Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 7 oraz art. 99 ust. 6 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) oraz § 23 i § 24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz. U Nr 168, poz. 1637) ustalam następujące terminy, miejsca, formę i zakres egzaminów teoretycznych w 2014 roku.

 

1. Terminy, miejsce, forma i zakres egzaminów:
Tab. 1.1 Sesje egzaminacyjne z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych:LP. TERMIN SESJI GODZINY EGZAMINÓW MIEJSCE FORMA EGZAMINU ZAKRES EGZAMINÓW
1. 12.01. 9 – 15

Urząd Lotnictwa Cywilnego1)
ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru *)
2. 9.02. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
3. 9.03. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
4. 13.04. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
5. 11.05. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
6. 8.06. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
7. 6.07. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
8.
9. 7.09. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
10. 5.10. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
11. 2.11. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)
12. 30.11. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa test wyboru *)

 

Szczegółowy harmonogram przebiegu każdej sesji egzaminacyjnej opracowuje Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE), uwzględniając liczbę kandydatów i zakres egzaminów.

Tab. 1.2 Sesje egzaminacyjne z użyciem techniki komputerowej:

 

LP. TERMIN SESJI GODZINY EGZAMINÓW MIEJSCE FORMA EGZAMINU ZAKRES EGZAMINÓW
1. 13 – 23.01. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
2. 10 – 20.02. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
3. 10 – 20.03. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)

 

 


1) Dalej jako „ULC”

*)

      1. Egzaminy teoretyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji:

      - FDL – licencja dyspozytora lotniczego
      - S-ATCL – licencja praktykanta kontrolera ruchu lotniczego
      - MML – licencja mechanika lotniczego obsługi technicznej
      - FISC – świadectwo kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej
      - AFISC – świadectwo kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej
      2. Egzaminy teoretyczne na uprawnienia:
      - uprawnienia instruktorskie wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji   
      - uprawnienia do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej
      - inne uprawnienia wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji

**)

      1. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Europejskiego Centralnego Banku Pytań (ECQB 01) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa                                         Lotniczego (EASA) na licencje i uprawnienia:

      - ATPL(A)/(H) – licencja pilota liniowego samolotowego/śmigłowcowego
      - CPL(A)/(H)/(AS) – licencja pilota zawodowego samolotowego/śmigłowcowego/sterowcowego
      - MPL – licencja pilota samolotowego w załodze wieloosobowej
      - IR(A)/(H)/(AS) – uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów (samoloty)/(śmigłowce)/(sterowce)
     2. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Krajowego Banku Pytań na licencje:
     - SPL – licencja pilota szybowcowego
     - BPL – licencja pilota balowego
     - PPL(A)/(H)/(AS) – licencja pilota turystycznego samolotowego/śmigłowcowego/sterowcowego
     - LAPL (A)/(H)/(S)/(B) – licencja pilota rekreacyjnego samolotowego/śmigłowcowego/szybowcowego/balonowego
   

3. Egzaminy teoretyczne na mechanika lotniczego obsługi technicznej Part 66

 

4. 14 – 24.04. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
5. 12 – 22.05. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
6. 9 – 19.06. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
7. 7 – 17.07. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
8.
9. 8 – 18.09. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
10. 6 – 16.10. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
11. 3 – 13.11. 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)
12. 1 – 11.12 9 – 15 ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa komputerowy system egzaminowania **)

2. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej ULC w zakładce egzaminy teoretyczne – nie organizuje się sesji w sierpniu 2015 r., co należy uwzględnić przy planowaniu procesu egzaminacyjnego.

3. Wniosek o egzamin teoretyczny należy złożyć minimum 14 dni przed sesją egzaminacyjną, do której kandydat chciałby przystąpić. W przypadku niekompletnego wniosku o egzamin teoretyczny, kandydat nie może być do niego dopuszczony aż do momentu uzupełnienia brakującej dokumentacji.
Otrzymanie przez kandydata PIN-u w formie elektronicznej oraz hasła do zalogowania się w systemie rezerwacyjnym jest jednoznaczne z dopuszczeniem do egzaminu.

