
IFF    - Identification, Friend or Foe - rozpoznanie swój-obcy
JATO    - Jet-Assisted Take-Off - start z dopalaniem
JFACC    - Joint Force Air Component Commander - Dowódca Lotnictwa Połączonych Sił
JPATS    - Joint Primary Aircraft Training System (USN & USAF) - Wspólny System Podstawowego Szkolenia Lotniczego
LAMPS    - Light Airborne MultiPurpose System - lekki pokładowy system  wielozadaniowy
LIDAR    - Laser-Light-Detection-And-Ranging - Laserowe Wykrywanie i Określanie Odległości
LORAD    - Long-Range Active Detection (System) - System Aktywnego Wykrywania Dalekiego Zasięgu
LTA    - Lighter-Than-Air - lżejszy od powietrza
MAD    - Magnetic Airborne Detector - Pokładowy Detektor Polan Magnetycznego
MLRS    - Multiple Launch Rocket System - Wielowyrzutniowy System  Rakietowy
MPA    - Maritime Patrol Aircraft - samolot patrolowy marynarki wojennej
MTI    - Moving Target Indicator - wykrywacz ruchomych celów
NAAS    - Naval Auxiliary Air Station - pomocnicze lotnisko marynarki wojennej
NAS    - Naval Air Station - lotnisko marynarki wojennej
NATF    - Navy Advanced Tactical Fighter - zaawansowany myśliwiec taktyczny Marynarki Wojennej
NAVSAT    - Navy (Navigation) Satellite (System) - System Satelitów Nawigacyjnych Marynarki Wojennej
NFO    - Naval Flight Officer - Oficer Lotów Marynarki Wojennej
NVG    - Night Vision Goggles - Okulary Obserwacji Nocnej
OBOGS    - On-Board Oxygen Generating System - pokładowy system wytwarzania tlenu
PECM    - Passive Electronic Countermeasures - pasywne środki zakłocania elektronicznego
RATAN    - Radio And Television Aid to Navigation - radiowe i  telewizyjne pomoce nawigacyjne
RCM    - Radio Countermeasures - radiwe środki zakłócania
RDF    - Radio Direction Finder - radiowy wskaźnik kierunku
RESCAP    - Rescue Combat Air Patrol - lotniczy bojowy patrol     ratowniczy
SAR    - Search And Rescue - zadania poszukiwawczo-ratownicze
SEAL    - Sea, Air, Land - Morze, Powietrze, Ziemia
SEW    - Space and Electronic Warfare - wojna kosmiczna i elektroniczna
SHF    - Super High Frequency - super wysoka częstotliwośc
SLR    - Side Looking Radar - radar obserwacji bocznej
SPC    - Specific Fuel Consumption - jednostkowe zużycie paliwa
STOL    - Short Take-Off/Landing - krótki start i lądowanie
TACAN    - Tactical Air Navigation - taktyczna nawigacja lotnicza
TERF    - Terrain Flight - lot na niskim pułapie
UAV    - Unmanned Aerial Vehicle - Bezpilotowy Środek Latający
VOR    - Very High Frequency Omnidirectional Range - ogólnokierunkowa radiolatarnia bardzo wielkiej     częstotliwości
VORTAC    - Very High Frequency Omnidirectional Range & Tactical Air Navigation - ogólnokierunkowa radiolatarnia bardzo wielkiej częstotliwości i tkatyczny ststem nawigacji lotniczej
VSTOL    - Vertical Short Take-Off/Landing - pionowy start i lądowanie

oprac. Krzysztof Krzysztofowicz
Copyright (C) 1994 Krzysztof Krzysztofowicz