Fundacja Polskie Niebo                                                                                                          Warszawa, 16 marca 2020 r.

ul. I. Krasickiego 124 lok. 1, 05-500 Nowa Wola
sekretariat@fundacjapolskieniebo.pl tel. +48 726 730 004
 
 
 
LIST OTWARTY
 
w związku z sytuacją w polskiej branży lotniczej spowodowanej pandemią COVID-19
 
 
Szanowni Państwo,
 
Od zeszłego tygodnia Polacy w związku z pandemią wirusa COVID-19 znaleźli się w całkowicie nowej dla siebie sytuacji. Ograniczenia wprowadzone przez rząd polski oraz sytuacja na świecie w szczególnie niekorzystny sposób odbija się na branży lotniczej. Niestety słuchując się w trwająca od kilku dni na polskiej scenie politycznej dyskusję o koniecznych działaniach mających zapobiec negatywnemu wpływowi pandemii na sytuację polskiej gospodarki nie znajdujemy w niej wyrazów troski o branżę lotniczą i osoby w niej zatrudnione.
Jednocześnie głos osób związanych z branżą lotniczą, a dotyczący zagrożenie ich zdrowia i życia, w związku chociażby z prowadzeniem operacji powrotu Polaków przebywających poza granicami kraju przez PLL LOT, nie zostaje zauważony. Już kilka dni temu Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego zwracał uwagę na brak dostatecznych środków ochronnych dla załóg mających wykonywać rejsy w ramach akcji #lotdodomu oraz bagatelizowanie stanu ich zdrowia.
W związku z powyższym zwracamy się do polskiej klasy politycznej, zarówno obecnie rządzących, jak i partii pozostających w opozycji o wzmożenie uwagi i podjęcie reakcji na problemy pracowników branży lotniczej, jakie występują w związku z pandemią wirusa COVID-19.
Po pierwsze apelujemy do Premiera RP oraz Prezesa PLL LOT o wyjaśnienie sytuacji braku dostatecznych środków ochrony dla załóg mających wykonywać loty w czasie najbliższych dni, a także objęcie ich pomocą medyczną i niebagatelizowanie zgłaszanych przez nich problemów. Wyrażamy także słowa uznania dla tych przewoźników, którzy w tym trudnym okresie zadbali o swoich pracowników. Nie może być zgody na narażenia zdrowia i życia załóg, a wszystkie przypadki jakie miały miejsce winny być ocenione przez stosowne organy, w tym organy wymiaru sprawiedliwości – narażenie na utratę zdrowia i życia stanowi w polskim prawie karnym przestępstwo.
Po drugie wzywamy rząd oraz opozycję do pochylenia się nad problemem wpływu pandemii na sytuację osób pracujących w branży lotniczej, w szczególności załóg. Prosimy by politycy zechcieli dostrzec, że gro osób latających jako załogi jest zatrudniana na kontraktach cywilnoprawnych, nie dających im żadnej ochrony praw socjalnych w przypadku wstrzymania ruchu lotniczego. Ludzie są w lotnictwie najcenniejsi, bo to od ich wyszkolenia i umiejętności zależy bezpieczeństwo w powietrzu i na ziemi. Zamknięcie polskich lotnisk w chwili obecnej pozbawi wiele rodzin środków utrzymania. Specyfika branży lotniczej wymaga podjęcia działań w sposób szybki i zdecydowany.
Wyrażamy nadzieję, iż w obecnej trudnej sytuacji polityce wezmą odpowiedzialność za lotnictwo, o którego rozwoju tak chętnie mówi się w Polsce.
 
 
 
Prezes Zarządu
Fundacji Polskie Niebo
Wojciech Skwirowski