4. W celu usprawnienia organizacji sesji egzaminacyjnych przeprowadzanych przez LKE z wykorzystaniem komputerowego systemu, wprowadzono informatyczny system planowania.
Kandydat rezerwuje dogodny dla siebie dzień i godzinę egzaminu zgodnie z planem egzaminów, korzystając z systemu planowania znajdującego się pod adresem internetowym: https://app.ulc.gov.pl. Zalogowanie do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN-u i hasła dostarczonego przez LKE za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Dodatkowe sesje egzaminacyjne mogą być zorganizowane na wniosek ośrodka szkolenia lotniczego. Wniosek o zorganizowanie dodatkowej sesji egzaminacyjnej należy złożyć do przewodniczącego LKE na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

 

6. Sesje egzaminacyjne na świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami. W przypadku świadectwa kwalifikacji pilota lotni i paralotni egzaminy mogą być koordynowane przez Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych (SILiP) bądź przeprowadzane przez niezrzeszonych egzaminatorów.

7. Egzaminy potwierdzające poziom biegłości języka angielskiego dla pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego według wymogów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przeprowadzane będą w:

LP. Nazwa ośrodka Adres Telefon Terminy sesji
1. Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne ULC

ul. Flisa 2
02-247 Warszawa

(0-22) 520 74 31

każdy poniedziałek
i piątek

2. Ośrodek Egzaminacyjny EUROLOT

ul. 17 Stycznia 39
00-906 Warszawa

(0-22) 606 97 80 każdy czwartek
3. Ośrodek Egzaminacyjny Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (WSOSP)

ul. Dywizjonu 303/12
08-521 Dęblin

(0-81) 551 77 85

każdy poniedziałek, środa
i piątek

4. Ośrodek Egzaminacyjny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP)

ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

(0-22) 574 56 38 każdy wtorek
5. Ośrodek Egzaminacyjny w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej

Jasionka 915
36-001 Trzebownisko

(017) 77 13 320 w zależności od zapotrzebowania

 

Terminy egzaminów z języka angielskiego w poszczególnych ośrodkach należy ustalać indywidualnie pod wyżej wymienionymi numerami telefonów. Dane kontaktowe znajdują się także na stronie internetowej ULC (www.ulc.gov.pl).

 

Źródło: www.ulc.gov.pl

Jakie dokumenty trzeba złożyć przed przystąpieniem do egzaminu?

Wykaz dokumentów do wydania licencji / świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy:

Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego:

 • Podpisany wniosek o wydanie licencji / świadectwa kwalifikacji (3 stronicowy);
  doc plik do pobrania - wniosek o wydanie 106.50 Kb

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego;

 • Dowód wpłaty za wydanie licencji oraz za egzamin teoretyczny;

 • Zaświadczenie potwierdzające wykształcenie – świadectwo lub dyplom (jeśli kopia, to poświadczona za zgodność z oryginałem);

 • Kopia ważnej legitymacji szkolnej potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w przypadku ubiegania się o zniżkę);

 • Zdjęcie (1 szt. – jak do dowodu osobistego lub legitymacji).

Wymagane prawem oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych stanowią integralny element wniosku o wydanie licencji lub świadectwa. Fragment oświadczenia w zakresie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych nie dotyczy osób małoletnich.

Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego;

 • Orzeczenie lotniczo-lekarskie odpowiedniej klasy;

 • Dowód wpłaty za egzamin praktyczny;

 • Świadectwo radiotelefonisty /kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/.

Po egzaminie praktycznym

 • Protokół z egzaminu wraz ze skierowaniem.

Dostarczenie protokołu z egzaminu praktycznego do LKE ULC jest obowiązkiem egzaminatora przyjmującego ten egzamin. W praktyce, najczęściej protokół ten dostarczany jest do LKE przez zainteresowanego. Po sprawdzeniu w LKE pod względem formalnym, wniosek z dołączonym protokołem przesyłany jest wewnętrznie do inspektora prowadzącego sprawę, a następnie po wypisaniu decyzji – do RPL, w którym drukowana jest licencja. Proces kończy się złożeniem podpisu na licencji i decyzji przez osobę upoważnioną przez Prezesa ULC.

Maksymalny czas od dostarczenia protokołu z egzaminu praktycznego do przygotowania licencji wynosi 30 dni.
W przypadku licencji FDL dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie o odbyciu praktyki lotniczej pod nadzorem licencjonowanego dyspozytora lotniczego.

Wykaz dokumentów do wpisu uprawnienia:

 • Wniosek o wpis uprawnienia (wniosek o wydanie – w przypadku, gdy należy wykonać egzamin albo wniosek o wymianę – gdy uzyskanie uprawnienia nie wiąże się z koniecznością zdawania egzaminu);
  doc plik do pobrania - wniosek o wydanie 106.50 Kb
  doc
  plik do pobrania - wniosek o wymianę 58.00 Kb

 • Dowód wniesienia opłaty za wpisanie uprawnienia zgodnie z tabelą nr 2 część VI rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej;

 • Dowód wniesienia opłaty za egzamin teoretyczny zgodnie z tabelą nr 2 część VI rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej - jeśli dotyczy;

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego - jeśli dotyczy;

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego - jeśli dotyczy;

 • Dowód wniesienia opłaty za egzamin praktyczny zgodnie z tabelą nr 2 część VI rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej;

 • Orzeczenie lotniczo-lekarskie;

 • Kopia licencji.

Wymagany w danym przypadku wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu nowego uprawnienia zależy od rodzaju samego uprawnienia. Tym niemniej w każdym przypadku składa się wniosek o wpis uprawnienia oraz dowód wniesienia właściwej opłaty lotniczej.

Jaką ważność mają egzaminy teoretyczne / praktyczne?

Ważność egzaminu teoretycznego liczona jest od dnia zaliczenia egzaminu teoretycznego do zdania egzaminu praktycznego i wynosi:

 • dla licencji pilota turystycznego – 24 miesiące;

 • dla licencji pilota zawodowego – 36 miesięcy;

 • dla licencji pilota liniowego – 7 lat (w praktyce, ważność egzaminu jest zależna od ważności IR);

 • dla uprawnienia IR – 36 miesięcy;

 • dla pozostałych licencji, świadectw kwalifikacji oraz uprawnień lotniczych termin ten wynosi 12 miesięcy.

Egzaminy praktyczne na licencję, świadectwa kwalifikacji, uprawnienia lotnicze nie mają oznaczonego terminu ważności, natomiast terminy ważności w przypadku egzaminów na wybrane uprawnienia lotnicze (również te na przedłużenie okresu ważności tych egzaminów) przedstawiają się następująco:
doc plik do pobrania 36.00 Kb

Gdzie można odebrać licencję / świadectwo kwalifikacji?

Gotową licencję/świadectwo kwalifikacji można odebrać w Rejestrze Personelu Lotniczego w Warszawie przy ulicy Marcina Flisa 2 lub w Delegaturach Terenowych ULC, które mieszczą się w: Goleniowie, Gdańsku, Olsztynie, Łodzi, Koninie, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie, Krośnie, Mielcu, Krakowie i Bielsku Białej. Licencje do Delegatur Terenowych ULC wysyłane są na pisemny wniosek zainteresowanego przesłany mailem, faksem lub listownie albo też automatycznie przy podaniu takiej informacji na wniosku o wydanie licencji/świadectwa kwalifikacji.

Ile kosztuje egzamin?

Wpłaty z tytułu egzaminów przeprowadzanych przez Lotniczą Komisję Egzaminacyjną dokonuje się na konto:

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. M. Flisa 2

02 - 247 Warszawa

BGK I Oddział Warszawa

nr: 49 1130 1017 0019 9407 5120 0002

rachunek bankowy dochodów własnych.


Dokonując wpłaty za egzamin należy dokładnie opisać tytuł wpłaty. W tytule wpłaty należy podać następujące informacje:

 • jakiego egzaminu (teoretycznego / praktycznego) i jakiej licencji lub uprawnienia opłata dotyczy

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej się na egzamin.

Opłatę lotniczą można wnieść również bezpośrednio w kasie Urzędu. Kasa, pokój nr 9, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30-15.00.

Wysokość stawek opłaty lotniczej za egzaminy teoretyczne i praktyczne na poszczególne specjalności zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej (Dz. U. Nr 176, poz. 1718).

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.09.2003 r. w sprawie opłaty lotniczej (DZ. U. Nr 176, poz. 1718):

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty lotniczej powstaje:

2) dla innych czynności urzędowych - z chwilą złożenia wniosku o dokonanie takiej czynności urzędowej.

§ 5.1 Opłaty za czynności urzędowe pobiera się bez względu na ich wynik.

§ 7.1 Opłatę lotniczą za egzaminy dla uczącej się młodzieży, która nie ukończyła 24 roku życia, żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz dla osób niepełnosprawnych obniża się o 50% wysokości tej opłaty.

2. Opłatę lotniczą za egzaminy dla młodzieży która nie ukończyła 21 roku życia, obniża się o 25% wysokości tej opłaty.

Wykaz stawek
doc plik do pobrania 53.50 Kb

Ile czasu trwa wydanie licencji?

Wydanie licencji od momentu skompletowania wszystkich dokumentów trwa do 30 dni.

Czy osoba karana może uzyskać licencję / świadectwo kwalifikacji?

Osoba karana za przestępstwa umyślne i nieumyślne nie może ubiegać się o wydanie licencji, dopóki nie nastąpi zatarcie skazania z mocy prawa.

Ile czasu trwa wystawienie skierowania na egzamin praktyczny?

„Wystawienie” skierowania na egzamin praktyczny jest to czynność techniczna i nie zajmuje więcej niż 2 dni robocze. Składając dokumenty do egzaminu praktycznego należy jednak uwzględnić, że dokumenty te trafiają najpierw do inspektora prowadzącego daną sprawę do oceny merytorycznej. Merytoryczne rozpatrywanie wniosku może spowodować wydłużenie terminu wystawienia skierowania. Dopiero bowiem po analizie inspektora dokumentacja trafia do Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej i wówczas możliwe jest wystawienie skierowania na egzamin praktyczny. LKE kontaktuje się z kandydatem w celu omówienia szczegółów dotyczących samego egzaminu praktycznego oraz w celu ustalenia sposobu dostarczenia kandydatowi skierowania. Skierowanie na egzamin praktyczny przesyłane jest do kandydata e-mail’em, faxem lub pocztą w zależności od tego jaką formę kandydat wybierze.

W świetle powyższego, czas od dostarczenia zaświadczenia o zakończeniu szkolenia praktycznego do uzyskania skierowania na egzamin praktyczny jest zawsze sumą czasu potrzebnego na analizę spełnienia warunków dopuszczenia do egzaminu praktycznego dokonywaną przez Inspektora prowadzącego i czasu potrzebnego do „wystawienia” skierowania na egzamin praktyczny przez LKE, co może trwać do kilku dni.


Na podst. ULC

Szkolenia lotnicze - prawnik odpowiada

PYTANIE:
W jakim wieku mogę wykonywać SAMODZIELNE loty szybowcowe?
Kamil K.


ODPOWIEDŹ:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego oraz przepisy JAR-FCL 1.090 określa minimalny wiek pilota ucznia: zanim pilot uczeń wykona swój pierwszy samodzielny lot musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.
Zespół Ventum AirPYTANIE:
Zastanawiam się nad rozpoczęciem kariery pilota liniowego. Wiem, że przede mną długa droga, lecz jestem chętny podjąć się tego zadania, tym bartdziej, iż będzie to zajęcie, które wykonywać będę z pasją. Mam jednak pytanie czy są jakiekolwiek ograniczenia prawne co wzrostu pilotów samolotów pasażerskich. Mam bowiem prawie 200 cm wzrostu i nie wiem, czy tym samym nie stoję na pozycji straconej.
Drugie pytanie dotyczy finansowania szkoleń. Czy przewoźnicy skłonni są w dzisisejszych czasach fundować swoim przyszłym pilotom edukację, jeśli tak, to od której licencji począwszy?
Robert

ODPOWIEDŹ:
Nie ma żadnych ograniczeń wynikających z wysokiego wzrostu.
Zespół Ventum Air

W tym dziale przedstawiamy odpowiedzi na wątpliwości wszystkich kandydatów na pilotów oraz pilotów tak samolotowych jak i śmigłowcowych. Pytania dotyczące regulacji prawnych dotyczących certyfikacji ośrodków szkolenia lotniczego FTO, organizacji szkolenia lotniczego CTO oraz pozostałych będą również mile widziane. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów JAR FCL-1 & 2 oraz krajowych rozporządzeń dotyczących certyfikacji ośrodków i organizacji szkolenia lotniczego oraz licencjonowania personelu lotniczego.


Zapytaj Prawnika

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Treść zapytania:

lgpLotnicza Giełda Pracy

 

 

 

Szukaj:

Nazwa szkołyAdresTelefonE-mail
Zespół Szkoł Techniczno-Elektronicznych im. ks. Józefa Sieradzana ul. Częstochowska
99-105
62-800 KALISZ
062 753 39 50
fax +48 062 753 39 50
zstekalisz@wp.pl
Technikum Lotnicze

ul. Krasnobrodzka 9
22 – 400 ZAMOŚĆ

084 639 79 66
Fax: 084 639 79 57

sop@roztocze.pl
Europejskie Technikum Lotnicze SIMP

ul. Świętojerska 9
00 – 236 WARSZAWA

022 635 94 87022 827 02 44

ptl1@wp.pl

Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
Warszawskie Technikum Lotnicze im. Bohaterów Narwiku

ul. Gładka 16
02 – 172 WARSZAWA

022 846 09 42

dyrektor@narwik.edu.pl
wdanielski@aster.pl

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie
Europejskie Technikum Lotnicze

Powodowo 1
64 – 200 WOLSZTYN

068 384 38 38

zsrpowodowo@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1

ul. Świętej Trójcy 37
85 – 224 BYDGOSZCZ

052 373 16 51

ludwikkowalski@poczta.onet.pl
zsm1@by.home.pl

Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa w Rzeszowie

ul. Hetmańska 45a
35 – 078 RZESZÓW

017 748 22 50+48 606472067+48 601869552

a.dytko@op.pl
mariusz.kapica@vp.pl

Technikum Nr 3 w Mielcu
Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

ul. Jagiellończyka 3
39-300 MIELEC

017 788 13 10

zst@zstmielec.pl
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

ul. Szkolna 1
21-045 ŚWIDNIK

081 751 26 71

pcez@swid.pl
Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych

ul. Kilińskiego 4
64-100 LESZNO

065 520 59 05065 520 61 25

zsetleszno@zset.pol.pl
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach ul. Bychawska 4,
24-200 BEŁŻYCE
(0-81) 517-23-62 zs.belzyce@powiat.lublin.pl
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

ul. Bałtycka 37a
10-144 OLSZTYN

089 527 51 91
fax: 522 69 70

dyrektor@zset.olsztyn.pl
Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Wojciechowska 38
20 - 704 LUBLIN
081 525-64-46 sekretariat@opal.zsel.lublin.pl
Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2
40-952 KATOWICE
032 603-77-11
fax: 032 603-77-61
s-lot@zdz.katowice.pl
PWSZ w Chełmie ul. Pocztowa 54
22-100 Chełm
Tel: 82 565 88 95
Fax: 82 565 88 94
rektorat@pwszchelm.edu.pl